Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Το ΤΣΜΕΔΕ προχωρά ξανά στην υλοποίηση των μνημονιακών ληστρικών αυξήσεων στις εισφορές

Το ΤΣΜΕΔΕ, όπως διαπιστώνουμε από το παρακάτω έγγραφο προχωρά ξανά στην υλοποίηση των μνημονιακών ληστρικών αυξήσεων στις εισφορές - αυτή τη φορά στους μισθωτούς - μια και από 1/1/2014 καλεί τους εργοδότες στο ηλεκτρονικό αρχείο που υπαβάλλουν να προσθέσουν νέο πεδίο στο "οποίο θα εμφανίζεται το ποσόν της πρόσθετης εισφοράς του Ν. 3986/11 ( ποσόν 13,87 σήμερα)." Είναι γνωστό ότι οι ληστρικές αυτές αυξήσεις, έχουν παγώσει προσωρινά (έως την εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ), οπότε το ΤΣΜΕΔΕ εκτός του ότι στρέφεται για άλλη μια φορά εναντίον των συναδέλφων, δε σέβεται ούε καν τις αποφάσεις. Όπως και την άνοιξη θα πάρουν την απάντηση που τους αρμόζει, με την κινητοποίηση των συναδέλφων.

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ 01/01/2014


Με την Υπ’ Αριθμόν 1407/7/10/2013 απόφαση του ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ
ορίζονται τα εξής.

Α. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Προστίθεται νέο πεδίο στο αρχείο ( αμέσως μετά το πεδίο που απεικονίζεται το ποσόν της ειδικής προσαύξησης) στο οποίο θα εμφανίζεται το ποσόν της πρόσθετης εισφοράς του Ν. 3986/11 ( ποσόν 13,87 σήμερα )

Καταργούνται οι κωδικοί ( 01,02 ) από τον πίνακα επιτρεπτών τιμών πεδίου #33 (Τύπος Αποδοχών ).

Για να δείτε την νέα Γραμμογράφηση του αρχείου πηγαίνετε στην σελίδα υποβολής ηλεκτρονικών αρχείων.

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Το αρχείο της περιόδου θα υποβάλλεται έως τις 15 του επόμενου μήνα .


Αν το αρχείο της περιόδου δεν υποβληθεί καθόλου έως τις 15 του επόμενου μήνα, θα μπορεί να υποβληθεί εκπρόθεσμα από την 1η του μεθεπόμενου μήνα .

Αν το αρχείο που θα υποβληθεί, έως τις 15 του επόμενου μήνα έχει λάθη, θα δίνεται 5νθήμερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας έως τις 20 του μήνα για να διορθωθεί και να ξανά υποβληθεί.

Το σύστημα δεν θα δέχεται αρχεία από τις 21 έως το τέλος του μήνα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Αρχείο της περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ δικαίωμα 1ης υποβολής έως τις 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ .

Αν το αρχείο έχει λάθη
δικαίωμα επανυποβολής έως τις 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ .

Αν το αρχείο της περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ δεν υποβληθεί καθόλου έως τις 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ή διορθωμένο έως τις 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ δικαίωμα υποβολής του αρχείου με τα νόμιμα πρόσθετα τέλη από 1η ΜΑΡΤΙΟΥ .

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου

Θα γίνεται έλεγχος ορθότητας ,των υπολογισμένων από τον εργοδότη, εισφορών με βάσει το σύνολο Αποδοχών που δηλώνεται στο αρχείο και τα στοιχεία του μηχανικού που υπάρχουν στην βάσει μας ( Ασφαλιστικό , Πενταετία , Κλάδοι , Μητρότητα κλπ ).

Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να τα δείτε ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία : κάνετε είσοδο στην ιστοσελίδα μας, πηγαίνετε στην αρχική σελίδα, από τον πίνακα Οι υποθέσεις μου διαλέγετε η καρτέλα μου.

Η καρτέλα του εργοδότη περιλαμβάνει τέσσερις πίνακες.

1ος πίνακας.
Δείχνει τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο εργοδότης κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα μας ( ΑΜ Εργοδότη , ΑΦΜ ,Επωνυμία , Διεύθυνση ).

2ος πίνακας.
Δείχνει τους ασφαλισμένους, που μας έχει ενημερώσει ότι απασχολεί ο εργοδότης, κατά το τρέχον έτος και στοιχεία απαραίτητα για τον σωστό υπολογισμό των εισφορών του.

Αν υπάρχει μηχανικός που έχει αποχωρήσει από την εταιρία εντός του έτους τα στοιχεία του θα εμφανίζονται στον πίνακα μέχρι το τέλος του έτους ( για χρήση του υπολογισμού των Δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων και του Επιδόματος Αδείας )

3ος πίνακας.
Δείχνει τα εξοφλημένα ειδοποιητήρια του εργοδότη των τριών τελευταίων ετών.

4ος πίνακας.
Δείχνει τους Διακανονισμούς πληρωμής που μπορεί να έχει κάνει ο Εργοδότης.

Καλό θα είναι κάθε μήνα πριν βγάλετε την μισθοδοσία σας να ελέγχετε την καρτέλα σας.

Ο έλεγχος θα γίνεται πάντα με τρέχουσες τιμές.

Όλες οι εγγραφές του αρχείου ( είτε αφορούν Τακτική μισθοδοσία είτε αφορούν Αναδρομικά είτε οποιοδήποτε άλλο είδος αποδοχών ) θα πρέπει να είναι σε επίπεδο μήνα (ο μήνας και το έτος της Διάστημα Από ΠΡΕΠΕΙ να είναι ίδιος με το μήνα και το έτος της Διάστημα Έως ) αλλιώς το αρχείο θα απορρίπτεται.

Αν οι υπολογισμένες τιμές δεν είναι σωστές το αρχείο θα απορρίπτεται με τα αντίστοιχα σχόλια.

Αν υπάρχει αλλαγή ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ μέσα στον μήνα ο υπολογισμός θα γίνεται ως εξής:

( Σύνολο αποδοχών / ημερολογιακές ημέρες μήνα * ημέρες κάτω πενταετίας *
Τιμές κρατήσεων κάτω πενταετίας )
+
( Σύνολο αποδοχών / ημερολογιακές ημέρες μήνα * ημέρες άνω πενταετίας *
Τιμές κρατήσεων άνω πενταετίας )

Παράδειγμα : Αλλαγή πενταετίας 18/01/2014 Σύνολο Αποδοχών Μήνα 1.456

( 1456 / 31 * 17 * ποσοστά και ποσά κάτω πενταετίας )
+
( 1456 / 31 * 14 * ποσοστά και ποσά άνω πενταετίας )

Το αρχείο δεν θα γίνεται δεκτό αν δεν έχει δηλωθεί η πρόσληψη ή η αποχώρηση του μηχανικού από τον εργοδότη τουλάχιστον μία ημέρα πριν την υποβολή του αρχείου.

Αν το αρχείο είναι εκπρόθεσμο και δεν περιλαμβάνει πρόσθετα τέλη θα απορρίπτεται.

Αν το εκπρόθεσμο αρχείο περιλαμβάνει πρόσθετα τέλη θα γίνεται έλεγχος ορθότητας των προσθέτων τελών και αν δεν είναι σωστά το αρχείο θα απορρίπτεται.

Τα πρόσθετα τέλη υπολογίζονται ως εξής :
Οι εκπρόθεσμες εισφορές που αφορούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2012
επιβαρύνονται με  (  3% τον πρώτο μήνα + 1% για κάθε επόμενο μήνα καθυστέρησης έως τον 12/2012 (Ανώτατο όριο ποσοστού προσθέτων τελών = 100%)) + ( μηνιαίο επιτόκιο  * μήνες καθυστέρησης από τον 1ο του 2013 και μετά ).

Οι εκπρόθεσμες εισφορές που αφορούν από τον Ιανουάριο του 2013 και μετά
επιβαρύνονται με το μηνιαίο επιτόκιο   ανά μήνα καθυστέρησης.

Στους μήνες καθυστέρησης συμπεριλαμβάνεται και ο μήνας πληρωμής.

Οι οφειλές από 01.01.2013 επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη ίσα με το τρέχον επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ πλέον 800 μονάδων βάσης (+8%) σε ετήσια βάση.
( Τρέχον επιτόκιο ΕΚΤ + Ετήσια πρόσθετα τέλη ) / 12
( 0,50% + 8,00% ) / 12 = 0,7083%

Θα υπάρχει δυνατότητα αίτησης απαλλαγής από τα πρόσθετα τέλη αν συντρέχει σοβαρός και νόμιμος λόγος αδυναμίας του εργοδότη να πληρώσει εμπρόθεσμα τις εισφορές.

Για να πάρει κάποιος απαλλαγή από τα πρόσθετα τέλη, για συγκεκριμένη περίοδο, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση προς το ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν τους λόγους της καθυστέρησης.

Σημείωση 1: Την ευθύνη για την εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών φέρει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και όχι η τράπεζα σε περιπτώσεις αργιών και απεργιών.

Σημείωση 2 : Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία καταβολής των εισφορών παραμένει η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που αφορούν οι εισφορές. Επίσης δεν αλλάζουν οι προθεσμίες καταβολής των εισφορών που αφορούν το Δώρο Πάσχα – Επίδομα Αδείας και Δώρο Χριστουγέννων ( Δείτε Πίνακα 1 ).

Γ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ( ΔΗΜΟΣΙΟ )
Όσοι εργοδότες καταβάλουν εισφορές μέσω της ΕΑΠ (δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί ), και μόνο γι’ αυτές τις εισφορές, δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν ηλεκτρονικό αρχείο στο ΤΣΜΕΔΕ.

Παραμένει η υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου για τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν μέσω της τράπεζας.

Δ. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την διαγραφή ενός αρχείου είναι να μην έχει εξοφληθεί.

Για να διαγράψουμε ένα αρχείο πρέπει να μας στείλετε με e-mail τον κωδικό πληρωμής του στο mhxanogr@tsmede.gr

Λόγω του ότι οι διαγραφές θα γίνονται μέσω προγράμματος τα e-mail που θα αφορούν σε διαγραφές αρχείων πρέπει να έχουν συγκεκριμένη μορφή.

α. Στο θέμα του e-mail θα πρέπει να αναγράφεται ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
β. Στο σώμα του e-mail θα πρέπει να αναγράφεται

Να διαγραφεί το αρχείο με κωδικό πληρωμής
9999 9999 9999 9999 9999
Ή
Να διαγραφούν τα αρχεία με κωδικούς πληρωμής
9999 9999 9999 9999 9991
9999 9999 9999 9999 9992
9999 9999 9999 9999 9993
Φροντίζετε να διαγράφετε άμεσα αρχεία που δεν πρέπει να εμφανίζονται στην σελίδα υποβολής αρχείων ( αρχεία με λάθος υπολογισμούς, διπλές υποβολές του ίδιου αρχείου και γενικά αρχεία που δεν πρόκειται να πληρωθούν λόγω κάποιου λάθους που έχουν ).

ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ

Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτησή σας, για την γρηγορότερη και εγκυρότερη πληροφόρησή σας η επικοινωνία με το ΤΣΜΕΔΕ θα γίνεται ΜΟΝΟ μέσω e-mail
 • Για ότι έχει σχέση με τις εισφορές στο eisfores@tsmede.gr
 • Για ότι έχει σχέση με προσλήψεις αποχωρήσεις έκδοση καταστάσεων στο etairies@tsmede.gr
 • Για ότι έχει σχέση με τις εγγραφές των εργοδοτών – αντιπροσώπων στην ιστοσελίδα μας, την δημιουργία και γενικά την διαχείριση του Ηλεκτρονικού αρχείου στο mhxanogr@tsmede.gr
Μην παραλείπετε να βάζετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας στα e-mail που μας στέλνετε (μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας).

Ενημερώστε άμεσα τις εταιρίες που σας υποστηρίζουν μηχανογραφικά για να προλάβουν να υλοποιήσουν τις αλλαγές .

4 σχόλια:

 1. Καλημέρα σας κύριοι,
  καλύτερα να μη λέτε ΤΣΜΕΔΕ πια, να λέτε παράρτημα ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
  καθόσον πάνω από μισό δις ευρώ, έχουν μπει στη μαύρη της λεγόμενης Τράπεζας...
  Θα σας δώσω τα ακόλουθα στοιχεία:
  1. Το ΤΣΜΕΔΕ κατείχε προ της αυξήσεως 104.977.134 μετοχές της ΑΤΤΙΚΗΣ, με μέση τιμή κτήσης 2,0533 ευρώ, έχοντας δαπανήσει συνολικά 215.553.935,01 ευρώ. Η αποτίμηση της αξίας της μετοχής στις 30.4.2013 ανήρχετο στο ποσόν 0.1640, δηλαδή η συνολική αξία της επένδυσης ανήρχετο στο ποσόν 17.216.249,97. Έχασε δηλαδή συνολικά το ποσόν των 198.337.685,04 ευρώ!!!!!!
  Στις 7/6/2013 (μετά το reverse split) κατείχε 14.997.096 μετοχές, συνολικής αξίας 5.638.908,10, έχοντας απωλέσει 209.927.691,31 ευρώ ή 97,38%!!!!! της επένδυσης (δείτε θέση χαρτοφυλακίου).
  Παρ’όλα αυτά συμμετείχε τόσον στην αύξηση του μκ όσον και στο ομολογιακό δάνειο δαπανώντας άλλα 205.476.363,60.
  2. Οι ζημιές της Τράπεζας (60.000.000 ευρώ το α΄εξάμηνο 2013, 181.600.000 το 2012, 249.770.000 το 2011).
  3. Πέτυχε η ΑΜΚ? Διαβάστε προσεκτικά την ανακοίνωση. Μόνο το 65% της αμκ και το 54% του ΜΟΔ. Ουσιαστικά μόνο το ΤΣΜΕΔΕ έβαλε λεφτά 215 εκ και περίπου 35 εκ. οι υπόλοιποι.
  4. Γιατί κατ'επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος αμέσως μετά την ΑΜΚ μετατράπηκε το ΜΟΔ (κατά 50%) σε μετοχές. ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ!!!! Πόσους τόκους έχασε το ΤΣΜΕΔΕ από την κίνηση αυτή;
  5. Πόσα παίρνει ο κ. Γαμβρίλης και τα λοιπά στελέχη της Τράπεζας. Την ώρα που οι ασφαλισμένοι μαστίζονται από την ανεργία και τη φτώχεια και τις υπέρμετρες εισφορές? (3.800.000 ευρώ δαπάνησε η Τράπεζα για αμοιβές ολίγων στελεχών το 2012, μόνο ο κ. Γαμβρίλης έφτασε τις 300.000 ευρώ)....
  Για όλα αυτά και άλλα πολλά υπάρχει έγγραφη καταγγελία στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του κ. Βρούτση, του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Εισαγγελέα του Α.Π. προ μηνών, αλλά δεν ιδρώνει το αυτί τους
  Αυτά για αρχή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και ένα ακόμη, πρόσφατα δόθηκαν άλλα 185.000.000 ευρώ (αποθεματικά ΤΣΜΕΔΕ) σε προθεσμιακή κατάθεση όλως τυχαίως στην ίδια Τράπεζα. Όταν στο ΔΣ του ΕΤΑΑ μετέχουν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Τράπεζας και κάποιοι άλλοι των οποίων τα παιδιά ή άλλοι συγγενείς προσλήφθηκαν στην Τράπεζα.... Όταν θα γίνει το μπαμ της Τράπεζας δεν ξέρω που θα κρυφτούν αυτοί οι "κύριοι", αλλά φοβάμαι ότι τα ιερά χρήματα των ασφαλισμένων θα έχουν κάνει φτερά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλια σας (ειδικά τα οικονομικά στοιχεία τα ψάχναμε και εμείς)
  στείλτε μας εδώ αν θέλετε και άλλα για να δημιουργήσουμε χωριστή ανάρτηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τα στοιχεία για τις αμοιβές των στελεχών υπάρχουν στις σελίδες 148 - 149 του ενημερωτικού δελτίου και η υποχρεωτική μετατροπή του ΜΟΔ σε μετοχές στη σελίδα 308. Όταν μια Τράπεζα που έχει εισπράξει 200 εκ. από τους μετόχους και σε διάστημα δύο μηνών έχει ανάγκη ρευστότητας και μετατρέπει το ΜΟΔ κατ'εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος σε μετοχές, αυτό λέει πολλά για την κατάστασή της.
  http://www.atticabank.gr/images/siteimages/capital_increase/03062013_ATTICA_BANK_PROSPECTUS.pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή