Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Μεγάλη συμπαράσταση και αλληλεγγύη συνδικαλιστών στους βάσκους ακτιβιστές
Ο κατάλογος σωματείων και συνδικαλιστών θα ανανεώνεται συνεχώς. Μεταξύ αυτών και η ΑΡιστερή ΑΓωνιστική Ενωτική Συσπείρωση.

ΨΗ­ΦΙ­ΣΜΑ

29/12/2016

Η αλ­λη­λεγ­γύη είναι δί­καιη

Εκ­φρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη αλ­λη­λεγ­γύη μας και απαι­τού­με την άμεση απε­λευ­θέ­ρω­ση των 2 βά­σκων αγω­νι­στών και των 2 προ­σφύ­γων που αμ­φι­σβή­τη­σαν έμπρα­κτα το ρα­τσι­στι­κό συ­νο­ρια­κό κα­θε­στώς της ΕΕ, συ­νε­λή­φθη­σαν στο λι­μά­νι της Ηγου­με­νί­τσας και απει­λού­νται σή­με­ρα με βα­ριές κα­τη­γο­ρί­ες οι μεν και με μακρά κρά­τη­ση και απέ­λα­ση οι δε.

Δη­λώ­νου­με ότι η πράξη πο­λι­τι­κής ανυ­πα­κο­ής του Μικέλ και της Μπέ­γκο για τη με­τα­φο­ρά προ­σφύ­γων από την Ελ­λά­δα στη Χώρα των Βά­σκων είναι μια πράξη που όχι μόνο δεν πρέ­πει να διώ­κε­ται αλλά που απο­τε­λεί πα­ρά­δειγ­μα αν­θρω­πιάς, αλ­λη­λεγ­γύ­ης και δι­καιο­σύ­νης, σε μια Ευ­ρώ­πη που θυ­μί­ζει όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο τις σκο­τει­νό­τε­ρες επο­χές της ιστο­ρί­ας της, μια Ευ­ρώ­πη που υψώ­νει φρά­χτες και πα­ρα­τάσ­σει στρα­τιω­τι­κά σώ­μα­τα απέ­να­ντι στους πρό­σφυ­γες του πο­λέ­μου, της κα­τα­πί­ε­σης και της φτώ­χιας, την ίδια στιγ­μή που αφή­νει το κε­φά­λαιο να κυ­κλο­φο­ρεί ελεύ­θε­ρα.

Οι συλ­λη­φυ­θε­ντες-ισ­σες Mikel Zuloaga, Begoña Huarte, Reza Ali και Ahmet Awais αξί­ζουν τον πλήρη σε­βα­σμό και τη στή­ρι­ξη μας.

Να μην δε­χτού­με την ποι­νι­κο­ποί­η­ση της αλ­λη­λεγ­γύ­ης με το πρό­σχη­μα της πά­τα­ξης της “δια­κί­νη­σης”, που προ­βλέ­πει εξο­ντω­τι­κές ποι­νές φυ­λά­κι­σης.

Μαζί τους μα αγω­νι­στού­με ενά­ντια στη βαρ­βα­ρό­τη­τα της Ευ­ρώ­πης-Φρού­ριο, για να κα­ταρ­γη­θεί η συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας με την ολό­πλευ­ρη συμ­με­το­χή της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης, ενά­ντια στο δια­χω­ρι­σμό των αν­θρώ­πων ανά­λο­γα με την εθνι­κό­τη­τα, τη θρη­σκεία, το φύλο, για την ελευ­θε­ρία με­τα­κί­νη­σης και το δι­καί­ω­μα πα­ρα­μο­νής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου