Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Κωδικοποιημένη Νομοθεσία για το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ)

Απουσιάζει παραδόξως ο Ν.3986/11 με τις ληστρικές αυξήσεις εισφορών, αλλά έχει όλους τους άλλους...
Κωδικοποιήθηκε και προστέθηκε στην «Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας» του e-nomothesia.gr”, η Νομοθεσία σχετικά με το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ).

1.Αναγκαστικός Νόμος 2326/1940 - ΦΕΚ 145-Α-11-5-1940 (Κωδικοποιημένος)
Περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Ιδρυτικός Νόμος του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). Το Ταμείο προϋπήρχε από το 1934 και είχε ιδρυθεί με το Ν.5655 ως «Ταμείο Συντάξεων Εργοληπτών». Στο ΤΣΜΕΔΕ, ασφαλίζονται οι Μηχανικοί υποχρεωτικά από την ημερομηνία που γίνονται μέλη του ΤΕΕ (άρθρ.6), και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Στην διάρκεια των 76 χρόνων από τη δημοσίευσή του Α.Ν.2326/1940, έχουν επέλθει, σχεδόν στο σύνολό του, μεταβολές και τροποποιήσεις ή έχει συμπληρωθεί με μεταγενέστερες διατάξεις που καταργούν ευθέως ή σιωπηρά ορισμένες από τις διατάξεις του.

 2.Νόμος 915/1979 - ΦΕΚ 103/Α/8-5-1979

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της «περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων νομοθεσίας».

Βασική μεταγενέστερη τροποποίηση του Α.Ν.2326/1940 όπου με τις διατάξεις του συστήνεται ειδικός λογαριασμός στο Ταμείο με τίτλο «Ειδικός λογαριασμός Πρόσθετων Παροχών» και καλύφθηκαν περιοριστικά οι πτυχιούχοι Υπομηχανικοί απόφοιτοι των καταργηθεισών σχολών, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Πατρών, Ιωαννίνων, Ηρακλείου Κρήτης, της Βαλλιανείου Σχολής Ληξουρίου και των Δημοσίων Τεχν. Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκαν με το Ν.Δ.3971/1959. Εξακολούθησαν δηλ. να παραμένουν ανασφάλιστοι οι απόφοιτοι των ισοτίμων Σχολών του εσωτερικού (π.χ. Ναυπηγοί, Ηλεκτρονικοί) και του εξωτερικού (παρόλο που ασκούσαν, βάσει χορηγούμενης ισοτιμίας, το επάγγελμα αντιστοίχων ειδικοτήτων, Πολιτικού, Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου κ.λπ.).  Παράλληλα, με τις διατάξεις του, παρασχέθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου άσκησης του επαγγέλματος στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, μέχρι 10 ετών από τη λήψη του πτυχίου

Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

Ο Νόμος 2084/1992  ή Νόμος Σιούφα έφερε το διαχωρισμό «παλιών»  (προ του 1992) – «νέων» ασφαλισμένων, με σημαντικές μεταξύ τους διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα ασφαλιστικά χαρακτηριστικά. Για τους «παλιούς» πολλαπλασιάζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, θεσπίζονται αυστηρότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και           μειώνονται οι συντάξεις. Για τους «νέους» καθιερώνονται δυσμενέστατοι όροι συνταξιοδότησης και ύψη παροχών.
Έχουμε επίσης ασφαλιστικές κατηγορίες, στο πλαίσιο της εισαγωγής της ανταποδοτικής λογικής στο ασφαλιστικό σύστημα. Πλευρά αυτής της λογικής είναι ότι ο ασφαλισμένος μπορεί ή υποχρεούται να επιλέξει την ένταξή του σε μία από τις δεκατέσσερις ασφαλιστικές κατηγορίες που κλιμακώνονται επιβάλλοντας υψηλότερες εισφορές, με αντάλλαγμα καλύτερες παροχές.

Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Καθορίζει τον τρόπο προσδιορισμού των ποσών των 14 ασφαλιστικών κατηγοριών.

5.Νόμος 3518/2006 - ΦΕΚ 272/Α/21-12-2006 (Κωδικοποιημένος)
Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.ΜΕ.ΔΕ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Με τις Διατάξεις του Α΄ Μέρους (άρθρα 1-27) του Νόμου 3518/2006 - ΦΕΚ 272/Α/21-12-2006 έγινε αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.ΜΕ.ΔΕ.)
Καταργείται ο Ειδικός Λογαριασμός Πρόσθετων Παροχών του Ν.915/1979  και επιβάλλεται η Ειδική Προσαύξηση (της κύριας σύνταξης) με σκοπό την μελλοντική αύξηση των συντάξεων που κατέληξε να αποτελεί απλά ειδική προσαύξηση των εισφορών. Η Ειδική Προσαύξηση έχει πλήρως ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθώς οι εργοδότες και το κράτος απαλλάσσονται από κάθε συμμετοχή στις εισφορές γι’ αυτή.


6.Νόμος 3655/2008 - ΦΕΚ 58/Α/3-4-2008 (Κωδικοποιημένος)
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.

Με το νόμο έχουμε την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων των επιστημόνων που οδήγησε τελικά στην κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’  (άρθρα 25-38) του Ν.3655/2008 - ΦΕΚ 58/Α/3-4-2008, συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) στο οποίο εντάσσονται ο κλάδος κύριας σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), ως Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ο κλάδος εφάπαξ παροχών του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), ως Τομέας Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και  ο κλάδος υγείας τεχνικών ΤΣΜΕΔΕ, ως Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
Σκοπός του Ενιαίου Ταμείου είναι:
α) η παροχή μηνιαίας κύριας σύνταξης από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους,
β) η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειας τους,
γ) η παροχή εφάπαξ βοηθήματος από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου πρόνοιας στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους και
δ) η χορήγηση παροχών υγείας από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου υγείας στους ασφαλισμένους, καθώς και στα μέλη οικογένείας τους.


7.Νόμος 4331/2015 - ΦΕΚ 69/Α/2-7-2015 (Κωδικοποιημένος)
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

Ο νόμος δίνει το δικαίωμα υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία για τους ελ. επαγγελματίες ασφαλισμένους  μετά το 1993 στο ΤΣΜΕΔΕ . Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο από 1.1.1993 και εφεξής, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν να επιλέξουν με αίτησή τους την κατάταξή τους σε μία εκ των δύο κατώτερων της υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονται από τα προεδρικά διατάγματα 124/1993, 126/1993 και 125/1993 και να παραμείνουν σε αυτή μέχρι 31.12.2016.


8.Νόμος 4387/2016 - ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016 (Κωδικοποιημένος)
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

Ο Νόμος καταργεί από 1.1.2016 την Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που προβλέφθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3518/2006. Επίσης καταργούνται και οι τελευταίοι πόροι του Ταμείου που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 του ν. 2326/1940 και απομένουν μόνο οι εισφορές των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016 - ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016:
Άρθρο 4 : Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)Από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 51 και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος.
Άρθρο 53 : Ε.Φ.Κ.Α.Ο Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από ένα (1) κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 51 του παρόντος, οι παρακάτω φορείς, με τους κλάδους, τομείς και λογαριασμούς τους, πλην των αναφερόμενων στο Κεφάλαιο Στ', ως εξής: […]
Γ. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.).
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.
αα. Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), και η Ειδική Προσαύξηση.[…]
Άρθρο 74: Μετονομασία Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» («Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»)Η παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4052/2012 (Α' 41) αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«2. Σκοπός του είναι: α. η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους δικαιούχους ασφαλισμένους και β. η καταβολή εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους ασφαλισμένους.
3.α. Το Ε.Τ.Ε.Α. μετονομάζεται σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» αποκαλούμενο εφεξής «Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.». Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συγκροτούν δύο (2) κλάδοι, οι οποίοι λειτουργούν με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια: α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης και β) κλάδος εφάπαξ παροχών, στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές κάθε κλάδου.
β. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Ε.Τ.Ε.Α.» νοείται εφεξής «Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.».
[...]
Ε. Ο κλάδος πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με τους Τομείς του:
α. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 86 : Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.1.Συνιστάται Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) με αντικείμενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α.. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η λειτουργία του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αρχίζει την 1.1.2017.
2.Στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μεταφέρονται αυτοδίκαια οι πάσης φύσεως αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δ' Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α..[…]
Άρθρο 94 : Κατάργηση Ειδικής Προσαύξησης4.Η Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που προβλέφθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3518/2006, καταργείται από 1.1.2016. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) θεωρείται ως προς τις έννομες συνέπειες ως χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση της Ειδικής Προσαύξησης. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, αποκτούν δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής αναλογιστικής μελέτης, για τα έτη ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ειδική Προσαύξηση από 1.1.2007 και μετά ή για χρόνο ασφάλισης που έχει μεταφερθεί σε αυτήν από τον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ). Στη μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού προσαύξησης λαμβάνονται υπόψη το ύψος των εισφορών υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, ο αντίστοιχος χρόνος καταβολής τους, καθώς και τα έτη καταβολής της παροχής λόγω Ειδικής Προσαύξησης.
Άρθρο 96 :Παροχές Ε.Τ.Ε.Α. Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το άρθρο 42 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, η επικουρική σύνταξη των ασφαλισμένων στο Ε.Τ.Ε.Α. καθορίζεται ως εξής:
1. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση: α) τα δημογραφικά δεδομένα, τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριμένους πίνακες θνησιμότητας και β) το πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές και το οποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων.
2. Σε περίπτωση ελλειμμάτων λειτουργεί αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει απολύτως κάθε αναπροσαρμογή των συντάξεων. Κατά τη χρονική περίοδο αυξημένων εισφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97, οι συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση που, εάν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα του Ταμείου, το αποτέλεσμα είναι είτε αρνητικό είτε μικρότερο από το 0,5% των εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.
3. Μετά την προαναφερόμενη περίοδο οι συντάξεις δεν θα αναπροσαρμόζονται σε περίπτωση που αν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα, το αποτέλεσμα θα προκύπτει αρνητικό. Περαιτέρω της προαναφερόμενης διαδικασίας και μόνο στην περίπτωση δημιουργίας ελλειμμάτων, θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου της Επικουρικής ασφάλισης.
4. Μέχρι την 1.6.2016 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
5. α. Για τους ασφαλισμένους από την 1.1.2014 και εφεξής το ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού.
β. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1.1.2015 και εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:
βα. το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014 υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% υπολογιζομένου επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης.
ββ. το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού.»

1 σχόλιο: