Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Εγκύκλιος για τον νέο τρόπο Υπολογισμού της κράτησης του Εφάπαξ

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αρ. Πρωτ.: 7743 Αθήνα, 18/3/2019

Προς: Α’ Βάθμιες Ενώσεις
(για ενημέρωση των μελών)

Θέμα: Εγκύκλιος για τον νέο τρόπο Υπολογισμού της κράτησης του Εφάπαξ.

Συνάδελφοι

Ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 15/3 εκδόθηκε η Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ. Φ80020/οικ.902/Δ16.20 και θέμα «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200)», την οποία και επισυνάπτουμε. Σύμφωνα με αυτήν: 

Α. «Για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους, έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς, των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του πρ. ΕΤΑΑ, το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, ορίζεται από 1.1.2019, σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.»

Β. «Οι ασφαλισμένοι, µε αίτησή τους, που υποβάλλεται στο ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν το ποσοστό 4% να υπολογίζεται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού και να καθορίσουν το χρονικό διάστημα εφαρμογής της.»

Γ. «Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους αρμόδιους εκκαθαριστές των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.»

Συνεπώς σύμφωνα με το Ν.4578/18 και την Εγκύκλιο αυτή για το 2019 η εισφορά υπέρ κλάδου Πρόνοιας (Εφάπαξ) για τους μονοασφαλισμένους (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) συναδέλφους που ήταν υπόχρεοι του κλάδου αυτού, θα διαμορφωθεί αναδρομικά ως εξής:

Α. 4% των 586 €, δηλαδή 23,44 € μόνο για τον Ιανουάριο 2019.

Β. 4% των 650 €, δηλαδή 26 € το μήνα από το Φεβρουάριο του 2019 και μετά.

Μέχρι σήμερα καταβάλαμε το 4% επί των μεικτών μας αποδοχών.

Όπως είχαμε επισημάνει ήδη από την ψήφιση της ρύθμισης αυτής, η ελάφρυνση της εισφοράς, θα οδηγήσει μεν σε αύξηση των καθαρών αποδοχών (όχι ισόποση γιατί είναι τμήμα της θα φορολογηθεί), αλλά και σε μεγάλη μείωση της προσδοκώμενης Εφάπαξ Παροχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου