Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

To ΦΕΚ για την ίδρυση του ΤΜΕΔΕ - ΤΣΜΕΔΕ Τέλος

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που εξαφανίζεται το Σ από το ΤΣΜΕΔΕ μια και εξαφανίζονται οι Συντάξεις με το Ν.4387/16 (μεταξύ πολλών άλλων)...

ΦΕΚ 4214Β/27-12-2016 - Φ.80000/οικ.58192/2153/22.12.16 


Με την απόφαση Φ.80000/οικ.58192/2153/22.12.16, που υπογράφει η υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου εγκρίθηκε το καταστατικό του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ-ΝΠΙΔ).

Το Ταμείο ιδρύεται και λειτουργεί από 01-01-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016) και τις ισχύουσες διατάξεις (α.ν. 440/1945, ν. 1019/1949, ν. 915/1979 π.δ. 126/1981 και συναφείς) για τα θέματα εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση των Νόμων Υπουργικές Αποφάσεις και το παρόν καταστατικό. Υπόκειται στην εποπτεία του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, η υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του Ν. 4387/2016 Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ διοικεί το ΤΜΕΔΕ μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης θητείας της. Μέχρι την έκδοση των κανονισμών εγγυοδοσίας – πιστοδοσίας ισχύουν οι κανόνες που εφαρμόζονται στον Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ κατά την ίδρυση του Ταμείου.

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν.4387/2016, στο ΤΜΕΔΕ μεταφέρονται αυτοδίκαια οι πάσης φύσεως αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δ’ Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τομέα ΤΣΜΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 32 του Ν.3655/2008 σε συνδ. με το άρθρο 7 του π.δ. 62/2006 «Οργανισμός του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων – ΤΣΜΕΔΕ»).

Μερικά από τα άρθρα της απόφασης:

Άρθρο 4: Ασφαλιστέα Πρόσωπα και Υπαγωγή

1. Στην αρμοδιότητα του Ταμείου ως προς την εγγυοδοτική και πιστοδοτική του λειτουργία μεταφέρονται αυτοδίκαια από την έναρξη λειτουργίας αυτού όλοι οι ασφαλισμένοι – πιστούχοι της μετατρεπόμενης Διεύθυνσης Δ’ Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ

2. Μέλη του Ταμείου καθίσταται οι Μηχανικοί (εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ), και οι εξομοιούμενοι προς αυτούς Μηχανικοί, Υπομηχανικοί, εξομοιούμενοι απόφοιτοι ΤΕΙ, οι εργολήπτες δημοσίων έργων, καθώς και πρόσωπα που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με μελέτες, έρευνες, έλεγχο μελετών, επιβλέψεις, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διοίκηση τεχνικών ή αναπτυξιακών έργων ή άλλες συναφείς υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης υπαγωγής τους. Σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις της Δ.Ε. Μηχανικών και ΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ και του Δ.Σ. του πρώην ΤΣΜΕΔΕ που εντάχθηκε στο ΕΤΑΑ, τις παροχές από την εγγυοδοτική και πιστοδοτική λειτουργία μπορούν να αξιοποιούν νομικά πρόσωπα (εταιρίες) που έχουν τεχνικό αντικείμενο και έδρα στην ελληνική επικράτεια, και στα οποία οι ασφαλισμένοι-πιστούχοι του Ταμείου συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο εργοληπτικό πτυχίο κατά τους όρους που ειδικότερα προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις, αφού εγγραφούν ως το Μητρώο Εταιρειών-Πιστούχων μετά από εξέταση και έγκριση των νομίμων δικαιολογητικών τους και τήρηση του φακέλλου τους ενήμερου διαρκώς.

3. Τα στην ανωτέρω παράγραφο αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται από την έναρξη του επαγγέλματός τους να υποβάλλουν στο Ταμείο αίτηση υπαγωγής στην ασφάλισή του.

4. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής προσδιορίζονται ο τρόπος υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην ασφάλιση καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία που θα περιέχονται και θα συνυποβάλλονται με αυτήν.

5. Το Ταμείο υποχρεούται στην τήρηση μητρώου μελών. Τα νέα μέλη λαμβάνουν κάθε φορά τον επόμενο αριθμό μητρώου, ανεξάρτητα εάν μέχρι αυτόν αριθμούνται και διαγραφέντα ή αποβιώσαντα μέλη.

6. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής προσδιορίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που καταχωρούνται στο Μητρώο Ασφαλισμένων-Πιστούχων.

7. Σε περίπτωση ίδρυσης και λειτουργίας και άλλων κλάδων ασφαλιστικής προστασίας από το Ταμείο, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθ. 2 παρ. 3 του παρόντος, θα καθορίζονται με αποφάσεις του διοικούντος οργάνου και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, οι όροι εγγραφής και παροχών των ασφαλισμένων.

Άρθρο 5: Απώλεια Ιδιότητας Μέλους

Η ιδιότητα του μέλους απόλλυται σε περίπτωση παραίτησης ή συνταξιοδότησης ή απώλειας της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ή παύσης της δραστηριότητάς του για οποιονδήποτε λόγο. Ομοίως, η δυνατότητα αξιοποίησης των παροχών εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας από εταιρίες συμφερόντων των πιστούχων διακόπτεται σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης ή υπαγωγής σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης της εταιρείας ή παράλειψης ενημέρωσης του φακέλλου τους με υπαιτιότητά τους για διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών.

Άρθρο 6: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών

1. Κάθε μέλος δικαιούται να ενημερώνεται από το Ταμείο για τις οικονομικές, τεχνικές και άλλες παραμέτρους της ασφαλιστικής σχέσης, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του Ταμείου και ενδεικτικά για τις αλλαγές των κανόνων εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας καθώς και για την χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου.

2. Για την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης των μελών το Ταμείο δύναται μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης να αποστέλλει με δικές του δαπάνες σε κάθε ασφαλισμένο ειδικό ενημερωτικό δελτίο ή και να αναρτά ειδικό ενημερωτικό δελτίο στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Άρθρο 13: Προσωπικό του Ταμείου

1. Από 1.1.2017 το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δ’ Εγγυοδοσίας Πιστοδοσίας του Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ μεταφέρεται αυτοδικαίως στο ΤΜΕΔΕ, διατηρώντας την ίδια εργασιακή σχέση για το σύνολο των δικαιωμάτων της προηγούμενης υπηρεσιακής τους κατάστασης.

2. Για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, προσλαμβάνεται μετά από απόφαση της Δ.Ε. προσωπικό, το οποίο συνδέεται με το Ταμείο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή/και ορισμένου χρόνου, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων και περιορισμών που ισχύουν για τα εποπτευόμενα από το Κράτος ΝΠΙΔ.

3. Ο αριθμός του προσωπικού και οι απαιτούμενες για τη λειτουργία του Ταμείου θέσεις εργασίας καθορίζονται με απόφαση της Δ.Ε. με την οποία καταρτίζεται το οργανόγραμμα του Ταμείου και οι περιγραφές των αρμοδιοτήτων των θέσεων εργασίας. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στο εποπτεύον Υπουργείο για έγκριση και έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 86 παρ. 3 του ν. 4387/2016.

4. Για τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης οι υπάλληλοι του ΤΜΕΔΕ υπάγονται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να μεταφέρεται στο Ταμείο προσωπικό από τον ΕΦΚΑ με συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησης των υπαλλήλων. Με όμοια απόφαση δύναται να μεταφέρεται προσωπικό του ΤΜΕΔΕ στον ΕΦΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος.

ΕΔΩ το ΦΕΚ 4214Β/27-12-2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου