Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Επιστολή της ΕΜΔΥΔΑΣ για τη ΓΓΔΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ

Αναρτούμε επίστολή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σχετικά με τα σχέδια αναδιοργάνωσης - διάλυσης της ΓΓΔΕ. Ενημερώνουμε ότι τόσο στην Ομοσπονδία (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), όσο και στην ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, υπάρχει μεγάλη αντιπαράθεση για το αν πρέπει το σωματείο να ζητήσει συνάντηση με τον "τσεκουράτο" Υπουργό της άκρας δεξιάς. Η Ομοσπονδία (προς τιμήν της) αποφάσισε ότι δεν επιθυμεί να συναντηθεί με τον συγκεκριμένο, ούτε και του απευθύνεται (υπήρχαν δυστυχώς φωνές που φαίνεται ότι δεν έχουν κανέναν τέτοιο ενδοιασμό). Οι απόψεις αυτές (διαπαραταξιακά) δείχνουν αφ' ενός ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτε από την τελευταία διετία και νομίζουν ότι με τα παρακάλια στους υπουργούς θα σωθούνε (εδώ γελάμε), αφ' ετέρου ότι δε διαθέτουν κανένα ίχνος δημοκρατικής ευαισθησίας και η συμβίωση μας μαζί τους στο ίδιο σωματείο γίνεται πολύ δύσκολη ή και αδύνατη. Η συσπείρωση από την πρώτη στιγμή δήλωσε τόσο στα ΔΣ (ΠΟ και Αττική), όσο και δημόσια (συνέλευση, κείμενα) ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας διάλογος με την πραξικοπηματική κυβέρνηση και πολύ περισσότερο με τους ακροδεξιούς υπουργούς.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
                                                                                                Αθήνα,   29-11-2011

Αρ. Πρωτ. 6295                               Προς :             Υφυπουργό Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ
     κ. Ι. Μαγκριώτη

    Κοιν.:
1.      Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων
                                 κ. Ι. Οικονομίδη
2.      Γενικό Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων    Έργων
              κ.   Σ. Λαμπρόπουλο
Κύριε Υφυπουργέ,

Πρόσφατα ψηφίστηκε ο νόμος 4024/2011, το άρθρο 35 του οποίου, προβλέπει την Αναδιοργάνωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και την Ανακατανομή των Οργανικών θέσεων.
Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Αναδιοργάνωσης μέσα σ’ ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της υφιστάμενης οργανωτικής διάρθρωσης του οικείου Υπουργείου, ο εντοπισμός Υπηρεσιακών Μονάδων που έχουν προδήλως περιορισμένο αντικείμενο αρμοδιοτήτων ή στις οποίες υπηρετεί προσωπικό που πλεονάζει ή ελλείπει σε σχέση με τις ασκούμενες από την υπηρεσιακή Μονάδα οι αρμοδιότητες και η ανακατανομή των Οργανικών θέσεων στις Υπηρεσιακές Μονάδες του Υπουργείου, ανάλογα με τις Υπηρεσιακές ανάγκες.
Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου η Ανακατανομή των Οργανικών θέσεων διενεργείται ύστερα από εισήγηση της οικείας Επιτροπής Αναδιοργάνωσης μέχρι την 31/12/11. Με την Απόφαση ανακατανομής προσδιορίζονται κατά κλάδο και κατά κατηγορία οι τυχών πλεονάζουσες Οργανικές θέσεις προσωπικού. 
Επειδή τα παραπάνω αναφερόμενα αποτελούν δράσεις ιστορικής σημασίας, όχι μόνο για την πορεία της ΓΓΔΕ του Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ, αλλά και του Τομέα παραγωγής των Δημοσίων Έργων Υποδομής, σημαντικούς μοχλούς στην Ανάπτυξη της χώρας ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης, απαιτείται σοβαρή προετοιμασία, σωστός σχεδιασμός και κυρίως διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  Θα πρέπει άμεσα να ιεραρχηθούν οι στόχοι, στα πλαίσια της θεσμοθετημένης στοχοθεσίας, αλλά και του καθηκοντολογίου, προκειμένου να διαμορφωθεί τελικά μια πρόταση Οργανογράμματος που θα έχει αποτελεσματικότητα.
 Η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ όπως γνωρίζετε είναι ο φορέας μέλη του οποίου υπηρετούν σε μεγάλο βαθμό  ως στελέχη σε όλες τις βαθμίδες της πυραμίδας της ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ.
Διαθέτουν τεράστια τεχνογνωσία και πείρα και στο συγκεκριμένο θέμα του Οργανογράμματος, έχουν ολοκληρωμένη πρόταση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών, λαμβάνοντας υπόψη το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Προτάσεις όπως αυτή που διέρρευσε για το Γενικό Οργανόγραμμα, αλλοιώνουν βασικές αρχές. Δε μπορεί ένα Οργανόγραμμα να επηρεάζεται τόσο πολύ από τη βιαστική εφαρμογή της εφεδρείας. Δε μπορεί να μην λαμβάνονται υπόψη σοβαρά γεγονότα που έγιναν κατά το τρέχον έτος όπως:
·       Η αποχώρηση από τη ΓΓΔΕ πλέον των 320 στελεχών, από 5 μάχιμες Δ/νσεις, στην Περιφέρεια,
·       Η συνταξιοδότηση εκατοντάδων υπαλλήλων με αξιόλογες γνώσεις και εμπειρία, ήδη με την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Συνταξιοδοτήσεις που συνεχίζονται με αυξανόμενο ρυθμό μέχρι αυτή τη στιγμή.
·       Η αποχώρηση δεκάδων συναδέλφων από τη ΓΓΔΕ με την πρόσφατη λίστα των ονομάτων, κατ’ εφαρμογή της εφεδρείας Νο. 1 όπως λέγεται.
Από τα στοιχεία που διαθέτουμε ως Ένωση και είναι απόρροια βιωμάτων του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στη ΓΓΔΕ, προκύπτει το συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται κανένα ουσιαστικό πρόβλημα πλεοναζόντων Μονάδων και Προσωπικού. Μέσα από τον διάλογο που ζητάμε μαζί σας αυτό θα αποδειχτεί.
Η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ έχει θέσεις, για τις οποίες αγωνίστηκε διαχρονικά στην Υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, παρεμβαίνοντας πάντα για την εξοικονόμηση σε όφελος του Δημοσίου εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα Σχεδιασμού & Προγραμματισμού – Σύνταξης Προδιαγραφών και Συμβάσεων – Ελέγχου και Εποπτείας, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα σε Χρόνο – Χρήμα και Ποιότητα. Δυστυχώς η παθογένεια δεν επέτρεψε να υπάρξει αποτελεσματικότητα. Μία από τις βασικές αιτίες γι’ αυτό ήταν ότι διαχρονικά οι εκάστοτε κυβερνήσεις αντί ν’ αναβαθμίζουν υποβάθμιζαν τις Τεχνικές Υπηρεσίες και το αντικείμενο της εργασίας μας. Προχωρούσαν σε χρεοκοπημένες, όπως αποδεικνύεται,  μορφές Διοίκησης μέσω Ανωνύμων Εταιρειών και αμφιλεγόμενων συμβούλων. Οι μορφές αυτές λειτούργησαν και συνεχίζουν να λειτουργούν με αμφισβητούμενη διαφάνεια, έξω από το δημόσιο λογιστικό έλεγχο. Ανεβάζουν τη δαπάνη σε βάρος του φορολογούμενου πολίτη, τόσο στο τελικό προϊόν (π.χ. δαπάνη στην οδοποιία ανά χιλιόμετρο), όσο και στο λειτουργικό κόστος.
Τα αποτελέσματα της παθογένειας εμφανίστηκαν επίσης στην απορρόφηση των κονδυλίων, καθώς και στην εμφάνιση σοβαρών φαινομένων διαφθοράς (υψηλό ποσοστό παραοικονομίας).
Αφήσαμε τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο, για να μην χαρακτηριστούμε «συντεχνία», το γεγονός ότι τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις χρόνων του κλάδου των Διπλ. Μηχανικών καταρρακώθηκαν τόσο σε επίπεδο οικονομικό με το προτεινόμενο ενιαίο Μισθολόγιο, όσο και σε επίπεδο εργασιακό με την Εφεδρεία και το Βαθμολόγιο. Τέλος, τα ασφαλιστικά δικαιώματα «χτυπήθηκαν» από τα μέτρα τόσο σε επίπεδο ασφάλισης του Δημοσίου, όσο και σε επίπεδο ΤΣΜΕΔΕ.        
Για όλους τους παραπάνω λόγους και με δεδομένο ότι ένα νέο οργανόγραμμα που θα συρρικνώνει, αποκλειστικά για δημοσιονομικούς λόγους και κατ΄ επιταγή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, απόρροια συμφωνίας Κυβέρνησης και Τρόϊκας, υπηρεσιακές μονάδες και οργανικές θέσεις και θα δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο πλεονάζον προσωπικό που θα οδηγείται στην εφεδρεία-απόλυση και επειδή κάτι τέτοιο συνιστά προδήλως σοβαρή βλαπτική μεταβολή για τα μέλη μας και κατά τούτο εγείρει έννομο συμφέρον για την Ομοσπονδία μας, σας καλούμε  άμεσα, να μας κοινοποιήσετε επισήμως τις θέσεις της Πολιτικής Ηγεσίας για το νέο Οργανόγραμμα της ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ, προκειμένου να καθορίσουμε και τη δική μας στάση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου