Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

Με 13,16% το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Attica Bank

Ότι καταλάβατε...καταλάβαμε...Στην απόκτηση ποσοστού της τάξεως του 13,16% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Attica Bank, μέσω ΕΦΚΑ, προχώρησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως γνωστοποίησε σήμερα (24 Αυγούστου 2018) η τράπεζα.
«Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, σε συνέχεια της από 3/8/2018 Γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου και της από 10/8/2018 γνωστοποίησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ασκεί το ποσοστό ύψους 13,16% των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από 60.704.203 κοινές μετοχές κυριότητας του Ε.Φ.Κ.Α. στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ.14 του Ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 85/2016) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 114, παρ.8 του Ν.4549/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ 105/2018), και την ειδική συμφωνία του άρθρου 114, παρ.8 του Ν.4549/2018 που υπεγράφη μεταξύ του Ε.Φ.Κ.Α και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά την 31η Ιουλίου 2018 αναφορικά με τα δικαιώματα ψήφου στην Attica Bank», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Η παραπάνω συμφωνία δεν επιφέρει μεταβίβαση της κυριότητας των παραπάνω μετοχών του Ε.Φ.Κ.Α στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, επισημαίνεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου