Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Απάντηση του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για τις κρατήσεις στην Προσωπική διαφορά

Με την παρακάτω απάντηση επιβεβαιώνονται όλες οι παρεμβάσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, ώστε να διορθώσουν τις ασφαλιστικές κρατήσεις των μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων εξαιρώντας την προσωπική διαφορά από αυτές


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ
(Δ28/15)
ΤΜΗΜΑ : Β΄
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Γιωτάκου
Τηλέφωνο : 2131516783
Αθήνα 22/05/2018

Αρ. Πρωτ.: Φ10042/27714/721ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
κ. Μαρία Σιδηροπούλου
e mail: m.sidiropoulou@pdm.gov.grstgiotakou@ypakp.gr
ΘΕΜΑ: « Σχετικά με τις συντάξιμες αποδοχές υπαλλήλων της Περιφέρειάς σας »
Σε απάντηση της από 14.05.2018 ηλεκτρονικής αναφοράς σας και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α. Με τις διατάξεις του αρ. 5 του ν. 4387/2016, ως ισχύει και περαιτέρω με την με αριθμ. 2/24112/ΔΕΠ/31.03.2017 (ΑΔΑ:7ΦΘΨΗ-ΟΛΒ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προσδιορίσθηκαν από 1.01.2017 και εφεξής οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές των υπαλλήλων του Δημοσίου, που υπηρετούν σε αυτό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ενιαίο μισθολόγιο), ανεξαρτήτως εάν με το υφιστάμενο έως 31.12.2016 ασφαλιστικό καθεστώς υπάγονταν στο Δημόσιο ή σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Β. Συνεπώς, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές τόσο για τους ασφαλισμένους έως 31.12.1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), όσο και τους από 1.01.1993 και εφεξής ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι), οι οποίοι υπηρετούν στο δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 169/2007 και ν. 2084/1992, ως ισχύουν) και έχουν περιγραφεί λεπτομερώς στην εν λόγω εγκύκλιο. Η δε, προσωπική διαφορά του αρ. 27 παρ. 1 του ν. 4354/2015, δεν περιλαμβάνεται στις ως άνω συντάξιμες αποδοχές και ως εκ τούτου δεν διενεργούνται στο ποσό αυτής ασφαλιστικές κρατήσεις.Εσωτερική Διανομή Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ28/15 (Τμ. Β’)

Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου