Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Αναδρομικά από 1/7/2011 οι εξοντωτικές αυξήσεις εισφορών

Αναδημοσιεύουμε από την Ημερησία άρθρο που επιβεβαιώνει την πρόθεση του κράτους να προχωρήσει σε αναδρομική (από 1/7/2011) αύξηση  των εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ. Σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε από τη ΓΓΚΑ, σύμφωνα με την οποία οι μετά το 93 "ελεύθεροι επαγγεματίες" που έχουν κλείσει 3ετία στο ΤΣΜΕΔΕ επιβαρύνονται με 90 € το μήνα επιπλέον εισφορές, ενώ οι προ 93 με 50 € το μήνα επιπλέον εισφορές αναδρομικά. Εϊναι πλεόν επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσα κινητοποιήσεις.

Αναδρομικά, από την 1η Ιουλίου, θα πρέπει να καταβάλουν στο ΕΤΑΑ (γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι) οι ασφαλισμένοι τις νέες αυξημένες εισφορές που προβλέπει ο ν. 3986/2011. Αυτό υπενθυμίζει με εγκύκλιο προς το Ταμείο η γ.γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αθ. Δρέττα. Σύμφωνα με το νέο νόμο, οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 καταβάλλουν πρόσθετη μηνιαία εισφορά 2% επί της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας για την κύρια ασφάλιση, 0,6% για την επικουρική, 4% για το εφάπαξ, 0,65% για την ασθένεια και 2% για την ειδική προσαύξηση ενώ οι μονοσυνταξιούχοι του ΤΣΑΥ 1%.
Μετάταξη
Αντίστοιχα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι από 1/1/1993 (νέοι ασφαλισμένοι) που μέχρι 30/6/2011 είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 έτη ασφάλισης μετατάσσονται υποχρεωτικά, από 1/7/2011, στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και στην αμέσως επόμενη κάθε τριετία και η αλλαγή αυτή αφορά και στην ειδική προσαύξηση.
Εγκύκλιος
Με βάση την εγκύκλιο, για την υπαγωγή των νέων ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία θα λαμβάνεται υπόψη όλος χρόνος ασφάλισής τους στο ΕΤΑΑ (ελεύθερου επαγγελματία ή μισθωτού).
Στις περιπτώσεις που ο συνολικός χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΑΑ κατά την 30/6/2011 υπερβαίνει τα τρία έτη ασφάλισης, θα υπάγονται στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και όχι σε εκείνη που αντιστοιχεί με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισής τους.
Οι νέοι ασφαλισμένοι θα μπορούν με δήλωσή τους να συνεχίζουν να υπάγονται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ενώ η προβλεπόμενη για τους κάτω πενταετίας ασφαλισμένους μείωση των εισφορών εξακολουθεί να εφαρμόζεται (δηλ. τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και έχουν λιγότερα από πέντε έτη ασφάλισης, καταβάλλουν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για το χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας).

ΘΕΜΑ : «Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 14 και 15 τουν.3986/2011 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Ε.Τ.Α.Α.»

Απαντώντας στο αριθ. 65656/7-10-2011 έγγραφο του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και σε συνέχεια της αριθ. Φ.80000/οικ.16397/635/14-7-2011 εγκυκλίου μας, κατόπιν και ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1. Ως γνωστό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν.4019/2011, όπως τροποποιήθηκε η περίπτωση β΄ της παρ. 15 και η παρ. 17 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 14 και 15 του ν.3986/2011, η 1/7/2011 αντί της 1/1/2012.
Ειδικότερα, η προβλεπόμενη από την παρ. 14 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 πρόσθετη εισφορά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), επιβάλλεται αναδρομικά από 1/7/2011.
Αντίστοιχα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι από 1/1/1993 (νέοι ασφαλισμένοι), που μέχρι 30/6/2011 είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία έτη ασφάλισης μετατάσσονται υποχρεωτικά από 1/7/2011 στη 2η ασφαλιστική κατηγορία, και στην αμέσως επόμενη κάθε τριετία.
α) Για την υπαγωγή των από 1/1/1993 ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική
κατηγορία μετά την πάροδο τριετίας, λαμβάνεται υπόψη όλος χρόνος ασφάλισής τους στο Ε.Τ.Α.Α. (ελεύθερου επαγγελματία ή μισθωτού).
β) Στις περιπτώσεις που ο συνολικός χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Α.Α. κατά την 30/6/2011 υπερβαίνει τα τρία έτη ασφάλισης, όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο Φ.80000/οικ.16397/635/14-7-2011 έγγραφό μας, οι ασφαλισμένοι θα υπαχθούν στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και όχι σε εκείνη που αντιστοιχεί με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισή τους.
Για παράδειγμα, νέος ασφαλισμένος που ασφαλίστηκε στο Ε.Τ.Α.Α. από 1/7/2003, συμπληρώνει 8 έτη ασφάλισης μέχρι 30/6/2011, θα υπαχθεί στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και όχι στη 3η ασφαλιστική κατηγορία που αντιστοιχεί βάσει του χρόνου ασφάλισης. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας στη 2η ασφαλιστική κατηγορία, θα υπαχθεί υποχρεωτικά στη 3η ασφαλιστική κατηγορία, και ούτω καθ’ εξής.
2. Σύμφωνα με τα π.δ/τα 124/1993, 125/1993 και 126/1993, οι από 1/1/1993 ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α. έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ανώτερη της 1ης ασφαλιστική κατηγορία. Μετά την ισχύ του ν.3986/2011, η δυνατότητα αυτή δεν καταργείται, και οι νέοι ασφαλισμένοι μπορούν με δήλωσή τους να υπαχθούν σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία εκείνης στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά, βάσει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 44 του ν.3986/2011.
Τα ανωτέρω πρόσωπα, τα οποία με δήλωσή τους έχουν ήδη υπαχθεί σε ανώτερη της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, παραμένουν στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής τους, εφόσον αυτή εξακολουθεί να είναι ανώτερη εκείνης που προκύπτει βάσει του χρόνου ασφάλισής τους.
3. Για τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α. προβλέπεται από διατάξεις νόμου η καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση του φορέα.
Η πρόσθετη εισφορά για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι) της παρ. 14 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, καταβάλλεται χωρίς μείωση για τους ασφαλισμένους κάτω πενταετίας, δεδομένου ότι αυτή δεν συναρτάται με τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
Στην περίπτωση της υποχρεωτικής μετάταξης των από 1/1/1993 ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, η προβλεπόμενη για τους κάτω πενταετίας ασφαλισμένους μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, εξακολουθεί να εφαρμόζεται, και συνεπώς τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά στη 2η  ασφαλιστική κατηγορία και έχουν λιγότερα από πέντε έτη ασφάλισης, καταβάλλουν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για το χρόνο που υπολείπεται  μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας.
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 15 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, η υποχρεωτική υπαγωγή των από 1/1/1993 ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία, αφορά και στην Ειδική Προσαύξηση. Η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται παράλληλα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3518/2006, και συνεπώς από 1/7/2011 ο υπολογισμός της εισφοράς για την Ειδική Προσαύξηση γίνεται επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία εντάσσεται ο ασφαλισμένος βάσει του χρόνου ασφάλισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου