Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Μείωση της εκτός έδρας αποζημίωσης για τους μηχανικούς

Στο ΦΕΚ 1069 τεύχος Β δημοσιεύεται η Υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών η οποία μειώνει ξαφνικά από 1/6/2011 (σε εφαρμογή του Νόμου 3833/2010) την Ημερήσια Αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των μηχανικών από 70 € σε 56 €. Αντίστοιχα μειώνει και τη δαπάνη ξενοδοχείου από έως 80 € σε έως 64 €.
"2 α. Η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 της αριθμ. 10428/ΕΥΣΣΑΑΠ 663/16−3−2005 (ΦΕΚ 370 B΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/30762/0022/3−7−2006 (ΦΕΚ 1034 B΄) όμοια, ορίζεται στο ποσό των πενήντα έξι (56) ευρώ.
β. Η παράγραφος 2 της ανωτέρω πρώτης απόφασης, τροποποιείται ως εξής:
«2. Η ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινήσεις ορίζεται στο ποσό των πενήντα έξι (56) ευρώ.».
γ. Τα ποσά της παρ. 5 της ίδιας απόφασης, αναπροσαρμόζονται από ογδόντα (80) και εκατόν δέκα (110) ευρώ σε εξήντα τέσσερα (64) και ογδόντα οκτώ (88)
ευρώ αντίστοιχα.
3. α. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 της αριθμ. 2/52971/0022/31−8−2007 (ΦΕΚ 1781 Β΄/5−9−2007) κοινής υπουργικής απόφασης και η ημερήσια αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, ορίζεται στο ποσό των πενήντα έξι (56) ευρώ.
"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου