Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ψήφισμα για το ΜηΜΕΔ και σχετικά με την ανάθεση μελετών και επίβλεψης δημοσίων έργων ως υπηρεσιών συμβούλων

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 21/6/2019


Ψήφισμα σχετικά με την ανάθεση μελετών και επίβλεψης δημοσίων έργων ως υπηρεσιών συμβούλων
Στο όνομα της υποστελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών γίνονται συχνά αναθέσεις υπηρεσιών συμβούλου με σκοπό την «υποβοήθηση» της τεχνικής υπηρεσίας τόσο όσον αφορά τη σύνταξη μελετών όσο και στην επίβλεψη δημοσίων έργων.
Η ανάθεση μελετών και επίβλεψη δημοσίων έργων σε ‘‘τεχνικούς συμβούλους’’ δια της πλαγίας οδού καταστρατηγεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, πιέζει τους δημόσιους λειτουργούς να παρεκκλίνουν της νομιμότητας, και οδηγεί σε μελέτες συχνά ημιτελείς και δημόσια έργα αμφίβολης ποιότητας. Για τη σύνταξη μελετών από τις δημόσιες υπηρεσίες απαιτείται δημιουργία τμημάτων μελετών με την απαιτούμενη στελέχωση και τα υπολογιστικά εργαλεία.
Καταδικάζουμε την οποιανδήποτε προσπάθεια εκχώρησης αρμοδιοτήτων με οποιονδήποτε τρόπο σε ‘‘τεχνικούς συμβούλους’’ και ζητάμε όπως με τα αντίστοιχα χρήματα καλυφθούν οι δαπάνες για προσλήψεις μόνιμου τεχνικού προσωπικού στις υποστελεχωμενες τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου.
Αθήνα, 21/6/2019

Ψήφισμα για το ΜηΜΕΔ

Έχοντας υπόψη :
 • τα άρθρα 221 και 221Α του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • την αιτιολογική έκθεση του Ν4412/2016 και ειδικότερα ότι αναφέρει για το άρθρο 221 το οποίο αποσκοπεί στην εισαγωγή μιας απλούστερης ενιαίας και ομοιόμορφης ρύθμισης για όλες τις αναθέτουσες αρχές
 • την με αρ. ΔΝΔ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841/β/29-12-2017) απόφαση

Ζητάμε:
 1. Την άμεση επιμόρφωση στην διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και στη συνέχεια πρακτική εξάσκηση όλων των μελών του ΜηΜΕΔ
 2. Ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού να είναι απαραιτήτως από την Αναθέτουσα Αρχή
 3. Σαφή διάκριση στο είδος των διαγωνισμών που θα κληθεί να συμμετέχει κάθε μέλος του ΜηΜΕΔ ανάλογα με την ειδικότητά του
 4. Εφαρμογή εξαίρεσης από τις κληρώσεις υπάλληλων που έχουν ήδη κληρωθεί όπως εξάλλου προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 5.3.3 της απόφασης ΔΝΔ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841/β/29-12-2017)
 5. Για τα μέλη των επιτροπών από την Περιφερειακή Ενότητα, εκτός Αναθέτουσας Αρχής:
 • Να γίνεται ενημέρωση του φορέα εργασίας τους, από την Αναθέτουσα Αρχή για τη συμμετοχή τους σε επιτροπή διαγωνισμού με αναφορά στο χώρο και το χρόνο ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
 • Εξαιτίας της αδυναμίας συνεδρίασης εξ αποστάσεως – βλ. Κώδικα διοικητικής Διαδικασίας (Ν2690/99), κυρίως για την εξέταση κρίσιμων ζητημάτων πχ έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, αποκλεισμός διαγωνιζομένων με κατάπτωση εγγυητικών συμμετοχής κλπ, να εκδίδεται εντολή μετακίνησης και καταβολή εξόδων κίνησης στα μέλη των επιτροπών διαγωνισμού
 1. Διόρθωση ατελειών ηλεκτρονικού συστήματος δημοπρασιών (προβλήματα λειτουργικότητας και φιλικότητας προς το χρήστη σε διάφορες φάσεις του διαγωνισμού)
 2. Σαφή μνεία και αναφορά των περιπτώσεων που κάποιο τακτικό μέλος μπορεί να απέχει από μια επιτροπή διαγωνισμού
 3. Διευκρίνηση της παρ 2ii του άρθρου 3 της με αρ. ΔΝΔ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841/β/29-12-2017 απόφασης: ‘‘διετής εργασιακή εμπειρία σε καθήκοντα αναθέτουσας Αρχής ή Προϊσταμένης Αρχής ή Διευθύνουσας Υπηρεσίας συμβάσεων έργων , μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών’’
Επιπλέον κίνητρο τόσο για τη συμμετοχή στις Επιτροπές Διαγωνισμού, όσο και για την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 221Α, θα μπορούσε να προβλεφθεί και η θέσπιση αμοιβής των μελών της επιτροπής, για να μπορούν αυτές να λειτουργήσουν και εκτός ωραρίου, χωρίς να αποτελούν πρόβλημα για τους συμμετέχοντες στις υπόλοιπες, ούτως ή άλλως αυξημένες εργασίες τους στο φορέα στον οποίο υπηρετούν, λόγω υποστελέχωσης των υπηρεσιών και ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων στην πλειονότητα των λιγοστών πλέον υπηρετούντων υπαλλήλων.


Το Προεδρείο του 18ου Συνεδρίου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου