Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Σχέδιο Κανονισμού Κλάδου Ειδικών Παροχών

Αναρτούμε την πρόταση που είχε υποβληθεί το 2009 για τη λειτουργία Κλάδου Προνοιακών Παροχώ στο ΤΣΜΕΔΕ. Σήμερα που χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ, την επαναφέρουμε -αν και διαφωνούμε με κάποια σημεία της- για να αρχίσουμε επιτέλους να διεκδικούμε το αυτονόητο, Ταμείο Ανεργίας, πλήρη και αξιοπρεπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και παροχές προστασίας των μηχανικών.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ε.Τ.Α.Α.

(ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ)

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Ε.Α.Μ.Ε.Δ.Ε. – Τ.Π.Μ.Ε.Δ.Ε. –Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Αθήνα, 4-12-2009


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ (Ε.Τ.Α.Α.)

Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΙΙ. ΠΑΡΟΧΕΣ

 1. Επίδομα ανεργίας / υποαπασχόλησης /χαμηλού εισοδήματος

Α) Γενικές ρυθμίσεις

Β) Ειδικότερες ρυθμίσεις για τους έμμισθους ασφαλισμένους

Γ) Ειδικότερες ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες


 1. Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό του δικαιούχου παροχών ανεργίας / υποαπασχόλησης / χαμηλού εισοδήματος
 2. Πρόσθετες παροχές ασθένειας σε είδος, επίδομα νοσηλείας και επίδομα ατυχήματος
 3. Εφάπαξ βοήθημα έκτακτης ανάγκης
 4. Εφάπαξ παροχή μητρότητας και παροχή προγεννητικού ελέγχου

ΙIΙ. ΕΣΟΔΑ

ΙV. ΟΡΓΑΝΩΣΗI. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Χαμηλό εισόδημα για την εφαρμογή του παρόντος ορίζεται το εξ οιασδήποτε πηγής μέσο μηνιαίο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ½ της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης για τα οριζόμενα κατωτέρω χρονικά διαστήματα.

2) Οι συνολικές ετήσιες δαπάνες για όλα τα είδη των παροχών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 90% των ακαθάριστων εσόδων κάθε χρήσεως1 2.

3) Ο ασφαλισμένος φέρει το βάρος της αποδείξεως της συνδρομής των προϋποθέσεων για την εις αυτόν χορήγηση των παροχών του παρόντος κλάδου. Το ασφαλιστικό όργανο μπορεί κατά την κρίση του να ζητήσει κάθε σχετικό έγγραφο και επιπλέον σχετική υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίζει τα πιστοποιητικά και στοιχεία που του ζητούνται, άλλως το ασφαλιστικό όργανο μπορεί ακόμη και να διακόπτει τη χορήγηση των παροχών μέχρι να του τα προσκομίσει ο ασφαλισμένος.

4) Μετά την πρώτη τριετία λειτουργίας του κλάδου και κάθε τριετία εφεξής γίνεται αποτίμηση των αναλογιστικών, οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων του κλάδου και η Διοικούσα Επιτροπή των Μηχανικών εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΤΑΑ τις τροποποιήσεις του κανονισμού παροχών που τυχόν απαιτούνται για την εύρυθμη, βιώσιμη και κοινωνικά αποτελεσματική λειτουργία του κλάδου.

ΙΙ. ΠΑΡΟΧΕΣ

1) Επίδομα ανεργίας / αδυναμίας απασχόλησης / υποαπασχόλησης και/ή χαμηλού εισοδήματος


Α) Γενικές διατάξεις

 • Καλυπτόμενος κίνδυνος: Καλύπτεται α) ο κίνδυνος της απώλειας της θέσεως εργασίας του έμμισθου ασφαλισμένου και/ή το χαμηλό εισόδημα και β) η αδυναμία απασχόλησης ή η υποαπασχόληση και/ή το χαμηλό εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία ασφαλισμένου.
 • Είδος και ύψος παροχής: Μηνιαίο επίδομα που αντιστοιχεί στο ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης.
 • Διάρκεια: Το επίδομα χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι 12 μηνών.
 • Λήξη: Η καταβολή του επιδόματος λήγει, εάν ο ασφαλισμένος αναλάβει εργασία ή απασχοληθεί ή/και αποκτήσει μηνιαίο εισόδημα ανώτερο του καταβαλλόμενου επιδόματος. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποκτήσει εισόδημα ανώτερο του χαμηλού εισοδήματος, αλλά κατώτερο του επιδόματος, του καταβάλλεται η διαφορά ως επίδομα.
 • Συρροή με επίδομα από άλλον ασφαλιστικό φορέα: Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιδοτείται για ανεργία από άλλον ασφαλιστικό φορέα, για παράδειγμα από τον ΟΑΕΔ, του χορηγείται η τυχόν διαφορά του επιδόματος που λαμβάνει από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα από το επίδομα που δικαιούται από τον κλάδο ειδικών παροχών. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιδοτείται από άλλον ασφαλιστικό φορέα για μικρότερο χρονικό διάστημα, δικαιούται το επίδομα από τον κλάδο ειδικών παροχών για τον χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του 12μήνου.
 • Περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος: O ασφαλισμένος δικαιούται την επιδότηση για χρονικό διάστημα μέχρι 12 μήνες ανά δεκαετία ασφάλισης στον κλάδο ειδικών παροχών και μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Ο ασφαλισμένος δικαιούται να κάνει χρήση άπαξ ή και περισσότερες φορές του δικαιώματός του κάθε δεκαετία ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει συνολικά τους 12 μήνες.

Β) Ειδικότερες ρυθμίσεις για τους έμμισθους ασφαλισμένους του κλάδου ειδικών παροχών

 • Δικαιούχοι: Το επίδομα καταβάλλεται υπό τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις στους έμμισθους ασφαλισμένους του κλάδου ειδικών παροχών, πλην των στρατευμένων και των μεταπτυχιακών σπουδαστών, υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις.
 • Προϋποθέσεις

 1. Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει απωλέσει ακουσίως και ανυπαιτίως τη θέση εργασίας, να είναι ικανός και διαθέσιμος για εργασία αντίστοιχη με τα επαγγελματικά του προσόντα.
 2. ασφαλισμένος πρέπει να έχει χαμηλό εισόδημα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την έναρξη της επιδότησης (περίοδος αναμονής).
 3. Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει συμπληρώσει:

α) Xρόνο ασφάλισης σε έμμισθη θέση διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους την τελευταία διετία πριν από την απώλεια της θέσεως εργασίας.

β) Χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον δύο ετών στον κλάδο ειδικών παροχών.

 1. Τυπικές προϋποθέσεις: Ο ασφαλισμένος πρέπει να:

α) Έχει εξοφλήσει τυχόν οφειλόμενες εισφορές του στο ΕΤΑΑ ή έχει γίνει αποδεκτή από το ΕΤΑΑ η ρύθμισή τους και η ρύθμιση να τηρείται.

β) Να υποβάλει την αίτηση για επιδότηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας 60 ημερών από την απώλεια της θέσεως εργασίας.

γ) Να έχει προηγουμένως ασκήσει το τυχόν δικαίωμά του να λάβει επίδομα ανεργίας από ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο υπάγεται (πχ. ΟΑΕΔ).

 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά: για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος:

 1. Η ακούσια και ανυπαίτια λύση της σχέσεως εργασίας επί συμβάσεως ορισμένου χρόνου αποδεικνύεται από την ίδια τη σύμβαση. H καταγγελία της συμβάσεως με το έγγραφο της καταγγελίας κ.ο.κ.
 2. Το χαμηλό εισόδημα αποδεικνύεται κυρίως με βάση τις δηλώσεις προς την αρμόδια ΔΟΥ, το εκκαθαριστικό της ΔΟΥ, τα δελτία ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.
 3. Η συνδρομή της προϋποθέσεως ότι ο ασφαλισμένος δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας από άλλον ασφαλιστικό φορέα γίνεται με βεβαίωση του ΟΑΕΔ ή κατά περίπτωση άλλου ασφαλιστικού φορέα. Στην περίπτωση που λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή άλλον ασφαλιστικό φορέα και ο ασφαλισμένος αιτείται τη χορήγηση της διαφοράς του ποσού, όπως παραπάνω προβλέπεται, πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση του ΟΑΕΔ περί του καταβαλλόμενου επιδόματος (διάρκεια και ύψος).

 • Έλεγχος:

Ο τελικός έλεγχος του ταμείου ως προς το ότι α) συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για τη λήψη του και β) ότι δεν συνέτρεχαν οι ως άνω περιορισμοί για τη λήψη του γίνεται με τα ως άνω οικονομικά στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο κρίνεται απαραίτητο να ελεγχθεί τα οποία αφορούν στη χρονική περίοδο της χορηγήσεως της επιδότησης και στο χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της επιδότησης στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος. .

Σε περίπτωση που τυχόν διαπιστωθεί ότι για μέρος ή για το σύνολο του χρονικού διαστήματος που έλαβε την επιδότηση δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις ή συνέτρεχε κάποιος περιορισμός, τότε ο ασφαλισμένος υποχρεούται το αργότερο εντός εξήντα ημερών να επιστρέψει στον κλάδο ειδικών παροχών το ποσό του επιδόματος που κακώς του κατεβλήθη με το επιτόκιο ταμιευτηρίου. Αν εντός εξήντα ημερών δεν έχει αποδώσει το οφειλόμενο ποσό, τότε βεβαιώνεται η οφειλή του και επιβαρύνεται με το επιτόκιο υπερημερίας τρέχουν δε σε βάρος του όλες οι συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

Γ) Ειδικότερες ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους του κλάδου ειδικών παροχών

 • Δικαιούχοι: Το επίδομα καταβάλλεται στους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους, πλην των στρατευμένων και των μεταπτυχιακών σπουδαστών, υπό τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις:

 1. Ο ασφαλισμένος πρέπει να είχε χαμηλό εισόδημα για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης για επιδότηση.
 2. Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει συμπληρώσει:

α) Τουλάχιστον δύο έτη στην ασφάλιση του κλάδου ειδικών παροχών.

β) Να έχει παρέλθει εξάμηνο από την υποβολή της αίτησης για επιδότηση και ο ασφαλισμένος να μην έχει βρει απασχόληση ή θέση εργασίας (περίοδος αναμονής).

 1. Τυπικές: Ο ασφαλισμένος να έχει εξοφλήσει τυχόν οφειλόμενες εισφορές του στο ΕΤΑΑ ή έχει γίνει αποδεκτή από το ΕΤΑΑ η ρύθμισή τους και η τυχόν ρύθμιση να τηρείται.
  • Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Για την απόδειξη της ανυπαρξίας εισοδημάτων ή τoυ χαμηλού εισοδήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναμονής, της προκαταβολής και της καταβολής του επιδόματος τα ασφαλιστικά όργανα δικαιούνται κατά την κρίση τους να ζητήσουν κάθε σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματος οικονομικό ή ασφαλιστικό έγγραφο ή στοιχείο και ενδεικτικά:
  • Τις δηλώσεις του ΦΠΑ ή τις βεβαιώσεις της ΔΟΥ ότι ο ασφαλισμένος δεν υπέβαλε δήλωση ΦΠΑ,
  • Το θεωρημένο δελτίο παροχής υπηρεσιών.
  • Τη δήλωση και το εκκαθαριστικό της ΔΟΥ.
  • Τα αντίγραφα των δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3 που υποβάλλει ο ασφαλισμένος στη ΔΟΥ
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι το πτυχίο του ασφαλισμένου δεν στελεχώνει εταιρεία και δεν έχει άλλα πρόσθετα εισοδήματα από αντίστοιχη πηγή ή υπεύθυνη δήλωση ότι το πτυχίο του ασφαλισμένου στελεχώνει εταιρεία και έχει πρόσθετα εισοδήματα χαμηλότερα του προβλεπόμενου για τη χορήγηση του επιδόματος υποαπασχόλησης κατώτατου ορίου εισοδήματος.
   • Προκαταβολή του επιδόματος: To ήμισυ του επιδόματος μπορεί να προκαταβάλλεται στους ελεύθερους επαγγελματίες3 κατόπιν αιτήσεώς τους μετά την πάροδο τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για επιδότηση και μέχρι να συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα της επιδότησης (12μηνης ή τυχόν μικρότερης), οπότε και ο ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι δεν είχε έσοδα ή είχε κατώτερα του επιδόματος καθ’ όλο το διάστημα που έλαβε προκαταβολή του επιδόματος.
   • Έλεγχος: Ο τελικός έλεγχος του ταμείου ως προς το ότι α) συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για τη λήψη του και β) ότι δεν συνέτρεχαν οι ως άνω περιορισμοί για τη λήψη του γίνεται με τα ως άνω οικονομικά στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο κρίνεται απαραίτητο να ελεγχθεί τα οποία αφορούν στη χρονική περίοδο της χορηγήσεως της επιδότησης και στο χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της επιδότησης στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος. .

Σε περίπτωση που τυχόν διαπιστωθεί ότι για μέρος ή για το σύνολο του χρονικού διαστήματος που έλαβε την επιδότηση είχε εισόδημα μεγαλύτερο του επιδόματος υποχρεούται το αργότερο εντός εξήντα ημερών να επιστρέψει στον κλάδο ειδικών παροχών την προκαταβολή που έλαβε με το επιτόκιο ταμιευτηρίου. Αν εντός εξήντα ημερών δεν έχει αποδώσει το οφειλόμενο ποσό, τότε βεβαιώνεται η οφειλή του και επιβαρύνεται με το επιτόκιο υπερημερίας τρέχουν δε σε βάρος του όλες οι συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

2) Καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό του δικαιούχου παροχών ανεργίας / αδυναμίας απασχόλησης ή υποαπασχόλησης και/ή χαμηλού εισοδήματος

Ο κλάδος ειδικών παροχών καταβάλλει στο ΕΤΑΑ τις ασφαλιστικές εισφορές για όλους τους κλάδους ασφάλισης όσων λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας, αδυναμίας απασχόλησης / υποαπασχόλησης και/ή χαμηλού εισοδήματος.

3) Πρόσθετες παροχές ασθένειας σε είδος, επίδομα νοσηλείας και επίδομα ατυχήματος

Α) Οι πρόσθετες παροχές ασθένειας σε είδος συμπληρώνουν τις παροχές σε είδος που χορηγούν στους ασφαλισμένους του κλάδου ειδικών παροχών ο οικείος κλάδος ασφάλισης ασθένειας (ΚΥΤ, ΟΠΑΔ κ.λπ.). Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

1) Μηχανήματα που διευκολύνουν τη ζωή του ασφαλισμένου ή του συζύγου ή τέκνου του που έχει αναπηρία, π.χ. ανελκυστήρες κλιμακοστασίου σε παραπληγικούς.

   1. Κάλυψη εξόδων ημερήσιας αποκλειστικής νοσοκόμας. Το ποσό της αμοιβής της αποκλειστικής νοσοκόμας αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις για καθημερινές και εορτές και αργίες4. Ειδικά για την έγκριση της δαπάνης χρησιμοποίησης ημερήσιας αποκλειστικής νοσοκόμας απαιτούνται :

α) Πλήρης αιτιολογημένη γνωμάτευση του Δ/ντή της κλινικής που νοσηλεύεται ο ασθενής, από την οποία θα προκύπτουν ότι πάσχει από σοβαρή ασθένεια και το χρονικό διάστημα για το οποίο επιβάλλεται η χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας.

β) Βεβαίωση διοικητικού Δ/ντή ότι το νοσοκομείο δεν μπορεί να καλύψει την ανάγκη αποκλειστικής νοσοκόμας με το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό.

γ) Απόδειξη της αποκλειστικής νοσοκόμας, θεωρημένη από την προϊσταμένη της νοσηλευτικής υπηρεσίας και φέρουσα τη σφραγίδα του νοσοκομείου ή της κλινικής.

δ) Γνωμοδότηση ελεγκτού ιατρού του ταμείου.

Το ποσό που θα καταβάλλεται σαν αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας καθορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις, κανονιστικές πράξεις.

   1. Έξοδα για μετακινήσεις συνοδών παιδιών στην ημεδαπή, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξετάσεις ή θεραπείες σε χρόνια νοσήματα, που είναι :

α) Κακοήθειες, β) (μεσογειακή αναιμία, γ) ανοσοανεπάρκειες, δ) ινοκυστική νόσο του παγκρέατος και ε) μεταβολικά νοσήματα.

Αν για κάποιο από τα παραπάνω εισήχθησαν ή αντιμετωπίστηκαν με διαδικασία ημερήσιας ή βραχείας νοσηλείας σε νοσηλευτική μονάδα εκτός του τόπου κατοικίας τους ή μετακινήθηκαν για εκτέλεση ιατρικών πράξεων ( πχ. MRI ), που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στον τόπο διαμονής τους, δικαιούνται την αξία των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής με τα συγκοινωνιακά μέσα μεταφοράς στις οικονομικότερες θέσεις, στις περιπτώσεις που η πάθησή τους δεν αντιμετωπίζεται σε κρατικό ή πανεπιστημιακό νοσοκομείο του τόπου κατοικίας τους. Επίσης καλύπτεται διαμονή όταν το παιδί δεν νοσηλεύεται αλλά κάνει εξετάσεις ή θεραπείες ολιγοήμερες και με μικρό μεσοδιάστημα, γεγονός που πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση Δ/ντή ιατρού ή Επιμελητή Α΄ του οικείου τμήματος. Το εγκρινόμενο ποσό θα είναι ίσο με το ημερήσιο νοσήλιο ΒΑ θέσεις Δημόσιου νοσοκομείου ( 45,01 + 14,67). Το χρονικό διάστημα θα είναι από τρεις έως πέντε ημέρες. Για την καταβολή της δαπάνης απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Αιτιολογημένη βεβαίωση του Κρατικού ή Πανεπιστημιακού νοσοκομείου του τόπου κατοικίας τους για την αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησης εκεί.

β) Απόδειξη καταβολής του αντίτιμου των εισιτηρίων.

γ) Βεβαίωση της νοσηλευτικής μονάδας για τη νοσηλεία του ασθενούς ή για την εκτέλεση της εξέτασης ή θεραπείας.

δ) Τιμολόγιο ξενοδοχείου.

   1. Βοήθημα κατ’ οίκον νοσηλείας

Χορηγείται σε άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους που χρειάζονται κατ’ οίκον νοσηλεία και εφόσον δεν λαμβάνουν κανένα άλλο επίδομα (ασθενείας, ατυχήματος, παραπληγίας) από άλλον ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος λαμβάνει επίδομα για μικρότερο χρόνο ή μικρότερο ποσό τότε δικαιούται από τον κλάδο ειδικών παροχών την τυχόν διαφορά.

 • Διάρκεια και ύψος του επιδόματος: Μέχρι τρεις μήνες.
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Βεβαίωση νοσηλευτηρίου για νοσηλεία και σύσταση για συνέχιση νοσηλείας όπου αναγράφεται αναλυτικά η διάρκεια κατ΄ οίκον νοσηλείας και το είδος αυτής. Διάτρητες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγια από τις νοσηλεύτριες ή τις εταιρείες παροχής κατ’ οίκον νοσηλείας.
 • Το εγκριθέν ποσό θα είναι ίσο με ημερήσιο νοσήλιο βραχείας νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο (29,34€ ημερησίως)

   1. Δαπάνη ειδικών παιδαγωγών για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (ΔΕΠΥ). Ποσό 28 € ημερησίως.
    • Δικαιούχοι: Οι ασφαλισμένοι του κλάδου ειδικών παροχών ο/η σύζυγος και τα παιδιά τους, όπως ειδικότερα ανά είδος παροχής ορίζεται υπό την προϋπόθεση ο ασφαλισμένος να έχει εξοφλήσει τις τυχόν οφειλόμενες εισφορές του στο ΕΤΑΑ ή να έχει γίνει αποδεκτή από το ΕΤΑΑ ρύθμιση, η οποία τηρείται.
    • Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Η κατάσταση της υγείας των δικαιούχων και η ανάγκη για τις ως άνω παροχές προκύπτει από τις γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών ή ελεγκτών ιατρών του κλάδου ασφάλισης ασθένειας του ΕΤΑΑ. Η δαπάνη για τις ως άνω παροχές σε είδος αποδεικνύεται από τα θεωρημένα δελτία παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγια που εκδίδουν κατά περίπτωση οι προμηθευτές των υπηρεσιών και αγαθών υγείας. Μπορεί επίσης να ζητηθεί από τον ασφαλισμένο να προσκομίσει βεβαιώσεις των αρμόδιων Δ/ντων των νοσοκομείων στα οποία νοσηλεύεται. Τα ασφαλιστικά όργανα για τη χορήγηση των παροχών μπορεί να ζητούν και επιπλέον κατά την κρίση τους δικαιολογητικά.

Β) Επίδομα νοσηλείας: Χορηγείται στους άμεσα ασφαλισμένους που νοσηλεύονται, εφόσον δεν λαμβάνουν επίδομα ασθένειας από άλλον ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος λαμβάνει επίδομα για μικρότερο χρόνο ή μικρότερο ποσό τότε δικαιούται από τον κλάδο ειδικών παροχών την τυχόν διαφορά..

 • Διάρκεια και ύψος του επιδόματος: Μέχρι τρεις μήνες. Το ποσό του επιδόματος αντιστοιχεί στην πρώτη ασφαλιστική κλάση.
 • Δικαιολογητικά: Η νοσηλεία αποδεικνύεται από τη βεβαίωση του νοσοκομείου (εισιτήριο – εξιτήριο).
 • Έλεγχος: Tο ασφαλιστικό όργανο μπορεί να διενεργεί οτοτεδήποτε έλεγχο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων χορηγήσεως του επιδόματος. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δέχεται εξέταση από τον ελεγκτή ιατρό του ταμείου ή /και τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές. Στην περίπτωση άρνησής του το ασφαλιστικό όργανο δικαιούται ακόμη και να διακόψει την καταβολή του επιδόματος.

Γ) Επίδομα ατυχήματος: Χορηγείται στους άμεσα ασφαλισμένους στην περίπτωση που λόγω ατυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια της εργασίας/ απασχόλησης αδυνατούν να εργασθούν/απασχοληθούν, εφόσον δεν λαμβάνουν αντίστοιχο επίδομα από άλλον ασφαλιστικό φορέα και εφόσον δεν λαμβάνουν παροχές λόγω αναπηρίας από φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως.

 • Διάρκεια και ύψος του επιδόματος: Το επίδομα χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι 12 μηνών. Το ποσό του επιδόματος αντιστοιχεί στην πρώτη ασφαλιστική κλάση.
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά: To ατύχημα και η εξ αυτού αδυναμία εργασίας/απασχόλησης προκύπτει από τις αποφάσεις των ασφαλιστικών οργάνων ή/και τις γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών και των ελεγκτών ιατρών του κλάδου ασφάλισης ασθένειας του ΕΤΑΑ. Το ότι συνέβη κατά τη διάρκεια εργασίας αποδεικνύεται από τον ασφαλισμένο και ενδεικτικά με βάση το πόρισμα των αστυνομικών αρχών, τη βεβαίωση του ΕΚΑΒ κ.λπ.
 • Έλεγχος: Tο ασφαλιστικό όργανο μπορεί να διενεργεί οτοτεδήποτε έλεγχο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων χορηγήσεως του επιδόματος. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δέχεται εξέταση από τον ελεγκτή ιατρό του ταμείου ή /και τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές. Στην περίπτωση άρνησής του το ασφαλιστικό όργανο δικαιούται ακόμη και να διακόψει την καταβολή του επιδόματος.

4) Εφάπαξ βοήθημα έκτακτης ανάγκης

Χορηγείται στους ασφαλισμένους του κλάδου ειδικών παροχών, εφάπαξ βοήθημα, σε ιδιαίτερα έκτακτες ανάγκες τους ή σε περιόδους σοβαρής γι’ αυτούς οικονομικής κρίσης ύστερα από αίτησή τους ή και οίκοθεν, εφόσον δεν οφείλουν ή έχουν ρυθμίσει τις εισφορές τους στο ΕΤΑΑ και τηρούν τη σχετική ρύθμιση. Περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αποτελούν:

 1. Η αναπηρία του άμεσα ασφαλισμένου με ποσοστό μεγαλύτερο του 67%.
 2. Η απόλυτη αναπηρία συζύγου ή τέκνου του ασφαλισμένου
 3. Θάνατος του άμεσα ασφαλισμένου (όχι συνταξιούχου).
 4. Η φυσική καταστροφή ή τρομοκρατική ενέργεια και καταστροφή της επαγγελματικής στέγης ή της πρώτης κατοικίας.
 5. Η εξάρτηση του ασφαλισμένου ή του συζύγου ή τέκνου του από αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες, εφόσον παρακολουθεί πρόγραμμα αποτοξίνωσης υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος έχει ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το 40πλάσιο της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης και το τυχόν οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το 60πλάσιο της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης.
  • Ποσό του βοηθήματος: ανάλογα με την βαρύτητα της έκτακτης ανάγκης και τις οικονομικές δυνάμεις του κλάδου μπορεί να κυμαίνεται από το τετραπλάσιο της πρώτης ασφαλιστικής κλάσεως μέχρι το οκταπλάσιο αυτής. Το ασφαλιστικό όργανο κατά τον καθορισμό του ποσού του βοηθήματος πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το τυχόν χαμηλό εισόδημα, την ηλικία του δικαιούχου, την έκταση της έκτακτης ανάγκης, π.χ. την έκταση της καταστροφής της επαγγελματικής στέγης και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.
  • Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Τα ασφαλιστικά όργανα δικαιούνται να ζητούν από τον ασφαλισμένο κάθε πρόσφορο στοιχείο για την απόδειξη της έκτακτης ανάγκης, όπως ενδεικτικά ληξιαρχικές πράξεις, γνωματεύσεις υγειονομικών επιτροπών και αποφάσεις σχετικά με το ποσοστό αναπηρίας, βεβαίωση του κέντρου αποτοξίνωσης, βεβαιώσεις της πολεοδομίας ή άλλων αρμοδίων διοικητικών οργάνων σχετικά με την καταστροφή της επαγγελματικής στέγης λόγω φυσικής καταστροφής, κ.λπ. Όσον αφορά στο χαμηλό εισόδημα ισχύουν όσα παραπάνω αναφέρονται για την ανεργία.

ΙΙI. ΕΣΟΔΑ

Α. Εισφορές

α. Μισθωτοί Δημόσιου Τομέα, πλήθος 12.000 : 1% επί της 1ης ασφαλιστικής κλάσης.

Προϋπολογιζόμενος πόρος : 12.000 Χ 12 μην. Χ 7 € = 1 εκ. € ετησίως.

β. Μισθωτοί Ιδιωτικού Τομέα, πλήθος 28.000 : 2% επί της 1ης ασφαλιστικής κλάσης.

Προϋπολογιζόμενος πόρος : 28.000 Χ 12 μην. Χ 14 € = 4.7 εκ. € ετησίως.

γ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, πλήθος 70.000 : 2% επί της 1ης ασφαλιστικής κλάσης.

Προϋπολογιζόμενος πόρος : 70.000 Χ 12 μην. Χ 14 € = 11.7 εκ. € ετησίως.

Β. Μεταφορά

α. Το 50 % των πόρων του Ταμείου που προέρχονται από :

1) Το 2% επί της αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης τεχνικής φύσεως καθώς και την εκτέλεση η επίβλεψη του σχετικού έργου και

2) 1% επί των Δημοσίων Έργων.

Προϋπολογιζόμενος πόρος : 50% Χ 50 εκ. € = 25 εκ. € ετησίως.

β. Του ποσοστού 0.8 % από το σύνολο της κράτησης των μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα προς ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Εργ. Εστία, ΟΕΚ κλπ. που αφορά εκπαίδευση.

Το ποσοστό αυτό παίρνοντας υπόψη ένα μέσο μισθό 2.000 € αντιστοιχεί σε 16 € ανά μήνα.

Προϋπολογιζόμενος πόρος : 28.000 Χ 12 μην. Χ 16 € = 5.4 εκ. € ετησίως.

Το σύνολο των εσόδων ετησίως, υπολογίζεται σε 47.8 εκ. € ετησίως.


ΙV. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

* Βλέπε προτεινόμενο οργανόγραμμα

ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΕΡΓΙΑ - ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ


ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ / ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ( ΈΝΑ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ )
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 15 ΑΤΟΜΑ

Α1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ( 5 ) / Α2 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ ( 720 ) / Α3 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ( 60 ) / Α4 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ( 480 ) / Α5 ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ( 40 )
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 15 ΑΤΟΜΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6 - 8 ΑΤΟΜΑ


Β ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ( ΜΕΓΑΛΕΣ - ΒΑΡΕΙΕΣ ) ( 2400 )Γ ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ( 10 )

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 3.000 ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ 3715 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


ΣΥΝΟΛΟ 720 + 900 + ? ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Η΄ΤΟ ΚΗΥΚΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ? ΑΤΟΜΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ? ΑΤΟΜΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ? ΑΤΟΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   1. ΚΑΠΕΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
   2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
   3. ΣΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
   4. ΤΖΩΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΑΚΗ ΤΖΟΥΛΙΑ

1 Αντίστοιχη διάταξη περιέχει το καταστατικό του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης Βλ. το ΠΔ 73/1984, άρθρο 13 παρ. 5.

2 Επισημαίνεται ότι οι υποχρεώσεις του κλάδου δεν μπορούν να καλυφθούν εκ μεταφοράς από άλλους τομείς και κλάδους του ΕΤΑΑ ούτε από κρατική χρηματοδότηση, εκτός αν ρητώς ο νόμος το επιτρέψει.

3 Στους έμμισθους δεν χρειάζεται προκαταβολή, δεδομένου ότι η περίοδος αναμονής είναι μόλις τρεις μήνες.

4 Σήμερα αντισχοιχεί για τις καθημερινές σε 31,85 Ευρώ και για τις αργίες σε 44,58 Ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου