Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Επαναφορά της «προσωπικής διαφοράς» στους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

          Αθήνα, 12/7/2018
Αρ. Πρωτ. : 7425  

Προς :    Υπουργό Εσωτερικών
                                                κ.  Παν.  Σκουρλέτη.

Θέμα : Επαναφορά της «προσωπικής διαφοράς» στους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Κύριε Υπουργέ,
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι το ανώτερο όργανο των Διπλωματούχων Μηχανικών που δραστηριοποιούνται στον Δημόσιο Τομέα με επιστημονικό και συνδικαλιστικό χαρακτήρα. Tο εργασιακό – επιστημονικό αντικείμενο των χιλιάδων μελών μας, καλύπτει μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων του Δημοσίου και των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού.
Απευθυνόμαστε σε εσάς για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με την περικοπή της προσωπικής διαφοράς στους συναδέλφους και μέλη μας, υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Για λόγους αντιμετώπισης του προβλήματος της άνισης μισθολογικής μεταχείρισης των μηχανικών αλλά και υπαλλήλων άλλων ειδικοτήτων που έχει προκύψει επισημαίνουμε:
Με την ψήφιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με τον ν.4440/2016 (ΦΕΚ Α’224) ο οποίος μετά τις τροποποιήσεις αυτού τέθηκε σε εφαρμογή από 15.09.2017, οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς καθώς και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους (άρθρο 2 παρ. 5). Συνεπώς την αντιμετώπιση της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς), χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένη διάταξη νόμου επιβεβαιώνουν και οι διατάξεις του Ν.4440/2016. Συγκεκριμένα , κατ΄ άρθρο 2 παρ. 5 εδ. β΄& γ΄ του παραπάνω νόμου, αποτελεί γενική αρχή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας ότι η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας και ότι οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς καθώς και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους.
Άλλωστε κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ των διατάξεων του Ν. 4483/2017, η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά)του άρθρου 29 του Ν. 4024/2011 είχε ήδη καταργηθεί με το άρθρο 34 περ. α΄ του Ν. 4354/2015 συνεπώς, η μόνη προσωπική διαφορά που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 99 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν. 4483/2017 ήταν εκείνη του άρθρου 27 του Ν. 4354/2015 και την άρση αυτής ακριβώς της αδικίας επιδιώκουν οι διατάξεις του πρόσφατου Ν.4483/2015.
Τέλος για λόγους ίσης μεταχείρισης , δικαιοσύνης και αξιοκρατίας (αυτό εξάλλου αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου) προτείνεται να συμπληρωθεί το άρθρο 208  του νομοσχεδίου μετά το εδ.β της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’107 με την εξής προσθήκη:
 «Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού, σύμφωνα με τα άρθρα 74, 78, 181 και 182 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), 246 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και 9 παρ. 18 του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Εξαιρείται από την περικοπή η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 παρ.4 του ν. Ν.4354/15 (ΦΕΚ Α’ 176) σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλου σε άλλον φορέα που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) , σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ισχύει αναδρομικά από την έναρξη ισχύος των διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες επήλθε, ανά περίπτωση, η περικοπή».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου