Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Ένταξη των οφειλών στο ΤΣΜΕΔΕ στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του ΙΚΑ

Αναδημοσίευση από Ημερησία του Γ. ΓΑΤΟΥ
Πώς θα πληρώσετε τις οφειλές σας στα ασφαλιστικά ταμείαΜοναδικό αριθμό θα αποκτά, ώστε να «παρακολουθείται» αν τηρεί τις υποχρεώσεις του και να είναι άμεση η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης, κάθε οφειλέτης που ρυθμίζει, με το νέο νόμο, χρέη άνω των 5.000 ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές.
Την απόδοση μοναδικού αριθμού, ο οποίος θα αποτελεί και τον εκτελεστό τίτλο της αναγκαστικής είσπραξης, προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία - υπό το ΙΚΑ - Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) που προωθεί άμεσα για ψήφιση ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Η νομοθετική ρύθμιση (που καθυστέρησε λόγω του... κυβερνητικού ανασχηματισμού, όπως ενημερώθηκε και προχθές η τρόικα) προβλέπει την κατά προτεραιότητα (από 1/7/2013 με βάση τον αρχικό σχεδιασμό) ανάληψη από το ΚΕΑΟ των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ (περί τα 12 δισ. ευρώ) και την ένταξη των οφειλών του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ την 1/1/2014 με προοπτική τη μελλοντική υπαγωγή, με υπουργικές αποφάσεις, των ληξιπρόθεσμων οφειλών που είναι βεβαιωμένες σε όλα τα Ταμεία.
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
«Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ιδρύεται Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών αποκαλούμενο εφεξής χάριν συντομίας ΚΕΑΟ με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Ως σκοπό έχει α) την είσπραξη των ληξιπροθέσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, β) τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των οφειλετών των Ασφαλιστικών Οργανισμών (μητρώο οφειλετών), τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλομένων ποσών την αιτία και τη χρονική περίοδο που ανάγονται, τη τήρηση στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων, γ) τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις στο αρμόδιο καθ΄ ύλην υπουργείο, δ) τη λήψη μέτρων για την επίτευξη του σκοπού του».
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
«Στη βάση δεδομένων του ΚΕΑΟ διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα η πράξη βεβαίωσης οφειλής εντός μηνός από τη σύνταξή της, αποδίδεται μοναδικός αριθμός και αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο αναγκαστικής είσπραξης. Μετά την επιλογή ως άμεσα εισπράξιμων και επισφαλών οφειλών και την διασύνδεση με την ΓΓΠΣ: α) ενημερώνεται ο οφειλέτης με κάθε πρόσφορο μέσο για την οφειλή του και την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, β) εντός μηνός από την έκδοση του εκτελεστού τίτλου αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση και τάσσεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών εντός της οποίας καλείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει, γ) μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας ο εκτελεστός τίτλος διαβιβάζεται στα κατά τόπο αρμόδια όργανα για εκτέλεση σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, ως ισχύει. δ) μετά τη διαβίβαση στο ΚΕΑΟ των ληξιπροθέσμων οφειλών κάθε είδους διοικητική ή δικαστική αμφισβήτηση ασκείται ενώπιον των οικείων ασφαλιστικών Οργανισμών (Οργανισμών ή Δικαστηρίων) δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Η αρμοδιότητα διοικητική ή δικαστικής υποστήριξης παραμένει στους Οργανισμούς. ε) Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης των ληξιπροθέσμων ασφαλιστικών οφειλών, ο οφειλέτης μπορεί με αίτησή του να υπαχθεί στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1 ή της υποπαραγράφου ΙΑ.2,της παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107, Α΄), όπως ισχύει. στ) Τα έσοδα αποδίδονται άμεσα στους οικείους Οργανισμούς μέσω της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)».
«ΦΑΚΕΛΩΜΑ»

Με αποφάσεις του υπουργού Εργασίας μετά τη γνώμη των ταμείων και τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται: το περιεχόμενο (τα στοιχεία) της Βεβαίωσης Οφειλής (όπως: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, η αιτία και το ύψος της οφειλής, ο χρόνος στον οποίο ανάγεται κ.ά.), ο τρόπος και η διαδικασία επίδοσης στους οφειλέτες, η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του ΚΕΑΟ, τα κριτήρια και στοιχεία δεικτών απόδοσης, τα κριτήρια για τον διαχωρισμό άμεσων εισπράξιμων και επισφαλών οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
Το ΚΕΑΟ εποπτεύεται από το Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή από Υποδιοικητή του Ιδρύματος, έχει συντονιστή, ύστερα από προκήρυξη, και 10 ειδικούς συνεργάτες με θητεία 4 ετών. Η θητεία τους λύεται αζημίως στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται οι τιθέμενοι στόχοι. Εσοδα του ΚΕΑΟ αποτελούν τα ποσά που αντιστοιχούν στο 2% επί των εισπράξεων των ληξιπροθέσμων ασφαλιστικών οφειλών των Ταμείων. Για το 2013 η αμοιβή είναι 800.000 ευρώ, ποσό που βαρύνει αναλογικά τα Ταμεία και μπορεί να ανακαθορίζεται από 1/1/2015.
Στο ΚΕΑΟ εντάσσονται από 1/7/2013 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ και από την 1/1/2014 του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ Κατασχέσεις, σε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία, αν δεν εξοφλείται η οφειλή εντός 20 ημερών από τη λήψη ατομικής ειδοποίησης
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ «Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται από 1-7-2013 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ και από 01-01-2014 του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη των οικείων οργανισμών και γνώμη του ΣΚΑ εντάσσονται σταδιακά και λοιποί Οργανισμοί, στους οποίους, μετά την ένταξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος. Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται, επίσης, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ συνολικής οφειλής και οι οφειλές που κατέστησαν απαιτητές λόγω μη τήρησης των προηγούμενων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής». Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η διοικητική εκτέλεση που ήδη έχει αρχίσει στα Ταμεία πριν από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΑΟ συνεχίζεται από τους οικείους Οργανισμούς, ενώ οι διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών διατηρούνται για οφειλές κάτω των 10.000 ευρώ συνολικής οφειλής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου