Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΝΠΙΔ ΤΜΕΔΕ: σε εξέλιξη μελέτη για τη μεταφορά αποθεματικών από το ΤΣΜΕΔΕ

Στο Νόμο 4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016) "Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις." στο Κεφάλαιο ΣΤ' "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ε.Τ.Ε.Α. ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε."προβλέπονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

Αρθρο 86. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

1. Συνιστάται Ν. Π. Ι.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) με αντικείμενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α.. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η λειτουργία του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αρχίζει την 1.1.2017.

2. Στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μεταφέρονται αυτοδίκαια οι πάσης φύσεως αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δ' Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α.

Αρθρο 88. Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

1. Πόρους του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελούν οι πρόσοδοι από τις εν γένει δραστηριότητες Εγγυοδοσίας - Πιστοδοσίας αρμοδιότητας της τέως Διεύθυνσης Δ' Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Τμήμα της περιουσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. μπορεί να μεταβιβαστεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν οικονομικής μελέτης. Η ως άνω περιουσία περιέρχεται στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ως καθολικού διαδόχου του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων.

Στη συνεδρίαση υπ. αρ. 405/2016 της 29ης Ιουνίου 2016, το ΔΣ ΕΤΑΑ


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

Την έγκριση της απόφασης της ΔΕ Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ ήτοι: Την έγκριση σκοπιμότητας για την εκπόνηση οικονομικής μελέτης, με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που περιγράφονται ανωτέρω, του Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. , η σύσταση του οποίου προβλέπεται από 1/1/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 .

Η απόφαση να μεταβιβαστεί στο εποπτεύον Υπουργείο, Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών για την εκπόνηση της μελέτης και σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει από το εποπτεύον Υπουργείο να ζητηθεί η έγκριση για την ανάθεση της μελέτης αυτής μέχρι του ποσού 60.000,00€ (εξήντα χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ. 

Μειοψηφεί ο κ. Μούζιος

Τελικά αναρτήθηκε σήμερα εντολή του προέδρου ΔΣ ΕΤΑΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ 410/09-09-2016) με την οποία:


Εγκρίνουμε τη ΔΕΣΜΕΥΣΗ πίστωσης ύψους 74.400,00€ (Εβδομήντα Τέσσερις Χιλιάδες Τετρακόσια Ευρώ), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. K.A.E.: 0439.000, Οικ. Έτος 2016 «Εκπόνη οικ/κής Μελέτης για το Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Αποφ.ΔΣ ΕΤΑΑ Θ.12ο/405η Συνεδρίαση 29-6-2016 ΑΔΑΜ 16REQ005062379».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου