Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα για την έκδοση αδειών δόμησης;

Δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον μηχανικό;

Παρατίθεται η εγκύκλιος.Αρ. πρωτ.: οικ. 226/ 2017

Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του αρθ. 3 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/25-11-2011) 

Μετά την από 1-1-2017 έναρξη ισχύος του Κεφ. ΣΤ’ «Τροποποίηση Διατάξεων ΕΤΕΑ και Ρυθμίσεις πρώην ΤΣΜΕΔΕ» του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού Συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α’/12-5-2016) και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ17α/03/8/ΦΝ460/23-1-2012 Απόφαση Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι τιμές μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων (ΦΕΚ 56/Β’/25-1-2012) 2. Σύμφωνα με το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-12) καταργείται η κράτηση 2% υπέρ ΤΕΕ

3. Σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΑ3 της παρ. ΙΑ του αρθ. 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7-4- 2014) καταργείται η εισφορά ΤΣΜΕΔΕ του ιδιοκτήτη

4. Σύμφωνα με την παρ. 6α του αρθ. 2 του ν.4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α’/6-6-2016), καταργούνται οι κρατήσεις επί των αμοιβών μηχανικών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων του αρθ. 3 του ν. 4030/2011 και της υπ’ αρ. 7533/13.2.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 251/Β’/13-2-2012) για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης είναι τα κάτωθι:

● Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής
● Συμφωνητικό αμοιβής
● Αναφορά αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ
● ΦΕΜ επί της συμφωνηθείσας αμοιβής
● Υπέρ ΕΜΠ (1% επί της νόμιμης αμοιβής)
● Φορολογικά ιδιοκτήτη:
– Υπέρ ΕΜΠ (0,5‰ επί του προϋπολογισμού του έργου)
– Εισφορά ΚΗ ψηφίσματος
– Εισφορά ΙΚΑ – Εισφορά ΤΕΕ
– Εισφορά ∆ήμου
– Παράβολο ∆ημοσίου
– Χαρτόσημο 2%
– Παράβολο νόμου 1041/80 αρθ. 77
– ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί παραβόλου)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ

3 σχόλια:

  1. Δεν καταλαβαίνω γιατί το 1% υπέρ ΕΜΠ παραμένει. Η μόνη εξήγηση είναι ότι επειδή η κ. Κλαπατσέα είναι καθηγήτρια στο ΕΜΠ "φροντίζει" το καθηγητικό κατεστημένο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Με τον νόμο 4254/14 έχουν καταργηθεί οι εισφορές υπέρ ΕΜΠ και ΤΣΜΕΔΕ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Με τον νόμο 4254/14 έχουν καταργηθεί οι εισφορές υπέρ ΕΜΠ και ΤΣΜΕΔΕ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή