Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Ομολογιακό δάνειο 70 εκατ. ευρώ θα εκδώσει η Attica Bank

Της Νένας Μαλλιάρα  από εδώΣε λίγες ημέρες εξανεμίστηκαν ήδη τα περισσότερα από τα 380 εκατ € του ΤΣΜΕΔΕ στην αύξηση ΜΚ της Άττικα

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους μέχρι 70 εκατ. ευρώ, σχεδιάζει να προχωρήσει ηAttica Bank

Το ύψος του ομολογιακού δανείου γίνεται για την κάλυψη του επιπλέον ποσού που απομένει για την κάλυψη των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου της τράπεζας, ύψους 748,7 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής η τράπεζα έχει συγκεντρώσει 681 εκατ. ευρώ. Η ΤτΕ έχει επιτρέψει να παραμείνει ανοιχτή η διαδικασία για την άντληση του συνόλου των κεφαλαιακών αναγκών, καθώς η Attica Bank διαμορφώνει ήδη δείκτη βασικών εποπτικών κεφαλαίων στο 23% και άρα δεν τίθεται θέμα κεφαλαιακής επάρκειας. 

Η έκδοση του ομολογιακού δανείου κινείται παράλληλα με τις συζητήσεις που έχει η τράπεζα με ενδιαφερόμενα funds, τα οποία βλέπουν τη συμμετοχή τους στην τράπεζα συνδυαστικά με την ανάληψη της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της. Σημειώνεται ότι το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας αποτελείται κατά συντριπτική πλειοψηφία από επιχειρηματικά δάνεια και δη δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως έχει γράψει το Capital.gr, οι εξελίξεις στα "κόκκινα" επιχειρηματικά δάνεια αναμένεται να επιταχυνθούν το προσεχές διάστημα, καθώς μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμο και το πλαίσιο των αδειοδοτήσεων για τις εταιρίες διαχείρισης δανείων. 

Στο τέλος εννεαμήνου 2015 τα "κόκκινα" δάνεια της Attica Bank ανέρχονταν σε 1,277 δις. ευρώ ή ποσοστό 33,8% του δανειακού της χαρτοφυλακίου, με δείκτη κάλυψης από προβλέψεις στο 84%. Σε ό, τι αφορά τις μη εξυπηρετούμενες πιστοδοτήσεις (NPEs) της τράπεζας ανέρχονταν στις 30/9/15 σε 2,1 δις. ευρώ (55,8% των πιστοδοτήσεων) και είχαν δείκτη κάλυψης στο 50,9%. 

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2015, όταν έληξε τυπικά η ημερομηνία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και για τις μη συστημικές τράπεζες, η Attica Bank είχε υπερκαλύψει τις ανάγκες του βασικού σεναρίου, ύψους 584 εκατ. ευρώ, έχοντας αντλήσει 597,3 εκατ. ευρώ. Στη διαδικασία της ΑΜΚ, το ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ, ως βασικός μέτοχος με 51%, συνεισέφερε 382,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει στις 30/12/15 το διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε μερικώς, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ήτοι κατά 681.007.809,90 ευρώ, με την έκδοση 2.270.026.033 νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. Η μερική κάλυψη πραγματοποιήθηκε με : 
Α. Δικαίωμα Προτίμησης-Δικαίωμα Απασχολουμένων-Δικαίωμα Προεγγραφής 
(i) αύξηση κατά ποσό 406.977.623,70 ευρώ από τα πρόσωπα που άσκησαν Δικαιώματα Προτίμησης (ήτοι ποσοστό 54,355% της Αύξησης). 
(ii) αύξηση κατά ποσό 133.180,80 ευρώ από τα πρόσωπα που άσκησαν το Δικαίωμα Απασχολουμένων (ήτοι ποσοστό 0,018% της Αύξησης). 
(iii) αύξηση κατά ποσό 7.597.604,70 ευρώ από τα πρόσωπα που άσκησαν Δικαιώματα Προεγγραφής (ήτοι ποσοστό 1,015% της Αύξησης). 
Β. Διάθεση σε Λοιπούς Επενδυτές 
(i) αύξηση κατά το ποσό 266.299.400,70 ευρώ στα πλαίσια της κάλυψης από τη "Διάθεση σε Λοιπούς Επενδυτές", βάσει των αιτήσεων επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Τράπεζα, οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κάλυψη αδιάθετων νέων μετοχών (ήτοι ποσοστό 35,567% της Αύξησης). 
Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μετά την έκδοση των νέων κοινών μετοχών ανέρχεται σε 802.006.018,10 ευρώ διαιρούμενο σε 2.339.353.394 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη. Ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών, ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας ανέρχεται σε 2.339.353.394.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου