Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Παρατηρήσεις στο σχέδιο Π.Δ. του Οργανισμού του ΥΠ.Υ.ΜΕ.

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 16-3-2017
Αρ. Πρωτ.: 7071
Προς: Τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
κ. Χρήστο Σπίρτζη
Κοιν.: 1. Πρόεδρο και Δ.Ε. ΤΕΕ
2. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
Θέμα : Παρατηρήσεις στο σχέδιο Π.Δ. του Οργανισμού του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
Κύριε Υπουργέ,
Καταρχάς οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο χρόνος που δόθηκε στους συλλόγους για προτάσεις είναι δυσανάλογος του όγκου και της σοβαρότητας του σχεδίου Π.Δ. του Οργανισμού του ΥΠ.Υ.ΜΕ., που παραδόθηκε στους συλλόγους. Με τον τρόπο αυτό επί της ουσίας, αποκλείστηκαν τα σωματεία από το όλο εγχείρημα, δεδομένου ότι όταν εκλήθησαν οι δυο σύλλογοι του Υπουργείου, είχε ήδη κατατεθεί το σχέδιο του ΠΔ στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αποκλείοντας ουσιαστικές αλλαγές.

Θεωρούμε ότι το εν λόγω οργανόγραμμα είναι πρόδρομος του σχεδίου νόμου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις», του οποίου ζητήσαμε την απόσυρση με την υπ’ αριθμ. 7011/ 14-10-2016 επιστολή μας.

Αντιπαρερχόμαστε την παραπάνω αντιμετώπιση και παραθέτουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις - προτάσεις, παρά το ελάχιστο του χρόνου που είχαμε να τις επεξεργαστούμε:

Στις θέσεις ευθύνης (άρθρο 77) αποκλείονται ειδικότητες, παρόλο τη συνάφεια των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και τα όσα σχετικά προβλέπονται στο νυν οργανισμό. Αυτός ο χειρισμός παραπέμπει σε φωτογραφικές τοποθετήσεις. Ζητάμε να διορθωθεί- συμπληρωθεί το εν λόγω άρθρο έτσι ώστε να συνάδει με τις διακηρυγμένες και νομοθετημένες αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ανάγκης διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την εργασία τους.
Το αντικείμενο της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών (Δ20) (άρθρο 38) εμπίπτει στο αντικείμενο των συγκοινωνιακών υποδομών και έτσι αντιμετωπίζονται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (βλ. Θεματικές Ενότητες, Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) και ουσιαστικά και τυπικά ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών. Επίσης δε γίνεται καμία αναφορά στο άμεσα εμπλεκόμενο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής.
Είναι εμφανές ότι το έργο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών διευρύνεται και αλλάζει αρκετά η δομή της. Όμως για να μπορέσει να είναι λειτουργικός ο νέος Οργανισμός εκτιμάται ότι είναι απαραίτητη μια μεταβατική περίοδος, η οποία δεν προκύπτει από το Σχέδιο του ΠΔ. Αντίθετα φαίνεται, τουλάχιστον από το πώς αντιμετωπίζεται η νέα Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών (άρθρο 25), ότι η διοίκηση εκτιμά ότι όποιο πρόβλημα - έλλειψη θα λυθεί από ορδές συμβούλων, επιλογή η οποία απαξιώνει και υποβαθμίζει το Δημόσιο χαρακτήρα της ΓΓΥ. Ζητάμε την ελαχιστοποίηση έως εκμηδένιση των συμβούλων από το σχέδιο του ΠΔ και την πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.
Στις παραγράφους 3, ιβ (Μητρώο Φυσικών Προσώπων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) και Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)), στην παρ. 4, β και ιε (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. και Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών Μ.Ε.Κ.) και ιε του άρθρου 43 αναφέρεται ότι τα παραπάνω μητρώα θα «τηρούνται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ή άλλα αρμόδια επιμελητήρια και συλλόγους δημοσίου δικαίου». Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μεταφορά αρμοδιότητας από το Δημόσιο στο ΤΕΕ λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του είναι διαφορετικός (τεχνικός σύμβουλος του κράτους), ότι το κόστος μεταφοράς και λειτουργίας θα επιβαρύνει το Δημόσιο και ότι τα μητρώα ΜΕΜ και ΜΕΚ τηρούνται ήδη στην ΓΓΥ και είναι απόλυτα λειτουργικά. Ζητάμε την απαλοιφή της παραπάνω αναφοράς και, πρωτίστως, καμιά αφαίρεση αρμοδιότητας από το υπουργείο.
Προτείνεται το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Στήριξης (άρθρο 46) να παρέχει νομική στήριξη - συνδρομή μέσω έγγραφων γνωμοδοτήσεων στους υπαλλήλους της ΓΓΥ για θέματα που άπτονται των καθηκόντων τους και να δημιουργηθεί ηλεκτρονική τράπεζα νομικών πληροφοριών προσβάσιμη απ’ όλους τους υπαλλήλους, η οποία θα ενημερώνεται εγκαίρως και αδιαλείπτως.
Προτείνεται τα αρχεία των έργων που έχουν ολοκληρωθεί, να τεθούν υπό την ευθύνη των υπηρεσιών σύμφωνα με τη χωροθέτησή τους.
Οι Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων αποτελούν Υπηρεσίες Ειδικού Σκοπού με ημερομηνία λήξης. Ζητάμε να αντικατασταθούν από Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις και επί τόπου γραφεία.
Από συναδέλφους μας επίσης έχει τεθεί το θέμα της διεύρυνσης της ΕΥΔΕ Ηπείρου & Κέρκυρας και του αντικειμένου εργασιών της, με την ενσωμάτωση των Νομών Αιτωλοακαρνανίας και της Λευκάδος και την ονομασία της σε ΕΥΔΕ Ηπείρου - Αιτωλοακαρνανίας - Κέρκυρας - Λευκάδος και ζητάμε να εξεταστεί.

Θεωρούμε δόκιμο να μεταφερθεί ο ΤΑΣ Αχαρνών στη σχετική ΔΑΕΦΚ της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματεία Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.(άρθρο 45), προκειμένου όλες οι Υπηρεσίες-Τομείς Σεισμοπλήκτων της χώρας (χωρίς εξαιρέσεις) να υπάγονται σε ένα Υπουργείο, έτσι ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν και κυρίως να υπάρχει κοινή αντισεισμική πολιτική για τα σεισμόπληκτα από ΕΝΑ υπουργείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου