Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Τεχνικές Εταιρίες: αυτονοµία του ΤΣΜΕΔΕ ή λουκέταΜε επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιώργο Κατρούγκαλο, ο ΣΑΤΕ ζητά την αυτονομία του ΤΣΜΕΔΕ.Στην επιστολή του ο Σύνδεσμος αναφέρει:

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικά θέµατα Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,

Σύµφωνα µε την ενηµέρωση του εκπροσώπου µας στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (ΟΚΕ) καταθέσατε στο Προεδρείο της ΟΚΕ κείµενο αρχών µε θέµα: "ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΛΟΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ" προκειµένου η ΟΚΕ να γνωµοδοτήσει επ' αυτών.

Αναγνωρίζουµε ότι το ασφαλιστικό ζήτηµα το οποίο κληθήκατε να αντιµετωπίσετε είναι διαχρονικό, και κατά την πιο πρόσφατη περίοδο, λόγω της οικονοµικής κρίσης και της συνεπαγόµενης πρωτοφανούς ανεργίας, κατέστη ιδιαίτερα έντονο και οξύ, µε αποτέλεσµα οι επιλογές πολιτικών αποφάσεων να περιορίζονται σηµαντικότατα.

Από το κείµενο αρχών προκύπτει ότι στρατηγική επιλογή του Υπουργείου είναι να δηµιουργηθεί ένα ταµείο κύριας ασφάλισης και ένα επικουρικής, για όλους, όπως, επίσης, τόσο τα αποθεµατικά, όσο και η ακίνητη περιουσία των σηµερινών ταµείων να περιέλθουν σε µια κοινή διαχείριση και να αξιοποιηθούν µε βάση ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και διαφανές πλαίσιο.

Ωστόσο, στο κείµενο το οποίο παραδώσατε, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αφορούν συγκεκριµένα τον ΟΓΑ και το ΝΑΤ, στο πεδίο άσκησης των µη συνταξιοδοτικών τους αρµοδιοτήτων, όπως επισηµαίνεται, δίχως να τεκµηριώνεται επαρκώς η επιλογή αυτών των δύο ταµείων, ώστε να σχηµατίσουµε σαφή άποψη.

Στις εξαιρέσεις δεν βλέπουµε να συµπεριλαµβάνεται το ΤΣΜΕ∆Ε (Ταµείο Σύνταξης Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων), το οποίο συµβαίνει, από την ίδρυσή του µε τον Α.Ν. 2326/1940 να µην είναι ένα συµβατικό ασφαλιστικό ταµείο, αλλά ένα ταµείο αλληλοβοήθειας των εργοληπτών δηµοσίων έργων και στήριξης της δουλειάς τους καθ' όλο τον επαγγελµατικό βίο, το οποίο δηµιούργησαν οι ίδιοι οι εργολήπτες, λειτουργεί µε δικά τους χρήµατα, διευκολύνει στην διεκπεραίωση τις κατασκευές, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που έχει σε κάθε περίπτωση το δηµόσιο για την καλή εκτέλεση των έργων.

Ενδεχόµενη κατάργησή του θα σηµάνει, εκτός των άλλων, «λουκέτο» σε ένα πλήθος κατασκευαστικών επιχειρήσεων, µε αλυσιδωτές εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση τόσο στις κατασκευές, όσο και σε χιλιάδες άλλες βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις που εξαρτούν την ύπαρξή τους από τον κατασκευαστικό κλάδο. Παράλληλα, θα επιδράσει αρνητικά στον συναγωνισµό που αναπτύσσεται κατά τις δηµοπρασίες και άρα στο κόστος των δηµόσιων έργων στη χώρα µας.

Κι αυτά επειδή το ΤΣΜΕ∆Ε, από την ίδρυσή του, συστηµατικά στηρίζει τόσο τις κατασκευαστικές εταιρείες, όσο και τους µελετητές και ελεύθερους επαγγελµατίες µηχανικούς, παρέχοντας τις αναγκαίες εγγυητικές επιστολές για την συµµετοχή σε δηµοπρασίες και την ανάληψη έργων, είτε δηµόσιων, είτε ιδιωτικών.

Επίσης, στηρίζει την κατασκευαστική δραστηριότητα στη χώρα µας µε προεξοφλήσεις λογαριασµών.

Σε κάθε περίπτωση, το κάνει µε κεφάλαια που έχει συγκεντρώσει από τους ίδιους τους µηχανικούς-µέλη του (εταιρείες και φυσικά πρόσωπα) και µε κόστος στο οποίο µπορούν να ανταπεξέλθουν όσοι τυγχάνουν αυτής της διευκόλυνσης, κόστος το οποίο δεν µετακυλύεται στο ελληνικό δηµόσιο.

Θυµίζουµε ότι παρόµοιες δοµές ταµείων λειτουργούν εδώ και δεκαετίες και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, και µάλιστα µε µεγαλύτερο εύρος πιστωτικών λειτουργιών για την υποβοήθηση των µελών τους, γεγονός που σηµαίνει ότι ενδεχόµενη κατάργηση του ΤΣΜΕ∆Ε θα φέρει σε µειονεκτική, συγκριτικά, θέση τους Έλληνες εργολήπτες και τον εγχώριο κατασκευαστικό και µελετητικό κλάδο.

Προκειµένου να σχηµατίσετε σαφή εικόνα για τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΤΣΜΕ∆Ε, επισηµαίνουµε ότι κάθε χρόνο εκδίδει, κυρίως σε µικρούς και µεσαίους εργολήπτες και µελετητές, περί τις 70.000 εγγυητικές επιστολές, που αποφέρουν ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 10 εκ. € από προµήθειες, δηλαδή µε κόστος ιδιαίτερα χαµηλό, κάτι που δεν είναι εφικτό να έχουν από το τραπεζικό σύστηµα.

Εξάλλου, προεξοφλούνται λογαριασµοί έργων και µελετών, µε ευνοϊκούς για τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες όρους, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των έργων και µελετών.

Κύριε Υπουργέ,

Είναι προφανές, ότι δεν έχει γίνει αρκούντως κατανοητό από όλους όσους κατά καιρούς έχουν ασχοληθεί µε το ασφαλιστικό, ότι το ΤΣΜΕ∆Ε δεν συνιστά ένα ακραιφνώς ασφαλιστικό ταµείο παροχής συντάξεων και περίθαλψης, αλλά λειτουργεί αποφασιστικά και καταλυτικά σε ένα σηµαντικό τµήµα της οικονοµίας της χώρας, το οποίο θα πληγεί άµεσα και καταστροφικά, µε τυχόν κατάργηση του ΤΣΜΕ∆Ε.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το ΤΣΜΕ∆Ε, χάρη στον τρόπο λειτουργίας του, αποτελεί πρότυπο, αφού, µπόρεσε να στηριχτεί στα δικά του οικονοµικά µέσα και να σχηµατίσει σηµαντικά αποθεµατικά, τα οποία εγγυώνται τη λειτουργία του και, κυρίως, τον παρεµβατικό του ρόλο στην κατασκευαστική δραστηριότητα.

Με βάση αυτά, κι επειδή διαφαίνεται πρόθεσή σας, για ανάληψη πρωτοβουλιών, οι οποίες εκτιµούµε ότι θα πρέπει να γίνουν βάσει ορθολογικών και ρεαλιστικών δεδοµένων και όχι βάσει άλλων µη τεχνοοικονοµικών κριτηρίων, διότι και πάλι το πρόβληµα θα επανέλθει εντονότερο σε πολύ λίγο χρονικό διάστηµα, ζητάµε να υιοθετήσετε το αίτηµα του εργοληπτικού κόσµου για αυτονοµία του ΤΣΜΕ∆Ε.

Και το ζητάµε τώρα, πριν επέλθουν οι διαλυτικές και µη αναστρέψιµες συνέπειες για τον κλάδο των κατασκευών που θα οδηγήσουν σε πλήρη αφανισµό της συγκεκριµένης επιχειρηµατικής επαγγελµατικής κατηγορίας, φυσικών και νοµικών προσώπων.

Ζητάµε, επί της ουσίας, στην Ελλάδα, επιτέλους, οι καλές πρακτικές και τα καλά παραδείγµατα, όπως είναι η περίπτωση του ΤΣΜΕ∆Ε, να επιβραβεύονται και να αντιµετωπίζονται ως τέτοια και όχι να ισοπεδώνονται και να εξαφανίζονται.

Ευελπιστούµε στην αποδοχή του αιτήµατός µας.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ

Με τιµή

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου