Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Θέματα συνάντησης με το Υπ. Υποδομών

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.:  7909                                                                    Αθήνα,   13/9/2019 

Προς:     1. Γεν. Γραμματέα Υποδομών κ. Καραγιάννη Γ.

Κοιν.:     1.  Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
                                                            
                                                                   
Θέμα: Αίτημα Συνάντησης για τα θέματα των Διπλωματούχων Μηχανικών.

          Κύριε Γενικέ
         
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι το ανώτερο όργανο των Διπλωματούχων Μηχανικών που εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, με συνδικαλιστικό αλλά και επιστημονικό χαρακτήρα. Η Ένωση  μας συμμετέχει ανέκαθεν, με επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις, στο διάλογο για τα Δημόσια Έργα, τα Επαγγελματικά Δικαιώματα και την εμπλοκή των Διπλωματούχων Μηχανικών σε αυτά. Με το παρόν αιτούμαστε συνάντηση μαζί σας για την πληθώρα θεμάτων που απασχολούν τα χιλιάδες μέλη μας Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στο Υπουργείο σας αλλά και συνολικά στη Δημόσια Διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Α) τη μεγάλη υποστελέχωση και τις απαιτούμενες διαδικασίες προσλήψεων Διπλωματούχων Μηχανικών
Β)  τη Νομική Κάλυψη για Υπηρεσιακές Υποθέσεις και την εφαρμογή της πρόσφατης ΚΥΑ του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών αλλά και αναγκαίες αλλαγές στη σχετική Νομοθεσία.
Γ) την υπογραφή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) και το Διυπουργικό Κλάδο σύμφωνα με την πρόσκληση που είχαμε αποστείλει
Δ) τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν ανακύψει από την πρόσφατη ΚΥΑ για τη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το μεγάλο θέμα με τις  Εκτός Έδρας Μετακινήσεις
Ε) το πρόσφατο Σχέδιο Νόμου «Αναπτυξιακός Νόμος» και τις συντριπτικές επιπτώσεις που θα έχει στις διαδικασίες Δημοσίου Ελέγχου, Πειθαρχικών Ευθυνών Υπαλλήλων αλλά και επιπτώσεων στο Περιβάλλον
ΣΤ) Τους Οργανισμούς Υπηρεσιών και το προβάδισμα κατηγοριών
Ζ) Αναγκαίες τροποποιήσεις στο ΜΗΜΕΔ σύμφωνα με τις προτάσεις μας
Η) Την πορεία υλοποίησης της πρόσφατης ΚΥΑ για το αποθεματικό του 6ο/οο
Θ) Την πορεία υλοποίησης του πρόσφατου ΠΔ.71 σχετικά με τα Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών
Ι) Θέματα που αφορούν στον πόρο του άρθ.53 Παρ.7θ του Ν.4412/16 (Συμβάσεις Παραχώρησης)  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και αναμένουμε την ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου