Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Το ΤΣΜΕΔΕ χαρατσώνει τους μηχανικούς και χαρίζει εκατομύρια στα έργα ΑΠΕ

Το ΤΣΜΕΔΕ χαρατσώνει τους ασφαλισμένους μηχανικούς (υλοποιώντας τις ληστρικές αυξήσεις εισφορών), την ίδια στιγμή που χαρίζει πολλές χιλιάδες ευρώ από τα έργα ΑΠΕ (συγκεκριμένα το ένα τοις χιλίοις επί του προϋπολογισμού κάθε έργου και έως 2934,7 € ανά έργο). Αν υπολογίσει κανείς πόσες χιλιάδες τέτοια έργα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μπορεί να συλλάβει κανείς το μέγεθος της εισφοροδιαφυγής. Η επιστολή της συναδέλφου που ακολουθεί, επτά μήνες μετά δεν έχει ακόμα απαντηθεί.


Αθήνα 15-2-2012
Προς : Τον Πρόεδρο του Ε.Τ.Α.Α.
Τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α.


ΘΕΜΑ: “Απώλειες εσόδων ΤΜΕΔΕ από την εφαρμογή του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης Δ6/Φ1/οικ. 13310/10-7-2007 (ΦΕΚ 1153/Β) σε συνδυασμό με το Ν. 1889/1951 (ΦΕΚ 211/Α).”

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 – δ – i του άρθ. 8 της Υπουργικής Απόφασης Δ6/Φ1/οικ. 13310/18-6-2007 (ΦΕΚ 1153/Β) για την έκδοση άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεταξύ των δικαιολογητικών που υποβάλλονται, στην αρμόδια για την έκδοσή της Αρχή, είναι και παραστατικό πληρωμής κρατήσεων 1‰ επί του προϋπολογισμού του έργου υπερ του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και 0,5‰ υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνίου (ΕΜΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2326/1940 (ΦΕΚ Α' 145) με ανώτατο όριο των παραπάνω ποσών ευρώ 2,93 και ευρώ 1,47 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Ν. 1889/1951 (ΦΕΚ Α' 211) και τους ισχύοντες κανόνες μετατροπής και στρογγυλοποίησης των δραχμών σε ευρώ”.

Στην παρ. 2 του άρθρου Μόνον του Ν. 1889/1951 (ΦΕΚ Α' 211) αναφέρεται “Τα υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών ως και υπέρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνίου .......δεν δύνανται να υπερβώσιν εις εκατέραν των περιπτώσεων τούτων, το ποσόν του 1.000.000 δραχμών για το Ταμείον Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών και το ποσόν των 500.000 δραχμών για το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.”

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρετε και στο με αριθμό πρωτ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/21847/11-11-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πολιτών για Έργα Α.Π.Ε. της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (επισυνάπτεται), “ότι εκ παραδρομής στην υπουργική απόφαση υπήρξε λογιστικό σφάλμα κατά την μετατροπή των δραχμών σε ευρώ, το οποίο είχε ως συνέπεια να καταβάλλονται υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Ε.Μ.Π. ως ανώτατα ποσά 2,93 € και 1,47 € αντί των 2.934,70 € και 1.467,35 € αντιστοίχως”.

Επιπλέον στο εν λόγω έγγραφο επισημαίνεται “ότι το προαναφερθέν λογιστικό σφάλμα έχει γίνει και στην προϊσχύουσα απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ6/Φ1/2000/06-02-2002 (Β' 158) και ειδικότερα στο σχετικό άρθρο στο οποίο προβλέπονταν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης” και αναφέρουν ότι “προτίθενται να διορθώσουν το εν λόγω λογιστικό σφάλμα στο νέο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.» στο σχετικό άρθρο στο οποίο προβλέπονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για την έκδοση άδειας εγκατάστασης”.

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο νόμος υπερυσχύει της υπουργικής απόφασης παρακαλώ να με ενημερώσετε εγγράφως για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου το ΤΜΕΔΕ (Ε.Τ.Α.Α.) να εισπράξει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου ποσά για τις περιπτώσεις των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν ήδη λάβει άδεια εγκατάστασης ή θα λάβουν μέχρι την υπογραφή της νέας Υ.Α. και για τα οποία έχουν παρακρατηθεί ως ανώτατο ποσό 2,93 € αντί των 2.934,70 € που είναι τα προβλεπόμενα εκ του νόμου.


Θ. Κ.
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Ασφαλισμένη ΤΣΜΕΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου