Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Άρθρα ενδιαφέροντος μας στο Ν.4578/18 – Εκκαθάριση Πόρου και Αλλαγή βάσης υπολογισμού για τον κλάδο πρόνοιας

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                                                                                                                             
Αθήνα,  5/12/2018
Αρ. Πρωτ. : 7613                                    

Προς :    Α' βάθμιες Ενώσεις.

                            
Θέμα : Άρθρα ενδιαφέροντος μας στο Ν.4578/18 – Εκκαθάριση Πόρου και Αλλαγή βάσης υπολογισμού για τον κλάδο πρόνοιας.


Συνάδελφοι
          Σε συνέχεια της από 23/11/2018 ενημέρωσης μας, επανερχόμαστε με τα συγκεκριμένα πλέον άρθρα του Ν. 4578/18 (ΦΕΚ  )   
Άρθρο 43. Εκκαθάριση της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α΄ 145)
Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Υποδομών καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη διαχείριση, διάθεση και κατανομή των εισπραχθέντων ποσών της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α΄ 145 ).

Άρθρο 5. Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016
Από 1.1.2019 το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και ιατρούς, των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του τ. ΕΤΑΑ, ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου επιμερίζεται σε 2% για τον ασφαλισμένο και σε 2% για τον εντολέα.
Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν τα ποσοστά της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού άγαμου μισθωτού. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της βάσης υπολογισμού και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγεται από τους ασφαλισμένους με την ως άνω αίτησή τους.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ο τρόπος επιλογής της ανώτερης βάσης υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα που προκύπτει για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

Η εξέλιξη αυτή η οποία προέκυψε κατόπιν συνεχών και πολυετών παρεμβάσεων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, δείχνει ότι μόνο μέσω της ενεργοποίησης του κλάδου μας μέσα από τις Α’ βάθμιες Ενώσεις και την Ομοσπονδία μας μπορούμε να έχουμε (μικρές έστω) επιτυχίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου