Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου για τους ΟΤΑ

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr 
                                                                                                    
Αθήνα, 18-7-2017
Αρ. Πρωτ. : 7125
                                                                   Προς:  Τον Υπουργό Εσωτερικών
                                                                                κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

                                                                   Κοιν.:  1.  Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών
                                                                                   κ.  Πουλάκη.
                                                                              2.  Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ
                                                                              3.  Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις» .

Κε Υπουργέ,
          Σε συνέχεια των εγγράφου μας με Αρ. Πρωτ. 7082, 7087 (7/4/2017 και 19/4/2017) έχουμε να συμπληρώσουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις μας:
Όσον αφορά τις ρυθμίσεις του άρθρου 102 για τη Νομική Κάλυψη των Υπαλλήλων ΟΤΑ έχουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:
Στο σημείο όπου αναφέρεται «……Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του Δήμου ή της Περιφέρειας ,……» , πρέπει να διαγραφεί του Δήμου ή της Περιφέρειας και να είναι στην ευχέρεια του υπαλλήλου η επιλογή του δικηγόρου της εμπιστοσύνης του. Επίσης να διαγραφεί το εδάφιο το οποίο αναφέρει «…Άν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή……». Θεωρούμε τις διορθώσεις αυτές απαραίτητες μια και ο υπάλληλος δεν εκφράζει προσωπικές του απόψεις και θέσεις αλλά εκφράζει τις απόψεις της υπηρεσίας του, και ούτε μπορεί να πραγματοποιήσει προμήθειες, συντηρήσεις, έργα επείγοντα, κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κλπ τη στιγμή που είναι γνωστό ότι την διαχείριση και κατανομή των χρημάτων την πραγματοποιεί η εκάστοτε κυβέρνηση και κατ΄ επέκταση ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα οι οποίοι και πρέπει να έχουν την ευθύνη.
Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος θα πρέπει να έχει την πλήρη νομική κάλυψη και να καλύπτεται εξ ολοκλήρου η αμοιβή του δικηγόρου και όχι η ελάχιστη σύμφωνα με το πινάκιο αποζημίωση (όπως προέβλεπε ο νόμος  3316/2005 όσον αφορά τους μηχανικούς)
Για το άρθρο 98 σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως έχουμε επαναλάβει, απαιτείται ρύθμιση για την υπαγωγή συνολικά των Μηχανικών που ασχολούνται σε αντίστοιχους χώρους που προβλέπεται η χορήγηση του στις αντίστοιχες κατηγορίες.
Όσον αφορά το άρθρο 74: Τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, εκτιμούμε ότι δημιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για αδιαφάνεια, με την ενίσχυση των ΑΕ και τη θέσπιση προγραμματικών συμβάσεων με δημοτικές αναπτυξιακές επιχειρήσεις, που χρόνια τώρα γνωρίζουμε πολύ καλά το “ρόλο” τους.
Στο άρθρο 97 αναφέρεται στον τρόπο χορήγησης των Μέσων Ατομικής Προστασίας παρελθόντων ετών στους δικαιούχους εργαζόμενους των ΟΤΑ.
Επισημαίνουμε πως οι διπλωματούχοι μηχανικοί, εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, στην πλειοψηφία τους, δεν συγκαταλέγονται στους δικαιούχους, άρα δεν δικαιούνται ΜΑΠ παρελθόντων ετών, παρά τις έγγραφες υποδείξεις των τεχνικών ασφαλείας (συνάδελφοι μηχανικοί), διότι υιοθετείται από τους επίτροπους η υπ’ αρ. 0196/7-6-11 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην οποία αναφέρεται ότι  οι ΠΕ μηχανικοί «δεν απασχολούνται  σε μόνιμη και καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους στις εργασίες και στους χώρους που προβλέπει η υπ’ αρ. 53361/2-10-2006 ΚΥΑ».
Δηλαδή  σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ως τεχνικοί ασφαλείας, ως υπεύθυνοι εργοταξίων, επιβλέποντες, ως οι διενεργούντες αυτοψίες σε επικίνδυνα και αυθαίρετα κτίσματα, ως οι υπεύθυνοι αποτύπωσης υπαίθριων και κλειστών χώρων, επειδή εκτελούν εργασία ΚΑΙ  στο γραφείο τους δεν δικαιούνται να λαμβάνουν ΜΑΠ, άρα δεν δικαιούνται μέσω προστασίας από εργατικό ατύχημα;
Το οξύμωρο και η αντίφαση μιας τέτοιας αιτιολόγησης εκτιμούμε ότι πρέπει να αρθεί και να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους παρελθόντων ετών ΜΑΠ και οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί προφανώς και να συμπεριλαμβάνονται εφεξής στους δικαιούχους.
Επιπρόσθετα ζητούμε να συμπεριληφθεί μέλος μας στην υπό σύσταση επιτροπή «με αντικείμενο την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και τη λήψη μέτρων  προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α και την υποβολή πρότασης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του» που αναφέρεται στο άρθρο 97, παρ. 5. εξαιτίας της αυταπόδεικτης εμπλοκής μας με το θέμα.
Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να αποκαταστήσετε στα επίμαχα άρθρα τις παραπάνω προβλέψεις.

Κύριε Υπουργέ σύμφωνα με τα παραπάνω ζητούμε επίσης συνάντηση μαζί σας το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να αναπτύξουμε αναλυτικότερα τις απόψεις μας σε σχέση συνολικά με τα ζητήματα που απασχολούνε τους Διπλωματούχους Μηχανικούς στους ΟΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου