Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Έτσι τροποποιούν οι εργοδότες τις Συμβάσεις, ώστε να μην πληρώνουν τις εργοδοτικές εισφορές

Αναρτούμε άρθρο Σχεδίου Σύμβασης (μία από τις πολλές που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες) σε γραφεία που απασχολούνται μηχανικοί. Δείχνει με σαφήνεια τόσο την πρόθεση της εργοδοσίας να αποποιηθεί την ευθύνη καταβολής των εργοδοτικών εισφορών, όσο και την "αδυναμία" της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να διαχειριστεί το θέμα. Πολύ περισσότερο όυταν αυτές οι πρακτικές αφορούν και σε δημόσιους φορείς...


4) Ρητώς δηλώνεται από το Συνεργάτη ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39§9 του Ν. 4387/2016 κι ότι (το όνομα του εργοδότη) ουδόλως ευθύνεται για την καταβολή οιουδήποτε σχετικού ποσού για ασφαλιστικές εισφορές. Αναλαμβάνω έναντι του (εργοδότη) την υποχρέωση αμελλητί, άμεσης, αρμόδιας, έγγραφης ενημέρωσης και τεκμηρίωσης της τυχόν, με υπαιτιότητα του (εργοδότη) και της συναλλακτική συμπεριφοράς αυτού, τυχόν μεταβολής των ανωτέρω συνθηκών και της εξ αυτής ενδεχόμενης υπαγωγής μου στις διατάξεις του άρθρου 39§9 του Ν. 4387/2016.

Ως ωριαίο κόστος για τον (εργοδότη) συμφωνείται το ποσό των (ποσό) €. Η αμοιβή του Συνεργάτη είναι ωριαία και παρακολουθείται βάσει των τηρουμένων από το Ινστιτούτο φύλλων χρονοαπασχόλησης (time sheets). Ως ανώτατος, συνολικός, χρόνος απασχόλησης ορίζονται (πλήθος) ώρες απασχόλησης.

Η αμοιβή καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε τμηματικώς, συναρτώμενη προς την πρόοδο του ανατεθέντος έργου, συνοδευόμενη από εντολή πληρωμής από τον αρμόδιο Επιστημονικό Υπεύθυνο. Η εξόφληση της σύμβασης γίνεται με την τελική πιστοποίηση του συνολικού χρόνου απασχόλησης του Συνεργάτη από τον αρμόδιο Επιστημονικό Υπεύθυνο, κατά την ολοκλήρωση και παραλαβή του παραδοτέου έργου, αφαιρουμένων τυχόν προκαταβολών. Για κάθε καταβαλλόμενο ποσό αμοιβής εκδίδεται από το Συνεργάτη το νόμιμο, φορολογικό παραστατικό.

Η αμοιβή υπόκειται στη νόμιμη παρακράτηση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 20%, σύμφωνα με το άρθρο 64§1δ του Ν.4172/2013, ο οποίος θα αποδίδεται εμπροθέσμως και προσηκόντως από το Ινστιτούτο προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Με την καταβολή της συμφωνηθείσης αμοιβής οιαδήποτε αξίωση του Συνεργάτη, απορρέουσα από την παρασχεθείσα υπηρεσία λογίζεται εξοφληθείσα. Η ανωτέρω αμοιβή συμπεριλαμβάνει όλα τα γενικά έξοδα και το όφελος του Συνεργάτη, μηδεμίας άλλης οφειλής, απαίτησης ή αξίωσης υφισταμένης, ρητώς μνημονευομένου ότι ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος, τυχόν ασφαλιστικές εισφορές και τέλη παντός είδους, σχετιζόμενα προς την παρούσα σύμβαση βαρύνουν τον Συνεργάτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου