Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Διατήρηση Υπερβάλλουσας Μείωσης

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr           

                                                                                                               
Αθήνα, 7-4-2017
Αρ. Πρωτ. : 7082
                                                                    Προς:  Τον Υπουργό Εσωτερικών
                                                                                κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

                                                                   Κοιν.:  1.  Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών
                                                                                   κ.  Πουλάκη.
                                                                              2.  Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ
                                                                              3.  Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Διατήρηση Υπερβάλλουσας Μείωσης.
         
Κε Υπουργέ,
Με την παρ. 2 του άρθρου 96 του κατατεθειμένου Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις», ενσωματώνεται η παρακάτω ρύθμιση:
«Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, των υπαλλήλων που έχουν μεταταγεί, στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α΄287), σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων, καθώς και των πρώην δημοτικών αστυνομικών που παρέμειναν στις υπηρεσίες των σωφρονιστικών καταστημάτων. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, σύμφωνα με τα άρθρα 74, 78, 181 και 182 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) και 246 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας.»
Η ρύθμιση αυτή για να είναι πλήρης και δίκαιη οφείλει να συμπεριλάβει:
Α) Τη συμπερίληψη και των Υπαλλήλων που τέθηκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013, οι οποίοι υπηρετούσαν στην ΥΑΣΒΕ και την ΕΥΔΕ ΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, της πρώην ΓΓΔΕ, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και που επανήλθαν στην υπηρεσία, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4325/2015 (Α΄47) και του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 αντίστοιχα.
Β) Την εξασφάλιση και της αναδρομικής της ισχύος.

Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να αποκαταστήσετε στο επίμαχο άρθρο της παραπάνω προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου