Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013

Η νέα ρύθμιση για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές σας στο ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4152/2013


"Με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΑ.1 και ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παρ.1, 2 & 3 του άρθρου δεύτερου του Ν.4158/13 και τις σχετικές ΥΑ.Β/7/15878/2915/13 & ΥΑ.Β/7/15877/2914/13 (ΦΕΚ 1265/Β), παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης καθυστερούμενων οφειλών με την επιλογή μίας εκ των παρακάτω δυνατοτήτων:

Α. Ένταξη στη ρύθμιση «Νέας Αρχής» της υποπ/φου ΙΑ.2 της παρ.ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/13, καθυστερούμενων έως την 31.12.2012 οφειλών μετά των νόμιμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, με προϋπόθεση καταβολής ανελλιπώς των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2013 και εφεξής, και καταβολή τους εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με αντίστοιχη έκπτωση επί των πρόσθετων τελών ως εξής :

Έκπτωση 50% εφόσον το χρέος εξοφληθεί εφάπαξ ως 31.07.2013
Έκπτωση 40% εφόσον το χρέος εξοφληθεί ως 30.06.2014
Έκπτωση 35% εφόσον το χρέος εξοφληθεί ως 30.06.2015
Έκπτωση 30% εφόσον το χρέος εξοφληθεί ως 30.06.2016
Έκπτωση 25% εφόσον το χρέος εξοφληθεί ως 30.06.2017
Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση «Νέας Αρχής» υποβάλλεται άπαξ και οποτεδήποτε (με ανάλογη απαλλαγή των προσαυξήσεων) με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της τελευταίας δόσης την 30.6.2017, με εξαίρεση την εφάπαξ εξόφληση που πρέπει να πραγματοποιηθεί ως 31.07.2013.

Ασφαλιστικές εισφορές ληξιπρόθεσμες από την 01.01.2013 πρέπει να καταβληθούν πριν την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση. Ο οφειλέτης πρέπει να είναι ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά από την 01.012013 προκειμένου να δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση.

Ένταξη στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» των καθυστερούμενων έως την 31.12.2012 οφειλών, οι οποίες δεν προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, για φυσικά πρόσωπα με αδυναμία εξόφλησης της οφειλής εφάπαξ ή έως 48 δόσεις και για συνολικό ύψος κύριας οφειλής έως 5.000€.
Στη περίπτωση αυτή ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με μέγιστο αριθμό δόσεων τις 100 και με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50€ και δεν παρέχεται έκπτωση επί των πρόσθετων τελών και λοιπών προσαυξήσεων.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του στην οποία δηλώνεται η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή στο πρόγραμμα της ρύθμισης (48 δόσεις), αλλά δυνατότητα τήρησης ρύθμισης σε παραπάνω δόσεις και βιωσιμότητα αυτής.

Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στη ρύθμιση επιβαρύνεται από 01.01.2013 με ετήσιο επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο με 800 μονάδες βάσης (δηλαδή 8%).

Η καταβολή των δόσεων στη ρύθμιση «Νέας Αρχής» ή στη «Πάγια ρύθμιση» γίνεται υποχρεωτικά με πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης του λογαριασμού του οφειλέτη με πίστωση του λογαριασμού του ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ στην ΕΤΕ.
Η πάγια εντολή πιστοποιείται από την ΕΤΕ με ενημέρωση που θα στέλνει ο οφειλέτης στο ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ.
Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Εξαιρούνται από υποχρέωση πάγιας εντολής οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες άνω των 65 ετών, των οποίων η συνολική βασική οφειλή δεν ξεπερνά τις 5.000€ και οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό."

Συνέχεια ανάγνωσης ---> ΤΣΜΕΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου