Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Τι γίνεται με την ιατροφαρμακευτική κάλυψη μηχανικών με οφειλές

Πολύ χρήσιμη επεξεργασία από τη συνάδελφο Σ.Φ.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΣΜΕΔΕ

Τα παρακάτω αναφερόμενα, αφορούν την επέκταση της ασφαλιστικής ικανότητας των μηχανικών μέσω του ΤΣΜΕΔΕ, και όχι την προνοιακή απόφαση του 2016. Η επέκταση της ασφαλιστικής ικανότητας, σημαίνει ακριβώς ίδιες παροχές με αυτές των ασφαλισμένων, μέσω του ΕΟΠΥ.

Σύμφωνα με το νόμο 4254/2014, άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος Α.3, περίπτωση Β, προβλέπεται:

«Ασφαλισμένοι του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος, μέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ».

Το νόμο αυτόν εξειδίκευσε η απόφαση Φ.80000/7870/305 του 2014, που προβλέπει ότι:

«Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται, οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι 28/2/2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση του 2014, και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
Προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών φορέων να προβούν στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι 28/2/2015, για τον ίδιο τον ασφαλισμένο και τα προστατευόμενα μέλη αυτού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση αντίγραφου εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα των ετών 2011, 2012 και 2013.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών φορέων ελέγχουν τα δικαιολογητικά και αφού διαπιστώσουν ότι ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος των τριών (3) προηγουμένων ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) και οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές έχουν δημιουργηθεί τα ίδια έτη, προβαίνουν στην χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας (θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας) μέχρι 28/2/2015 με την ένδειξη «άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α3 του ν.4254/2014».
Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης διακόπτεται άμεσα η ασφαλιστική ικανότητα και αναζητούνται οι τυχόν καταβληθείσες δαπάνες για ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη.

Σύμφωνα με το νόμο 4320/2015, άρθρο 30, παράγραφος 2, προβλέπεται:

«Στους ασφαλισμένους των περιπτώσεων Α΄, Β΄ και Γ΄ της υποπαραγράφου Α.3. της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του οικείου φορέα, παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος μέχρι 29.2.2016 με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις».

Σύμφωνα με το νόμο 4369/2016, άρθρο 61, παράγραφος 2, προβλέπεται:

«Στους ασφαλισμένους των περιπτώσεων Α΄, Β΄ και Γ΄ της υποπαραγράφου Α.3. της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), και της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του οικείου φορέα, παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος μέχρι 28.2.2017 με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.40021/οικ. 7559/327 – 20-02-2017, προβλέπεται:

«Δ. Στους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Α.Ε.Ε και του πρώην Ε.Τ.Α.Α., που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων των περιπτώσεων Α΄ και Β΄ της υποπερίπτωσης Α.3., του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος, παρατείνεται έως 28/02/2018».


Από όλα τα παραπάνω, εγώ καταλήγω στα εξής συμπεράσματα:

 1. Οι προυποθέσεις του Ν 4254/2014 είναι:
 • Οι οφειλές να αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013.
 • Ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακου εισοδήματος για τα έτη 2011, 2012, 2013 να μην υπερβαίνει τα 12.000€.
 • Οι ίδιες ακριβώς προυποθέσεις ισχύουν για τις παρατάσεις που δίνονται από τους νόμους 4320/2015 και 4369/2016. Δηλαδή, οι οφειλές να αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 , χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση του 2014, και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακου εισοδήματος για τα έτη 2011, 2012, 2013 να μην υπερβαίνει τα 12.000€.
 1. Επομένως, αν κάποιος μέχρι πέρσι έπαιρνε κανονικά ασφαλιστική ικανότητα έχει και φέτος τις προϋποθέσεις, αφού αυτές δεν έχουν αλλάξει.
 2. Επίσης, δεν χρειάζονται τα πέντε τελευταία εκκαθαριστικά, αλλα τα εκαθαριστικά των οικονομικών ετών 2012, 2013, 2014 (τα οποία αφορούν τα εισοδήματα των ετών 2011, 2012, 2013)
 3. Ο νόμος αναφέρεται σε ετήσιο εισόδημα (που δεν ξεκαθαρίζει αν είναι το πραγματικό ή το φορολογητέο) ενώ η απόφαση που εξειδικεύει το νόμο αναφέρεται σε φορολογητέο εισόδημα. Το φορολογητέο εισόδημα που αναφέρεται στο εκαθαριστικό είναι είτε το πραγματικό, αν αυτό υπερβαίνει το τεκμαρτό, είτε το τεκμαρτό αν το τεκμαρτό υπερβαίνει το πραγματικό.
ΚΑΛΥΨΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ σύμφωνα με την νέα ισχύουσα προνοιακή νομοθεσία)

Θα προσπαθήσω να αναφερθώ στην τελευταία προνοιακή νομοθεσία σε σχέση με την ιατροφαρμακευτική κάλυψη ανασφάλιστων, με αναφορά κυρίως στα τμήματα που αφορούν μηχανικούς με οφειλές στα ταμεία.


Στο νόμο 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», άρθρο 33, αναγράφεται:

«Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
1. Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται μέσω των Νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 (Α΄ 254), των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Ι.Δ., των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νοσοκομείων, των Δημοτικών Ιατρείων, καθώς και μέσω των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας.
Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρμακεία. Φάρμακα υψηλού κόστους, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος είναι οι εξής:
β) οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ασφαλιστικών ταμείων της χώρας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), οι οποίοι έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας,
3. Για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας ρύθμισης προς τους δικαιούχους απαιτείται η κατοχή από αυτούς Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), με εξαίρεση τις κατηγορίες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τους οποίους ο τρόπος διασφάλισης της πρόσβασης στις δημόσιες δομές υγείας καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
5. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και κάθε κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις της πρόσβασης και της νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φορείς της παραγράφου 1, ενδεχόμενη οικονομική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη στη βάση οικονομικών κριτηρίων, η απαιτούμενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση ηλεκτρονικών Μητρώων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων της παρούσας πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε..


 1. Στην απόφαση Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 (04-04-2016) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», που εξειδικεύει το νόμο 4368/2016, αναγράφεται:

«Άρθρο 1
Παροχή Υπηρεσιών Υγείας στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ελεύθερης και ανεμπόδιστης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21) καθώς και παροχής νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ανασφάλιστους (μη άμεσα ή μη έμμεσα ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, όσοι έχουν απολέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις και δεν δικαιούνται παροχών υγείας λόγων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της χώρας, όπως οι δικαιούχοι αυτοί προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται στην παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21).

Σε περίπτωση ύπαρξης ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ή παράτασης της ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ανασφάλιστων από φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί να γίνει χρήση του παρόντος συστήματος πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας μόνον εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας, που χρήζει άμεσης νοσηλευτικής ή συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ή εγκυμοσύνη, μη καλυπτόμενα από την ασφάλιση, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται με την παρούσα.
2.α. Η ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανόμενων σε αυτήν των εκάστοτε απαιτούμενων κλινικοεργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων, των δικαιούχων της παραγράφου 1 του παρόντος παρέχεται σ' αυτούς μέσω των αντίστοιχων ιατρείων και εργαστηρίων όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας, των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96), των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών νοσοκομείων, των δημοτικών ιατρείων καθώς και των ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β. Η νοσηλευτική περίθαλψη των δικαιούχων της παραγράφου 1 του παρόντος παρέχεται σ' αυτούς μέσω των νοσοκομείων και των λοιπών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της παραγράφου 2 του παρόντος.
γ. Η φαρμακευτική περίθαλψη των δικαιούχων της παραγράφου 1 του παρόντος παρέχεται σ' αυτούς, κατόπιν αντίστοιχης ιατρικής συνταγής, από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, με εξαίρεση τα φάρμακα υψηλού κόστους, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (Α΄ 6), τα οποία παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

3. Οι δικαιούχοι των παραπάνω παραγράφων δεν υποχρεούνται σε οποιαδήποτε δήλωση αποδοχής χρέους προς τις δομές των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 2
Πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας
Οι δικαιούχοι του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21) προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις παροχές της παρούσας, πρέπει να κατέχουν ή να αποκτούν, εφόσον δεν κατέχουν, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Με τη χρήση του ΑΜΚΑ, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.», πραγματοποιείται η πιστοποίηση της ασφαλιστικής ή μη ικανότητας και κάλυψης αυτών και των μελών της οικογενείας τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) καθώς και κάθε τυχόν μεταβολή της.

Άρθρο 5
Παροχές
Στους δικαιούχους της παρούσας παρέχεται, με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ή της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων από τον Ενιαίο κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (Β΄ 3054/2012), όπως αυτός συμπληρώνεται, τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Οι ακόλουθες παροχές χορηγούνται σε όλους τους δικαιούχους της παρούσας από τις δημόσιες δομές της παραγράφου 1 του άρθρου 1:


α) Παροχές σε είδος στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας (άρθρο 6 του Ε.Κ.Π.Υ.)

β) Ιατρικές κλινικές εξετάσεις, διαγνωστικές εξετάσεις, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (σύμφωνα με τον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων, όπως ορίζονται στην υπουργική απόφαση οικ. 91173/2013 [ΦΕΚ 2477 τ.Β΄], όπως αυτή τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά), όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 του Ε.Κ.Π.Υ., και παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων στις δημόσιες δομές του α. 1 της παρούσας.

γ) Παροχή οδοντιατρικής − στοματολογικής περίθαλψης (άρθρο 12 του Ε.Κ.Π.Υ.)

δ) Πλήρης νοσοκομειακή περίθαλψη (άρθρο 10 του Ε.Κ.Π.Υ.)

ε) Χορήγηση εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, καθώς και άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται με απαλλαγή συμμετοχής για χορήγηση φαρμάκων και εμβολίων (κοινή υπουργική απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/2012 (Β΄ 2883), όπως τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά).

στ) Παροχές μαιευτικής περίθαλψης (άρθρο 13 Ε.Κ.Π.Υ.).

ζ) Πράξεις αποκατάστασης, όπως φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες (άρθρο 14 Ε.Κ.Π.Υ.) και πράξεις ειδικής αγωγής (άρθρο 17 Ε.Κ.Π.Υ.)


η) Πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα (άρθρο 15 Ε.Κ.Π.Υ.)

θ) Διακομιδή ασθενών με πλωτά, εναέρια και λοιπά μηχανοκίνητα μέσα του ΕΚΑΒ.

ι) Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών ή άλλων αναγκαίων σκευασμάτων για την κατά περίπτωση αντιμετώπιση θεμάτων θεραπείας και αποκατάστασης της βλάβης ή νόσου ή πάθησης του δικαιούχου (όπως προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Υ.) ή άλλως κατόπιν γνώμης του ΚΕ.Σ.Υ και απόφασης του Υπουργού Υγείας.

ια) Μετάβαση για νοσηλεία/ θεραπεία στο εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 39. παρ. 6 του Ν. 2992/2002 (Α΄ 54) και το άρθρο 17 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31).

ιβ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται κατά περίπτωση και εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία νοσηλείας στα αναφερόμενα στο άρθρο 1 νοσοκομεία και νοσηλευτικά ιδρύματα, παρέχεται νοσηλεία σε ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 Ν. 1076/1980 (Α΄ 224), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (Α΄ 158) και ισχύει.


ιγ) Ένταξη σε τακτικά προγράμματα αιμοκάθαρσης για τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου.

ιδ) Σε περίπτωση προηγούμενης εισαγωγής για νοσηλεία, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν περίθαλψης με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία εισαγωγής.

Ο νοσηλευθείς υποχρεούται να προσκομίσει ΑΜΚΑ ή Κ.Υ.Π.Α. εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία εισόδου του στο νοσοκομείο, με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Η ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων νοσηλευόμενων και των οικείων τους για τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους ανήκει εφεξής στα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δομών της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή για την επιτυχή διεκπεραίωση των διαδικασιών σε συνεργασία με το γραφείο κίνησης των νοσοκομείων.

Άρθρο 6
Συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη
 1. Για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων της περ. β. του άρθρου 5 της παρούσας στους δικαιούχους που διαθέτουν ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, καθώς και στους δικαιούχους της ΚΥΠΑ του άρθρου 3, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών σε ασφαλισμένους, κατά τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ. 56432/28.6.2014 (Β΄ 1753). Στους δικαιούχους της παρούσας παραγράφου, τα φάρμακα χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, εκτός από τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους που συνεχίζουν να χορηγούνται από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων. Η συνταγογράφηση γίνεται αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21).
 1. Εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή:
Α. Άτομα και οικογένειες των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 2.400 € για μεμονωμένο άτομο και των 3.600€ για το ζευγάρι ή για το μεμονωμένο άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο), προσαυξανόμενο κατά 600 € για κάθε περαιτέρω εξαρτώμενο μέλος (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο) της οικογένειας. Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο ή μετά από καταγγελία του συμφώνου συμβίωσης) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας. Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:

Σύνθεση Οικογένειας Ετήσιο εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο 2.400€
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με
ένα εξαρτώμενο μέλος 3.600€
Οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με
δύο εξαρτώμενα μέλη 4.200€
Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με
τρία εξαρτώμενα μέλη 4.800€
Οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με
τέσσερα εξαρτώμενα μέλη 5.400€
Οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με
πέντε εξαρτώμενα μέλη 6.000€

Β. Άτομα με αναπηρία κάτω του 67% ή άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων όπως αποτυπώνονται στην υπουργική απόφαση Φ. 11321/οικ. 31102/1870/2013 (Β΄ 2906) και των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000 € για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200 € για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο), με την προσκόμιση της γνωμάτευσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή ιατρικής βεβαίωσης από Δημόσια Δομή με την οποία πιστοποιείται η χρονιότητα της πάθησης.
Επίσης, άτομα, τα οποία κατά τη δημοσίευση της παρούσας κατέχουν νόμιμα Ατομικό Βιβλιάριο Οικονομικά Αδυνάτου ή Ανασφάλιστου, μετά τη λήξη της ισχύος του Βιβλιαρίου και χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση, εφόσον το πραγματικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000€ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200€ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο).

Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:

Σύνθεση Οικογένειας Ετήσιο εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο 6.000€
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με ένα εξαρτώμενο μέλος 7.200€
Οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια
με δύο εξαρτώμενα μέλη 8.400€
Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με τρία εξαρτώμενα μέλη 9.600€
Οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη 10.800€
Οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με πέντε εξαρτώμενα μέλη 12.000€
 1. Ως πραγματικό εισόδημα, κατά την προηγούμενη παράγραφο, νοείται το συνολικό καθαρό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που προκύπτει αφού αφαιρεθούν όλοι οι φόροι, εισφορές για κοινωνική ασφάλιση, κρατήσεις του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) ή υπέρ δημοσίου και εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Στο συνολικό καθαρό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην κατωτέρω παρ. 4, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
 1. Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται το επίδομα ανεργίας, η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο επικυρωμένο από το Δικαστήριο, το επίδομα αναδοχής, το εξωιδρυματικό επίδομα και τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), και το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης 39982/ΓΔ1.2/2014 (Β΄3018).
 1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 150.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος.
 1. Επιπρόσθετα για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή / και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αντίστοιχου ορίου εισοδήματος.
 1. Για την πιστοποίηση της πλήρωσης ή μη των οικονομικών κριτηρίων του αιτούντος και της οικογένειάς του και την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου απαιτείται η υποβολή φορολογικής δήλωσης κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. Η ΗΔΙΚΑ προβαίνει σε διασταυρώσεις μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που δημιουργείται για το σκοπό αυτό σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
 1. Εξακολουθούν να ισχύουν οι εξαιρέσεις από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, όπως ορίζονται από ειδικότερες διατάξεις.

Άρθρο 8
Τελική διάταξη
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της παρούσας, η ισχύς των οποίων άρχεται από 01/06/2016, ώστε να διασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας των πληροφοριακών συστημάτων των συναρμόδιων Υπηρεσιών.
2. Για τους δικαιούχους των παρ. 2, 8 και 9 του άρθρου 6 της παρούσας, μέχρι την 01/06/2016 αναφορικά με τις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών σε ασφαλισμένους, κατά τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ. 56432/28.6.2014 (Β΄ 1753).
6. Με εγκύκλιο των αρμόδιων Υπουργείων δύνανται να ρυθμίζονται λεπτομερώς θέματα αρμοδιότητάς τους».

Μέχρι και την 01/06/2016, εξακολουθεί να ισχύει σε σχέση με τη φαρμακευτική περίθαλψη η απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ. 56432 του 2016, αντί του άρθρου 6, παράγραφος 2 της απόφασης Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 (04-04-2016). Η απόφαση αυτή παρατίθεται παρακάτω:

ΦΕΚ Β 1753 28-06-2014 - Αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ. 56432 «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών».

1. Οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, οι νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια ομογενείς, οι υπήκοοι κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και οι ασφαλισμένοι που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους, δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική φροντίδα.
2. Αρμόδιοι για την συνταγογράφηση φαρμάκων σε δικαιούχους της άνω παραγράφου είναι αποκλειστικά και μόνον ιατροί των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των
δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.ΔΥ. Τα φάρμακα τα οποία καλύπτονται ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στον θετικό κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων του ν. 3816/2010.
Για την συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών στους δικαιούχους της παραγρ. 1 ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά την συνταγογράφηση τους σε ασφαλισμένους. Η συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τους ανασφάλιστους θα γίνεται από τις δημόσιες δομές μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με την έκδοση ηλεκτρονικών συνταγών επί των οποίων θα προβλεφθεί ειδική ένδειξη. Οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση σε όλο το φάσμα της φαρμακευτικής περίθαλψης που αφορά οξεία περιστατικά, χρόνιες παθήσεις, καθώς και φάρμακα υψηλού κόστους, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις, διαδικασίες και προβλεπόμενες επιβαρύνσεις που ακολουθούνται και για τους ασφαλισμένους.
3. Οι δικαιούχοι της παραγράφου 1 θα προμηθεύονται τα φάρμακά τους από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και όλα τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία. Στην περίπτωση φαρμάκων που χορηγούνται εντός νοσοκομείων κατά την διάρκεια νοσηλείας ή σε ημερήσια και εξωτερική βάση, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις των παραγράφων της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης και της κείμενης νομοθεσίας. Η προμήθεια των φαρμάκων αυτών από τα νοσοκομεία γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί τιμολόγησης, εκπτώσεων και συμμετοχών. Στην περίπτωση φαρμάκων που ελέγχονται από επιτροπές του ΕΟΠΥΥ και η χρήση τους προεγκρίνεται στην περίπτωση των ασφαλισμένων, εφαρμόζονται αναλογικά ίδιες ρυθμίσεις για την περίπτωση των ανασφάλιστων.
Αντίστοιχα στην περίπτωση φαρμάκων που συνταγογραφούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσης για χρήση εκτός νοσοκομείων, η χορήγηση τους δύναται να γίνεται είτε από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, είτε από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Φάρμακα υψηλού κόστους που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, χορηγούνται αποκλειστικά και μόνον από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και η προμήθεια τους από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα ο ΕΟΠΥΥ δύναται να χορηγεί και φάρμακα που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, και η προμήθεια τους από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας γίνεται ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις των ανασφαλίστων με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα φάρμακα της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του ν.3816/2010, δηλαδή σε τιμή νοσοκομειακή και με επιπλέον έκπτωση 6,5%. Η συμμετοχή των ασθενών σε περιπτώσεις φαρμάκων υψηλού κόστους είναι μηδενική. Στην περίπτωση των φαρμάκων που δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του ν.3816/2010 η διάθεση δύναται να γίνεται από τα συμβεβλημένα ιδιωτικά φαρμακεία με τον ΕΟΠΥΥ. Στην περίπτωση αυτή η συμμετοχή είναι ίδια με την συμμετοχή που ισχύει για τους ασφαλισμένους.
Η συνταγογράφηση γίνεται με βάση την δραστική ουσία και χορηγείται πάντοτε το φθηνότερο φάρμακο της δραστικής ουσίας, εκτός και αν ο ασθενής καλύψει την όποια διαφορά σε περίπτωση επιλογής ακριβότερου φαρμάκου.
4. Τα νοσοκομεία και ο ΕΟΠΥΥ δύνανται σε συμφωνία με τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) να προμηθεύονται τα φάρμακα ειδικά για την περίπτωση των δικαιούχων της παραγρ. 1 με επιπλέον εκπτώσεις πέραν αυτών που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Έως την έκδοση αποφάσεων του Υπουργού Υγείας που θα θεσπίζουν, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ειδικά περιθώρια κέρδους για τους χονδρεμπόρους και τους φαρμακοποιούς ή εκπτώσεις και ειδικά επιπρόσθετα rebates για τους ΚΑΚ, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο περιθώρια κέρδους.
5. Οι δικαιούχοι της παραγρ. 1 υποχρεούνται να έχουν ΑΜΚΑ, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Η συνταγογράφηση γίνεται μόνον
με ειδικές ηλεκτρονικές συνταγές στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και δημιουργείται ή χρησιμοποιείται υπάρχον ειδικό μητρώο για ανασφάλιστους στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ) και τροποποιείται το λογισμικό ώστε να αναγνωρίζει τους ανασφάλιστους ως ένα επιπλέον ταμείο.
Η επεξεργασία των σχετικών συνταγών γίνεται με βάση την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία και υπάρχει διακριτή έκδοση σχετικών παραστατικών πληρωμής που καταχωρούνται σε ειδικό κωδικό, ξεχωριστό από τον κωδικό της φαρμακευτικής περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική παρακολούθηση των σχετικών δεδομένων. Οι φαρμακοποιοί θα υποβάλλουν κάθε μήνα με αυτοτελή φάκελο και τιμολόγιο τις εν λόγω συνταγές στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Οι συνταγές ελέγχονται αυτοτελώς παράλληλα με τον κανονικό λογαριασμό ΕΟΠΥΥ και εκδίδεται ξεχωριστό ένταλμα.
Κατά τον υπολογισμό του αντίστοιχου ποσού, δύναται να αφαιρεθεί από το πληρωτέο οποιοδήποτε επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί σε επιπρόσθετες εκπτώσεις για τα φάρμακα αυτά. Αντίστοιχες ρυθμίσεις μπορούν να ορισθούν για τις εκπτώσεις και επιπρόσθετα rebates των ΚΑΚ. Το ποσό που αφορά την κάλυψη των δικαιούχων
της παρούσης συνυπολογίζεται στην συνολική φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ και στο claw back και στον υπολογισμό των περιθωρίων των δικτύων διανομής. Για τα φάρμακα αυτά ισχύουν όλα τα μέτρα ελέγχου της φαρμακευτικής φροντίδας που ισχύουν για τα φάρμακα που χορηγούνται στους ασφαλισμένους (πλαφόν, στόχοι συνταγογράφησης, συνταγογράφηση με δραστική ουσία, πρωτόκολλα) ώστε να τίθεται υπό έλεγχο η εξέλιξη της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης.

Τα δικά μου συμπεράσματα και απαντήσεις σε ορισμένα θέμα τα που τέθηκαν σε αυτή τη συζήτηση είναι τα παρακάτω:
 1. Η ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 του 2016 αφορά εκτός των άλλων «όσους έχουν απολέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις και δεν δικαιούνται παροχών υγείας λόγων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία», οι οποίοι όμως θα πρέπει να έχουν και ΑΜΚΑ ή να το εκδόσουν. Επομένως δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει άλλη ΚΥΑ σχετικά με εμάς.
 1. Σε περίπτωση ύπαρξης ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ή παράτασης της ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ανασφάλιστων από φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί να γίνει χρήση του παρόντος συστήματος πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας μόνον εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας, που χρήζει άμεσης νοσηλευτικής ή συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ή εγκυμοσύνη, μη καλυπτόμενα από την ασφάλιση. Οπότε, όσοι έχουν επέκταση ασφαλιστικής ικανότητας από το ΤΣΜΕΔΕ, δεν μπορούν γενικώς να χρησιμοποιούν την παρούσα ΚΥΑ, εκτός άμεσων προβλημάτων που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση.
 1. Η ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανόμενων σε αυτήν των εκάστοτε απαιτούμενων κλινικοεργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων, παρέχεται μέσω των αντίστοιχων ιατρείων και εργαστηρίων όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας, των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96), των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών νοσοκομείων, των δημοτικών ιατρείων καθώς και των ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και όχι μέσω ιδιωτικών κέντρων, εξετάσεων ή θεραπείας.
 1. Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται μέσω των νοσοκομείων και των λοιπών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και όχι μέσω ιδιωτικών κέντρων.
 1. Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται, κατόπιν αντίστοιχης ιατρικής συνταγής, από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, με εξαίρεση τα φάρμακα υψηλού κόστους, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (Α΄ 6), τα οποία παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
 1. Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρμακεία. Φάρμακα υψηλού κόστους, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 1. Οι παροχές είναι αυτές που φαίνονται στο άρθρο 5 της απόφασης.
 1. Για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών σε ασφαλισμένους. Η συνταγογράφηση γίνεται αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές και όχι από ιδιώτες γιατρούς.
 1. Εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή οι περιπτώσεις του άρθρου 6, παράγραφος 2 της απόφασης, με εισοδηματικά, περιουσιακά και τραπεζικών καταθέσεων κριτήρια, αλλά αυτό μετά την 01/06/2016. Μέχρι τότε, εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ. 56432 (28-06-2014) «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών».

5 σχόλια:

 1. ...... εγκύκλιο Φ.40021/οικ. 7559/327 – 20-02-2017, προβλέπεται:

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.40021/οικ. 7559/327 – 20-02-2017, ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ... φορέα, όσοι έχουν απολέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις και δεν δικαιούνται παροχών υγείας λόγων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία) και τις ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή