Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Σχετικά με την Ερώτηση για το Ελληνικό, 21 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.


Κείμενο με στοιχεία που αφορούν την νομιμότητα της διαδικασίας παραχώρησης του Ελληνικού στον Όμιλο Λάτση, τα οποία προκύπτουν από Ερωτησεις στην Βουλή βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (ως αντιπολίτευση) το 2014, καθώς και από Ερωτήσεις Ευρωβουλευτών.

Το ίδιο κειμενο προωθήθηκε στους νομικούς που συμμετέχουν στη "Επιτροπή Νομικού Ελέγχου για το Ελληνικό" καθώς και στους ερωτώντες 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάνος ΤότσικαςΣτις 27 Νοεμβρίου 2015,  21 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν Ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας, με την οποία ζητούσαν να πληροφορηθούν μεταξύ άλλων  «…αν θεωρούν νόμιμη τη διαδικασία του διαγωνισμού και το προσχέδιο σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της LAMDA DEVELOPMENT και της πρώην διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ το 2014.  Εάν όχι, σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να υπάρξει αποκατάσταση της νομιμότητας και απονομή ευθυνών σε τυχόν παρανομήσαντες; …»

Μεταξύ των στοιχείων που παραθέτουν στην Ερώτησή τους  οι βουλευτές, του ΣΥΡΙΖΑ, περιλαμβάνονται και ζητήματα που αφορούν την ισχύουσα νομιμότητα, όπως: 

Τόσο η διαδικασία του διαγωνισμού όσο και το προσχέδιο σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της LAMDADEVELOPMENT και της πρώην διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ το 2014, έχουν καταγγελθεί  ως παράνομα και νομικά διάτρητα (για παράδειγμα η προκήρυξη του διαγωνισμού προέβλεπε την πώληση του 70% των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ενώ το σχέδιο σύμβασης προβλέπει την πώληση του 100% των μετοχών της ίδιας εταιρίας. Ακόμη το σχέδιο σύμβασης προβλέπει την παραχώρηση άδειας Καζίνο, ενώ κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την προκήρυξη του ΤΑΙΠΕΔ). 
Αποτελεί σκανδαλωδώς μικρό τίμημα η καταβολή 915 εκατομμυρίων ευρώ, για μια έκταση 6.200 στρεμμάτων ελεύθερου παραθαλάσσιου χώρου, σε μια από τις πιο αξιοποιήσιμες τουριστικά περιοχές της Μεσογείου -τίμημα το οποίο μάλιστα θα καταβληθεί τμηματικά σε 15 χρόνια και υπολείπεται κατά πολύ ακόμη και της αξίας που υπολογίστηκε (2,9 δις ευρώ) από τη μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 
Ο μεν  ανάδοχος αναλαμβάνει να κάνει επενδύσεις συνολικού ύψους 4,57 δισ. ευρώ, αλλά το Δημόσιο επωμίζεται το κόστος της μεταφοράς των δικτύων κοινής ωφέλειας ως τα όρια του ακινήτου, καθώς και τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών και δομών που λειτουργούν σήμερα στο Ελληνικό, μετεγκατάσταση  η οποία υπολογίζεται ιδιαζόντως δαπανηρή- μόνον η μεταφορά του FIR Αθηνών, κατά δημοσιεύματα, θα κοστίσει ένα δισ. ευρώ.
Επειδή δεν έχει υπάρξει εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  της επένδυσης την οποία σχεδιάζει η LAMDA DEVELOPMENT και η οποία προβλέπει κτίσιμο περίπου 3.100.000 έως 3.700.000τ.μ, (μάλιστα  στις εγκαταστάσεις που προβλέπονται να ανεγερθούν συμπεριλαμβάνεται και Καζίνο)

Δεν έχει υπάρξει δημόσια διαβούλευση για την εν λόγω επένδυση

Θεωρώντας ότι η απάντηση σε αυτή την Ερώτηση των 21 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις σημερινές συνθήκες, παραθέτω στην συνέχεια μια σειρά στοιχεία που προέρχονται είτε από προηγηθείσες  ερωτήσεις Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ως αντιπολίτευση, είτε από Ευρωβουλευτές και οι οποίες αφορούν ζητήματα νομιμότητας της διαδικασίας παραχώρησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και της παραλίας Αγ. Κοσμά στην Lamda Development του  Ομίλου Λάτση. 
                                                                                                                                                  Πάνος Τότσικας, 10.12.2015


1.Ερώτηση του Κρίτωνα Αρσένη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  - Απριλιος.2014

«Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε στις 31 Μαρτίου την πώληση του 100% των μετοχών της εταιρείας "Ελληνικό ΑΕ" στην εταιρεία "Lamda Development ΑΕ". Σύμφωνα με την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων με αριθμό 225/7-1-2013, παραχωρήθηκε από το ελληνικό δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα επιφάνειας για 99 χρόνια και το 30% της πλήρους κυριότητας νομής και κατοχής της περιοχής του Αγίου Κοσμά καθώς και του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. Κατά συνέπεια, αντικείμενο της συναλλαγής του ΤΑΙΠΕΔ με την εταιρεία "Lamda Development ΑΕ" είναι μέσω της πώλησης των μετοχών της "Ελληνικό ΑΕ", η πώληση του δικαιώματος επιφάνειας για 99 χρόνια και το 30% της πλήρους κυριότητας νομής και κατοχής της παραπάνω περιοχής. Η εταιρεία "Lamda Development ΑΕ" μέσω της "Ελληνικό ΑΕ" θα εκμεταλλευτεί την παραπάνω έκταση για 99 χρόνια και στη συνέχεια θα την επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο που παραμένει να έχει την κυριότητα κατά 70%. Επιπλέον, στο άρθρο 42 του νόμου 3943/2011 που αφορά στη σύσταση της "Ελληνικό ΑΕ" ορίζεται ότι η εταιρεία " απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή αμοιβή, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητά της, φόρου μεταβίβασης για οποιαδήποτε αιτία, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (...)". Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:
Εάν η πλήρης απαλλαγή της εταιρείας με το άρθρο 42 παρ. 7 του νόμου 3943/2011 από την καταβολή φόρου μεταβίβασης όταν θα πωλεί ακίνητα και φόρου εισοδήματος συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση υπό την έννοια του άρθρου 107 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ;
 Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου, έγγραφο που υπογράφεται από τον τότε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας "Ελληνικό ΑΕ" σημειώνει ότι " η κατώτατη εύλογη αξία των δικαιωμάτων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ επί του ακινήτου ανέρχεται σε 1,239 δισ. ευρώ". Είναι ενήμερη η Επιτροπή για την συγκεκριμένη αποτίμηση; Συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση η πώληση σε τιμή χαμηλότερη της πραγματικής του αποτίμησης; 
Συνιστά η πώληση του 100% της εταιρείας "Ελληνικό ΑΕ" δημόσια σύμβαση παραχώρησης υπαγόμενη στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18 δεδομένου ότι η "Lamda Development ΑΕ" θα εκμεταλλευτεί για 99 χρόνια τη συγκεκριμένη έκταση με το ελληνικό δημόσιο να έχει την κυριότητα; 
Έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της συγκεκριμένης οδηγίας; Στην πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος της 8-12-2011 σχετικά με την πώληση των μετοχών της "Ελληνικό ΑΕ", αναφέρεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ "θα διατηρεί τα συνήθη δικαιώματα μειοψηφίας (...) και θα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) αναφορικά με σημαντικές αποκλίσεις από το Επιχειρηματικό Σχέδιο". Είναι σύμφωνη με την οδηγία 2004/18 η μη τήρηση του όρου αυτού και η πώληση του 100% των μετοχών της εταιρείας;

Με αφορμή την κατάθεση της Ερώτησης ο Κρίτων Αρσένης έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:
«Πρόκειται ουσιαστικά για την ίδρυση μίας off shore εταιρείας στην καρδιά της Αθήνας στην υπηρεσία των νέων αγοραστών της περιοχής του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και του Αγίου Κοσμά. Με τις φοροαπαλλαγές που δίνονται προίκα στη Lamda Development, η εταιρεία που θα εκμεταλλευτεί την περιοχή δεν θα πληρώνει ούτε φόρο εισοδήματος, ούτε φόρο μεταβίβασης, ούτε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.
Η πλήρης απαλλαγή της εταιρείας με το άρθρο 42 παρ. 7 του νόμου 3943/2011 από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου σοκάρει. Είναι παράνομη σύμφωνα τόσο με το ελληνικό όσο και με το ευρωπαϊκό δίκαιο και είναι προκλητική για τους ανθρώπους των μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων, που αιφνιδιάζονται συνεχώς από το ύψος των φόρων, τελών και εισφορών που έχουν να πληρώσουν, αλλά δίνουν καθημερινά έναν τίμιο και διαρκή αγώνα να κρατήσουν όρθιες τις επιχειρήσεις τους.
Επίσης, η αδιαφάνεια στη διαδικασία πώλησης της έκτασης θυμίζει «μπανανία» και όχι ευρωπαϊκή χώρα. Παρότι στην προκήρυξη του διαγωνισμού, το ΤΑΙΠΕΔ είχε δεσμευτεί να κρατήσει μειοψηφικό πακέτο ώστε να έχει δικαίωμα βέτο στο επιχειρηματικό σχέδιο, πούλησε το 100% των μετοχών της εταιρείας "Ελληνικό ΑΕ". Το ΤΑΙΠΕΔ δεν τήρησε καν όσα είχε εξαγγείλει το ίδιο. Παρότι το ΤΑΙΠΕΔ δεσμευόταν από τους κανόνες διαφάνειας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, επέλεξε να τις παρακάμψει και να μην τις εφαρμόσει.
Το ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να δώσει σαφείς και καθαρές απαντήσεις:
Είναι ή όχι σε ισχύ το άρθρο 42 παρ. 7 του νόμου 3943/2011 το οποίο προβλέπει ότι η εταιρεία "απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή αμοιβή, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητά της, φόρου μεταβίβασης για οποιαδήποτε αιτία, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου";
Είναι ή όχι κατώτερη η τιμή πώλησης από το ύψος της αποτίμησης 1,239 δισ. ευρώ που σημειώνεται σε έγγραφο που υπογράφεται από τον πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας "Ελληνικό ΑΕ";
Γιατί πούλησε το 100% των μετοχών της εταιρείας "Ελληνικό ΑΕ" παρότι στην πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση των μετοχών έλεγε ότι θα διατηρήσει μειοψηφικό πακέτο μετοχών ώστε να έχει δικαίωμα βέτο στο επιχειρηματικό σχέδιο;
Στο όνομα των μεγάλων επενδύσεων, η κυβέρνηση που έχει κάνει σημαία της το μικρό κράτος, τις απολύσεις, συγχωνεύσεις και περικοπές, έχει αναλάβει να φροντίζει με περισσή ευγένεια μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι κρατικοδίαιτες καθώς εξαρτώνται από την παράνομη προνομιακή στήριξη της κυβέρνησης ενάντια στο συμφέρον της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας. Παρόλο που οι χειμαζόμενες οικογενειακές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που εν μέσω κρίσης παράγουν το 80% της απασχόλησης στην Ελλάδα, δεν αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τη στήριξή τους πιο πολύ σαν πάρεργο παρά σαν εν δυνάμει λύση στην κρίση. Τελικά η κυβέρνηση δεν επιδιώκει το μικρότερο δημόσιο. Επιδιώκει το λιγότερο δημόσιο συμφέρον».

2. Θ. Σκυλακάκης : "Άλλαξαν οι όροι του διαγωνισμού" – Απρίλιος 2014
Ερωτήματα για το ζήτημα του διαγωνισμού του Ελληνικού, σε ό,τι αφορά στη δραστική αλλαγή των όρων του, μετά την αποχώρηση ενός εκ των βασικών υποψηφίων επενδυτών και τη μη εξάντληση των δυνατοτήτων, ώστε να ληφθούν περισσότερες της μιας προσφορές, θέτει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο πρόεδρος της Δράσης και ευρωβουλευτής των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης. 

 Αναλυτικά, η ερώτηση του κ. Σκυλακάκη έχει ως εξής:

"Το Ελληνικό Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ), συστήθηκε με αποστολή την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ παρίστανται δυο παρατηρητές που προτείνονται από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ταμείο λειτουργεί συνεπώς χωρίς τις συνήθεις διασφαλίσεις ελέγχου που προσφέρει η εθνική νομοθεσία και με σοβαρό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της διαφάνειας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε 6 μεγάλους διαγωνισμούς του ΤΑΙΠΕΔ, όπου υπήρξε ενδιαφέρον 3 και περισσότερων επενδυτών (ΔΕΣΦΑ, ΟΠΑΠ, Κρατικά Λαχεία, Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης, ΔΕΠΑ, Ελληνικό), παραδόξως οι 5 έμειναν με μια μόνον τελική προσφορά. Ειδικά στο Ελληνικό, η κατάθεση μιας μόνο προσφοράς αναγράφεται στον τύπο ότι συνδέεται με την αλλαγή ουσιωδών όρων του διαγωνισμού στη διάρκειά του.

Ειδικότερα στην τελευταία φάση το Δεκέμβριο του 2013 και κατόπιν αποχώρησης ενός εκ των τεσσάρων προεπιλεγμένων επενδυτών το Ταμείο άλλαξε ουσιώδη όρο του διαγωνισμού, αυξάνοντας (εκ των υστέρων) κατά πολύ την ελκυστικότητα της σχετικής επένδυσης.

Συγκεκριμένα και ενώ το ΤΑΙΠΕΔ επρόκειτο με βάση την αρχική προκήρυξη (Request For Proposal, 9/1/2013 σελ. 28), να λαμβάνει το 30% όλων των οικονομικών ωφελημάτων που θα έδινε η πωλούμενη εταιρία προς τους μετόχους της, στην τελική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ (26/3/2014), αναφέρεται ότι ο επενδυτής θα δικαιούται μιας σωρευτικής αποδοτικότητας της επένδυσης (IRR) 15%, χωρίς να πληρώσει τίποτε στο ελληνικό δημόσιο, που θα λαμβάνει το 30% (earn out right) μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Τι εξυπηρετεί η ύπαρξη των παρατηρητών που έχει ορίσει;

Γνώριζαν οι προτεινόμενοι από την ίδια παρατηρητές την δραστική αλλαγή των όρων του σχετικού διαγωνισμού;

Γνωρίζουν αν προσεκλήθη υπό τους νέους όρους ο επενδυτής που είχε αποσυρθεί λόγω χαμηλής απόδοσης της επένδυσης και αν δόθηκε μεγαλύτερος χρόνος για να καταθέσουν προσφορές οι άλλοι δύο επενδυτές που τελικά απείχαν, μετά την δραστική αλλαγή των όρων του διαγωνισμού που έγινε μετά το Δεκέμβριο του 2013;

Συμφωνεί ότι οι αποκρατικοποιήσεις πρέπει να προχωρούν με ταχύτητα αλλά προπαντός με διαφάνεια και τους ουσιώδεις όρους να είναι εκ των προτέρων και έγκαιρα γνωστοί σε όλους τους ενδιαφερόμενους;»

Επισημαίνεται ότι οι βασικοί όροι του διαγωνισμού ποτέ δεν έγιναν δημόσια γνωστοί, ότι το ΤΑΙΠΕΔ θεσμικά δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα και ότι η επιλογή της μεθόδου αποκρατικοποίησης μέσω της πώλησης μετοχών δεν εμπίπτει στις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου, που αφορούν διαγωνισμούς που αφορούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες και παραχωρήσεις.

Συνεπώς και με δεδομένο ότι ο διαγωνισμός για ένα από τα καλύτερα και σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού λαού κατέληξε με μια μόνο προσφορά, ενώ η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα προσελκύει πάλι επενδυτές, πρέπει να απαντηθούν όλα τα πιθανά ερωτήματα και να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε σχέση με τη διεξαγωγή του.".

3. Ερώτηση 11 Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: «Άμεση διακοπή της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης για την πώληση του Ελληνικού»  - 18.09.2014 , ΑΥΓΗ
Άμεση διακοπή της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης για την πώληση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού ζητούν με ερώτησή τους προς τον υπουργό Οικονομικών 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Oι βουλευτές τονίζουν ότι σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης πώλησης του 100% των μετοχών της "Ελληνικό Α.Ε." από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) λόγω παράβασης των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού.
Επισημαίνουν, δε, ότι οι αλλαγές, κατά τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, ουσιωδών όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΤΑΙΠΕΔ, συνιστoύν παραβίαση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ προκύπτουν εύλογα ερωτήματα ως προς τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την εφαρμογή της «χρηστής δημοσιονομικής διοίκησης».
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
Θέμα: «Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πώληση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού»
Πέντε μήνες περίπου πέρασαν από την κατακύρωση των 6.240 στρεμμάτων του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού και των 955.000 τ.μ. παραλιακής ζώνης με 3,5 χιλιόμετρα ακτογραμμής (συμπεριλαμβανομένων και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά), στη «βελτιωμένη» οικονομική προσφορά του μοναδικού «επενδυτή», που έμεινε στη φάση των «δεσμευτικών προσφορών»: Της Lamda Development της οικογένειας Λάτση. Aπό τα 70 ευρώ ανά τ.μ. της αρχικής προσφοράς, φθάσαμε στα περίπου 100 ευρώ ανά τ.μ., για το «καλύτερο παραλιακό οικόπεδο της Ευρώπης» (τελικό τίμημα 915 εκατ. ευρώ «με δόσεις», που κατεβάζουν την πραγματική αξία στο ύψος της ονομαστικής αξίας της προσφοράς που είχε ήδη απορριφθεί). Και το Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την υπ΄αριθμ. 197/2014 πράξη του, έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης πώλησης του 100% των μετοχών της "Ελληνικό Α.Ε." από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), λόγω παράβασης των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού. Στο σκεπτικό του αναφέρει ότι:
1.Οι όροι των άρθρων 6.1 και 6.2 και του Παραρτήματος Α΄ της πρόσκλησης υποβολής  εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περιόρισαν σημαντικά την συμμετοχή στην διαδικασία και, σύμφωνα με την απόφαση, "χωρίς μάλιστα από τα στοιχεία του φακέλου να προκύπτει η επίκληση ή η συνδρομή συγκεκριμένου λόγου δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας ή άλλου επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί έναν τέτοιας έντασης περιορισμό".  
2. To κυριότερο, όμως, είναι ότι στη δεύτερη δεσμευτική φάση του διαγωνισμού, τροποποιηθήκαν εκ των υστέρων δύο ουσιώδεις όροι της σύμβασης που περιλαμβάνονται στην δημοσιευμένη πρόκληση εκδήλωσης. "Oι όροι των άρθρων 2.3, 2.4 και 2.5 της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό, που προέβλεπαν την πώληση στον επιλεγέντα επενδυτή της πλειοψηφίας των μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», με διατήρηση από το ΤΑΙΠΕΔ μειοψηφικού πακέτου μετοχών με πλήρη δικαιώματα μειοψηφίας, αναλογική συμμετοχή στο σύνολο των αποδόσεών της, αλλά και δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) σε σηµαντικές αποκλίσεις του επενδυτή από το επιχειρηµατικό του σχέδιο για την αξιοποίηση των ως άνω ακινήτων …τροποποιήθηκαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού…και προέβλεψαν την πώληση στον επενδυτή του συνόλου (100%) των μετοχών της εταιρίας επιφυλάσσοντας για το ΤΑΙΠΕΔ, μόνο το δικαίωμα λήψης του 30% του ποσού που υπερβαίνει το 15% των αποδόσεών της μετά την 7η επέτειο της ημερομηνίας μεταβίβασης των μετοχών στον επενδυτή. Τούτο δε, διότι οι επίμαχες τροποποιήσεις μετέβαλαν ουσιωδώς εκ των υστέρων και σε στάδιο της ελεγχόμενης διαδικασίας κατά το οποίο δεν ήταν δυνατή η υποβολή νέων προσφορών από μη προεπιλεγέντες ενδιαφερόμενους επενδυτές…Ειδικότερα, το νέο αυτό αντικείμενο συνεπάγεται για τον επενδυτή...υψηλότερα προσδοκώμενα κέρδη και λιγότερους κινδύνους και ενδεχόμενα κόστη από την επένδυσή του, λαμβανομένης υπόψη και της συμμετοχής εν τέλει του Ελληνικού Δημοσίου στην κατάρτιση της σύμβασης (πράγμα που δεν προβλεπόταν στην αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) …σε βαθμό τέτοιο ώστε αν ήταν γνωστό κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος να είχαν συμμετάσχει στο διαγωνισμό περισσότεροι ή διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απ' αυτούς που έγιναν δεκτοί και προεπιλέχθηκαν".
Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι ενώ το ΤΑΙΠΕΔ επρόκειτο με βάση την αρχική προκήρυξη (Request For Proposal, 9/1/2013 σελ. 28), να λαμβάνει το 30% όλων των οικονομικών ωφελημάτων που θα έδινε η πωλούμενη εταιρία προς τους μετόχους της, στην τελική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ (26/3/2014), αναφέρεται ότι "ο επενδυτής θα δικαιούται μιας σωρευτικής αποδοτικότητας της επένδυσης (IRR) 15%, χωρίς να πληρώσει τίποτε στο ελληνικό δημόσιο, που θα λαμβάνει το 30% (earn out right) μόνο για το υπερβάλλον ποσό". 
3. Το Ζ΄ Κλιμάκιο θεωρεί ότι νομίμως δεν έγινε αποτίμηση των μετοχών της "Ελληνικό Α.Ε." και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων αυτής πριν την έναρξη του διαγωνισμού, καθώς, όπως αναφέρεται στην απόφαση της πλειοψηφίας, επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του ΤΑΙΠΕΔ σε πιο ακριβές χρονικό σημείο θα γίνει αυτό , ενώ η Πρόεδρος του Κλιμακίου εξέφρασε διαφορετική άποψη, αφού πιστεύει πως: Η αποτίμηση έπρεπε να προηγηθεί για να μπορούν όσοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στον διαγωνισμό να γνωρίζουν την αξία του υπό πώληση ακινήτου και να μπορούν να διαμορφώσουν τις προσφορές τους.
Επειδή τα παραπάνω συνιστoύν παραβίαση της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ προκύπτουν εύλογα ερωτήματα ως προς την διασφάλιση και εφαρμογή της «χρηστής δημοσιονομικής διοίκησης», και προφανώς η εν λόγω συναλλαγή από την αρχή ,όπως είχαμε επισημάνει σε προηγούμενες ερωτήσεις μας, αλλά ακόμη περισσότερο με την κατάληξη της, αντιστρατεύεται το δημόσιο συμφέρον.
Επειδή η Lamda Development SA με δηλώσεις της εκφράζει την βεβαιότητα ότι "οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι συνηθισμένες για τις περισσότερες αποκρατικοποιήσεις στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου και εκτιμάται ότι στο δεύτερο στάδιο, μετά την σχετική άσκηση αίτησης ανάκλησης της απόφασης από το ΤΑΙΠΕΔ, θα υπάρξει θετική γνωμοδότηση " -και πράγματι σε αποφάσεις, που είχε λάβει και σε άλλους διαγωνισμούς του ΤΑΙΠΕΔ, όπως το ακίνητο της Κασσιόπης στην Κέρκυρα στο fund NCH Capital, του Παλιουρίου Χαλκιδικής στον Ιβάν Σαββίδη, του χαρτοφυλάκιου των 28 κτιρίων του δημοσίου μέσω sale & lease-back στις Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ και Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ- στη συνέχεια τις παρέπεμπε σε πιο «ευέλικτα» τμήματα του, όπου οι προηγούμενες αποφάσεις ανακαλούνταν ως εσφαλμένες στην κρίση τους,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
Σκοπεύει, κατόπιν όλων των παραπάνω, να διακόψει άμεσα τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης για την πώληση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού ή προτίθεται να προχωρήσει, παραβλέποντας την κατάφωρη παράβαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, που συνιστούν παραβίαση τόσο της Εθνικής όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά κυρίως, συνιστούν προφανή βλάβη του Δημοσίου συμφέροντος;4.Στην Κομισιόν η συμφωνία ΤΑΙΠΕΔ-Λάτση  με Ερώτηση του Δ.Παπαδημούλη                            (6.10.2014)

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει τη συμφωνία ξεπουλήματος του Ελληνικού μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Lamda Developments (Λάτσης), με ερώτησή του ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δ. Παπαδημούλης, στην ερώτησή του, κάνει λόγο για την πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να «βάλει πάγο» στην οριστικοποίηση της συμφωνίας ΤΑΙΠΕΔ και Lamda Developments, σύμφωνα με την οποία, ο διαγωνισμός για την πώληση του Ελληνικού παραβιάζει «τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού», καθώς επίσης, και για την έρευνα που διεξάγει η Κομισιόν αναφορικά με την υποχρέωση του ελληνικού κράτους να «χορηγήσει άδεια λειτουργίας καζίνου σε εκτάσεις που θα ανήκουν στην εταιρεία Lamda Developments».
Καταλήγοντας στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά από την Κομισιόν να τον ενημερώσει «σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες της εν λόγω συμφωνίας εκ μέρους των υπηρεσιών της Κομισιόν», καθώς επίσης, αν θεωρεί «ότι η συμφωνία ιδιωτικοποίησης του Ελληνικού παραβιάζει διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, και αν ναι ποιες είναι αυτές».
Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση του Δ. Παπαδημούλη:
Σύμφωνα με την 197/2014 Πράξη του ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναστέλλεται η υπογραφή της συμφωνίας πώλησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού στην εταιρεία Lamda Developments από το ΤΑΙΠΕΔ, λόγω παραβιάσεων των αρχών α) της διαφάνειας, β) της ίσης μεταχείρισης και γ) του ανταγωνισμού.
Πιο συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι οι όροι του διαγωνισμού για την πώληση της δημόσιας έκτασης, έθεταν αδικαιολόγητους περιορισμούς στους συμμετέχοντες (άρθρα 6.1 και 6.2 του διαγωνισμού), καθώς επίσης, ότι τροποποιήθηκαν, εκ των υστέρων, σημαντικές παράμετροι της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης (άρθρα 2.3, 2.4, 2.5), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η υποβολή νέων προσφορών από επενδυτές που είχαν ήδη αποκλειστεί.
Με δεδομένα τα παραπάνω, καθώς επίσης, ότι η Κομισιόν (Απάντηση Ε-005106-14) διερευνά τη νομιμότητα του όρου της συμφωνίας, σύμφωνα με τον οποίο η πώληση του Ελληνικού «τελεί υπό την επιφύλαξη ότι το ελληνικό κράτος θα χορηγήσει άδεια λειτουργίας καζίνου σε εκτάσεις που θα ανήκουν στην εταιρεία Lamda Development», ερωτάται η Επιτροπή:
 Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες της εν λόγω συμφωνίας εκ μέρους των υπηρεσιών της Κομισιόν; Έχει λάβει γνώση της πράξης αναστολής του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Θεωρεί η Κομισιόν ότι η συμφωνία ιδιωτικοποίησης του Ελληνικού παραβιάζει διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, και αν ναι ποιες είναι αυτές;


5.Κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα-Αυγή 18.11.1
Σε ακόμη μία παράνομη πράξη προχωρά μια κυβέρνηση πλήρως απονομιμοποιημένη, υπογραμμίζει το Τμήμα Οικολογίας, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την εσπευσμένη υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης για 99 χρόνια του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και της παραλίας του Αγίου Κοσμά μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Lamda Development, συμφερόντων του ομίλου Λάτση.
Το Τμήμα Οικολογίας ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του στηλιτεύει την κυβερνητική πρακτική, η οποία "δείχνει για πολλοστή φορά τις αυταρχικές της πρακτικές απέναντι σε ελεγκτικούς μηχανισμούς, επιστημονικούς φορείς, πολιτικά κόμματα και κοινωνικά κινήματα, την απαξιωτική της στάση απέναντι σε θεσμούς και νόμιμες διαδικασίες, αλλά ακόμη και την πλήρη αδιαφορία της για τις μελλοντικές ποινικές συνέπειες που θα έχει για τα μέλη της και τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ".
Εστιάζει στο περιεχόμενο της σύμβασης για την παραχώρηση του Ελληνικού, που δεν έχει δημοσιοποιηθεί επισήμως, αλλά και στο ΤΑΙΠΕΔ, "το 'άντρο' της αδιαφάνειας, της παρατυπίας και της υπονόμευσης του δημόσιου συμφέροντος, που προχώρησε σε υπογραφή της σύμβασης, παρότι δεν έχει λήξει η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο και παρότι το ΤΕΕ, ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους, εκτιμά πως το Ελληνικό παραχωρείται στον 'επενδυτή' με οικονομικό αντάλλαγμα 222% χαμηλότερο από τη σημερινή εμπορική του αξία. Ούτε λόγος βέβαια να γίνει για τις περιβαλλοντικές και πολεοδομικές επιπτώσεις, αλλά και για το κόστος που θα επωμιστούν οι φορολογούμενοι για την ολοκλήρωση της 'επένδυσης' στο Ελληνικό".
Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ακόμη ότι κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ επιδιώκουν να θέσουν προ τετελεσμένων τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά ως εργαλείο εκβιασμού τις αποζημιώσεις που θα κληθεί να καταβάλει το Ελληνικό Δημόσιο στη Lamda Development για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή κώλυμα θα προκύψει μετά την υπογραφή της σύμβασης. Κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ επιδιώκουν να θέσουν προ τετελεσμένων τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας.
Επιτροπή Αγώνα: Πελώριο σκάνδαλο
Πρόκειται για λεηλασία πολύτιμης δημόσιας γης βάσει της εμπεριστατωμένης μελέτης του ΤΕΕ, από την οποία προκύπτει πως η αξία της προς παραχώρηση έκτασης είναι τουλάχιστον τριπλάσια, ενώ με τις αντικειμενικές αξίες της περιοχής η αξία της είναι δεκαπλάσια τουλάχιστον, προειδοποιεί η «Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό».
Θεωρεί δε ότι "το πελώριο αυτό σκάνδαλο θα έπρεπε να έχει ήδη προκαλέσει την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και των αρμόδιων δικαστικών αρχών, εφόσον και ο αντεπίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο πρότεινε την απόρριψη της αίτησης του ΤΑΙΠΕΔ, που σημαίνει πως πρέπει να εφαρμοστεί η Πράξη 197/2014 του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου".

6. Ερώτηση 5 Βουλευτών  ΣΥΡΙΖΑ: Αίτηση κατάθεσης εγγράφων  για το Ελληνικό- 21.11.2014
Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων σχετικά με την «άκρως επιζήμια για το ελληνικό δημόσιο με προκλητικά χαμηλό τίμημα» σύμβαση πώλησης του 100% των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε., που υπεγράφη μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Lamda Development S.A. κατέθεσαν πέντε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως αναφέρουν:
Επειδή δημιουργούνται έντονα και δικαιολογημένα ερωτηματικά σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης πώλησης των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. και επειδή μια τόσο σημαντική υπόθεση προωθείται με ύποπτη μυστικότητα, εν όψει μάλιστα και της πρόσφατης οικονομοτεχνικής μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) σύμφωνα με την οποία πρόκειται για σύμβαση άκρως επιζήμια για το ελληνικό δημόσιο με προκλητικά χαμηλό τίμημα για μια έκταση τεράστιας αξίας, ζητούμε να κατατεθούν στην Βουλή των Ελλήνων  τα παρακάτω έγγραφα:
α) Η σύμβαση πώλησης του 100% των μετοχών του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού που υπεγράφη μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της  Lamda Development. 
β) Τα σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας της σύμβασης πρακτικά των αποφάσεων του Z΄ Κλιμακίου και του 6ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
γ) Τα Πρακτικά του ΔΣ ή/και της Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΙΠΕΔ με τα οποία αποφασίσθηκαν  τροποποιήσεις των άρθρων 2.3, 2.4, και 2.5 της από 8.11.2011 «Προκήρυξης του Διεθνούς Διαγωνισμού», ως προς το πωλούμενο από το ΤΑΙΠΕΔ αντικείμενο και δη αποφασίσθηκε η πώληση του 100% των μετοχών της εταιρείας Ελληνικό ΑΕ αντί του ρητά προβλεπόμενου από την διακήρυξη πλειοψηφικού πακέτου. Τροποποίηση που παραβιάζει τον κεντρικό τίτλο της Προκήρυξης, της οποίας ο πλήρης τίτλος είναι «Πρόσκληση Υποβολής και Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση της πλειοψηφίας του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας Ελληνικό ΑΕ μέσω αγοράς υφισταμένων μετοχών και/ή ανάληψης νέων μετοχών στο Κεφάλαιο της Ελληνικό ΑΕ». Επίσης να κατατεθεί το σύνολο τυχόν υπαρχουσών, επί του ανωτέρω θέματος, γνωμοδοτήσεων των τότε ή/και των τυχόν μεταγενέστερων νομικών συμβούλων της συγκεκριμένης ιδιωτικοποίησης, μέχρι και την έγκριση του τελικού κειμένου της σύμβασης,  όπως αυτή υποβλήθηκε  στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έλεγχο.
δ) Κατά την διάρκεια της 2ης φάσης του διαγωνισμού, το ΤΑΙΠΕΔ προέβη σε αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του αρχικού σχεδίου σύμβασης. 
Να κατατεθούν στη Βουλή το αρχικό σχέδιο και τα επόμενα ενδιάμεσα, όπως αυτά χορηγήθηκαν στους διαγωνιζόμενους  κατά την διάρκεια της 2ης φάσης του διαγωνισμού, προκειμένου να επισημανθούν και αξιολογηθούν οι επελθούσες τροποποιήσεις, ή/και μεταβολές ή/και προσθήκες, μέχρι να καταλήξει το ΤΑΙΠΕΔ στο υπογραφέν τελικό σχέδιο σύμβασης  
Επιπροσθέτως ερωτάται ο κ. Υπουργός 
α) Έχει ζητηθεί και από ποιόν εκ των νομικών συμβούλων της ιδιωτικοποίησης του Ελληνικού, νομική γνωμοδότηση (Legal Οpinion), τόσο για την δανειοδότηση της επένδυσης όσο και για τo καθεστώς της διαδικασίας του διαγωνισμού;
β) Έχει ζητηθεί αρμοδίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Πιστοποιητικό Εκκαθάρισης» (Certificate of Clearance) και γιατί η χορήγησή του δεν περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα για το ενεργό της σύμβασης;
Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές: Κουρουμπλής Παναγιώτης, Βαλαβάνη Νἀντια, Βούτσης Νίκος, Κωνσταντοπούλου Ζωή, Λαφαζἀνης Παναγιώτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου