Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Ρύθμιση οφειλών μηχανικών προς Φ.Κ.Α. με βάση την απόφαση ΟΙΚ 62134/4100 – ΦΕΚ 4640 29/12/2017

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα 

Έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα 

Έχουν οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. έως 50.000 ευρώ 

Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. 

Έχουν κάνει έναρξη εργασιών και δεν έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών πριν από την υποβολή της αίτησης 

Έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης. 

Για οφειλή από 20.000,01 έως 50.000 ο λόγος του χρέους, απομειούμενου κατά το ποσό του υπό διαγραφή μέρους του, προς το εισόδημα, να μην είναι μεγαλύτερος από 8. (Δεν προβλέπεται από το νόμο, προκύπτει από την απόφαση) 

Για οφειλή από 20.000,01 έως 50.000 η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, να μην υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής. (Δεν προβλέπεται από το νόμο, προκύπτει από την απόφαση) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Για την αξιολόγηση του εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη:

Για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) της τελευταίας τριετίας ή των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, καθώς και ο μέσος όρος των εσόδων από άλλες πηγές της τελευταίας τριετίας. 

ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Για την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων το Κ.Ε.Α.Ο. ελέγχει και λαμβάνει υπόψη τα εξής:

(α) Για τα ακίνητα:

Το Κ.Ε.Α.Ο. υπολογίζει ως αξία ακινήτων τη φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., – πράξη προσδιορισμού φόρου. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού φυσικών προσώπων, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝΦ.Ι.Α. και δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων, το Κ.Ε.Α.Ο. υπολογίζει ως αξία ακινήτων την αντικειμενική αξία αυτών, όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 41 Α’ του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α’) και της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1144814/2631/ΠΟΛ1310/1998 (ΦΕΚ 1328 Β’). 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 

4.1) Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. που γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 και είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων-Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση.

4.2) Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές.

4.3) Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (Α’ 130), ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Αίτηση. Η αίτηση πρέπει να περιέχει πλήρη στοιχεία του οφειλέτη 

Κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή. 

Πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γενικό Αρχείο Αιτήσεων άρθρου 13 του ν. 3869/2010) ότι δεν έχει εκδοθεί γι’ αυτόν οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010. 

Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης προσδιορισμού φόρου του έτους υποβολής της αίτησης και των πέντε (5) προηγούμενων ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί 

Για οφειλέτες οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους εμπράγματα δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας του γηπέδου (Α ΓΗΣ) 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη 

Για οφειλές προς ρύθμιση που υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων 

Για οφειλές προς ρύθμιση που υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική παράθεση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί αυτών. 

Το Κ.Ε.Α.Ο. δύναται να ζητήσει την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, τα οποία κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης από αυτό, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα. 

ΔΟΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

Για συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς τους Φ.Κ.Α. έως 3.000 ευρώ: 

Καμία διαγραφή ποσού 

ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ 

μέγιστος αριθμός δόσεων 36 

Αν το 33% του εισοδήματος σε μηνιαία βάση υπερβαίνει τη δόση (με βάση τις 36 δόσεις), τότε μειώνεται ο αριθμός των δόσεων, έτσι ώστε να πληρώνεται το 33% του εισοδήματος ετησίως. (Δεν προβλέπεται από το νόμο, προκύπτει από την απόφαση) 

Επιτόκιο 5%+euribor τριμήνου, σταθερό, καθοριζόμενο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. (Δεν προβλέπεται από το νόμο, προκύπτει από την απόφαση). 

Για συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς τους Φ.Κ.Α. από 3.000 έως 50.000 ευρώ: 

Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 

ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ 

μέγιστος αριθμός δόσεων 120 

Αν το 33% του εισοδήματος σε μηνιαία βάση υπερβαίνει τη δόση (με βάση τις 120 δόσεις), τότε μειώνεται ο αριθμός των δόσεων, έτσι ώστε να πληρώνεται το 33% του εισοδήματος ετησίως. – Δεν προβλέπεται από το νόμο 

Επιτόκιο 5%+euribor τριμήνου, σταθερό, καθοριζόμενο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. – Δεν προβλέπεται από το νόμο 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 

Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των Φ.Κ.Α. Για την εξέταση της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του αποδεικτικού δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή / απαλλαγή βασικές οφειλές, τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής όπως αυτές προσδιορίζονται στη ρύθμιση. 

Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του α.ν. 89/1967 (Α’136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το νόμο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ. 

Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για ληξιπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης καθώς και για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί έως την υπαγωγή της ρύθμισης στα χέρια τρίτων, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. 

Το Κ.Ε.Α.Ο. μπορεί να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά των Φ.Κ.Α. και μέχρι του ύψους των οφειλών αυτού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί συμψηφισμού διατάξεις. 

Το Κ.Ε.Α.Ο. μπορεί να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη. 

Να προβαίνει σε ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή και σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών αποκλίσεων από τα πραγματικά, να προβαίνει μονομερώς σε έκπτωσή του από τη ρύθμιση και αναβίωση των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ποσά που καταβλήθηκαν σε συμμόρφωση προς τη ρύθμιση αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν. 

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 137 του ν. 3655/2008, όπως ισχύει. 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

8.1) Μη καταβολή δόσεων ή μερική καταβολή δόσεων, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις, 

8.2) Παράλειψη του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς το Κ.Ε.Α.Ο., οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου