Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Μηνιαία η υποβολή συγκεντρωτικών φορολογικών στοιχείων

Υποχρεωτικά θα υποβάλλουν κάθε μήνα μέσω του Διαδικτύου τις συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών όλοι οι υπόχρεοι. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα υποβάλλουν μηνιαίες τις συγκεντρωτικές καταστάσεις όπου θα δηλώνουν όλα τα τιμολόγια που έχουν εκδώσει και έχουν λάβει καθώς και τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών ανεξαρτήτως αξίας.

Ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών ερωτηθέν εάν το σύστημα taxis μπορεί να αντέξει όλο αυτόν τον όγκο φορολογικών δεδομένων, αναφέρει ότι ήδη το σύστημα έχει αναβαθμισθεί και γίνονται προσπάθειες όλες οι εφαρμογές να τρέχουν με ασφάλεια στις νέες υψηλές ταχύτητες. Πρέπει, ωστόσο, να γίνει εκτεταμένος έλεγχος του συστήματος προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την υποβολή του Ε9.

Οσοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε μήνα και τις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών, ενώ όσοι τηρούν απλογραφικά βιβλία θα υποχρεούνται να υποβάλλουν τις καταστάσεις προμηθευτών ανά τρίμηνο. Η υποχρέωση αυτή θα καθιερωθεί από το επόμενο έτος, με στόχο κάποια στιγμή τα φορολογικά βιβλία όλων των επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών να αποθηκεύονται και να τηρούνται ηλεκτρονικά σε κεντρική βάση δεδομένων που θα παρακολουθείται μόνιμα από το υπουργείο Οικονομικών. Με το ισχύον σύστημα, η υποβολή γίνεται σε ετήσια βάση και αφορά το αμέσως προηγούμενο έτος, τα δε φορολογικά στοιχεία που πρέπει να καταχωρίζονται υποχρεωτικά είναι μόνο τα τιμολόγια που υπερβαίνουν σε αξία τα 300 ευρώ έκαστο. Οι παραπάνω αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο προσχέδιο της υπουργικής απόφασης:

1) Την υποχρέωση να υποβάλλουν κάθε μήνα καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών - προμηθευτών θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. Οι καταστάσεις πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων (μηχανογραφικώς ή χειρογράφως).

2) Στις καταστάσεις θα πρέπει να καταχωρίζονται:

- Ο ΑΦΜ του πελάτη ή του προμηθευτή.

- Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.

- Η αξία της συναλλαγής, προ ΦΠΑ.

- Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τη συναλλαγή.

- Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο.

3) Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων, ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, θα πρέπει να υποβάλλονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορούν, υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

4) Ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου της ΓΓΠΣ.

5) Η υποβολή εκπρόθεσμης ή διορθωτικής κατάστασης θα πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ. Στην περίπτωση υποβολής διορθωτικής κατάστασης θα καταχωρίζονται μόνο οι εγγραφές του πίνακα που τροποποιούνται.
Πρ. Χατζηνικολαου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου