Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Μνημόνιο 3 και 1/2: Ταξικός Γολγοθάς χωρίς Ανάσταση

Γιάννης Νικολόπουλος από εδώΜε αφορμή τις αποκαλύψεις του thepressprogect.gr. Μοναδικό χρέος των υποτελών τάξεων και των πληττόμενων από την καπιταλιστική κρίση κοινωνικών στρωμάτων η ανατροπή όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων και η αντικαπιταλιστική πάλη.

Το thePressProject.​gr ακο­λου­θώ­ντας τα πρό­σφα­τα χνά­ρια των Wikileaks και τις αρε­τές και αρχές της ερευ­νη­τι­κής δη­μο­σιο­γρα­φί­ας έφερε στο φως της δη­μο­σιό­τη­τας το κεί­με­νο συμ­φω­νί­ας (ή... δια­φω­νί­ας όπως πι­θα­νώς θα το έθετε ο Ευ­κλεί­δης Τσα­κα­λώ­τος!), το οποίο απο­τε­λεί το αρ­χι­κό προ­ϊ­όν των νέων γύρων «διαρ­κούς και πε­ρή­φα­νης δια­πραγ­μά­τευ­σης» της συ­γκυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ και προ­σω­πι­κά του πρω­θυ­πουρ­γού, Αλέξη Τσί­πρα. Αφού σας πα­ρο­τρύ­νω να ανα­ζη­τή­σε­τε και να δια­βά­σε­τε αυ­τού­σιο το κεί­με­νο στην πα­ρα­πά­νω ιστο­σε­λί­δα, προ­κει­μέ­νου να βγά­λε­τε τα δικά σας συ­μπε­ρά­σμα­τα για το τι φέρ­νει το μίνι μνη­μό­νιο που κυο­φο­ρεί­ται, στα­χυο­λο­γώ ορι­σμέ­να από τα πιο κρί­σι­μα ση­μεία, χωρίς κά­ποια ιδιαί­τε­ρη αξιο­λο­γι­κή σειρά. 

1. Επι­διώ­κε­ται ο τερ­μα­τι­σμός οποιου­δή­πο­τε κυ­βερ­νη­τι­κού ή κοι­νο­βου­λευ­τι­κού και κατ' επέ­κτα­ση δη­μο­κρα­τι­κού ελέγ­χου, διο­ρι­σμού ή επο­πτεί­ας σε όλες τις ρυθ­μι­στι­κές αρχές, τους φο­ρείς και τις διευ­θύν­σεις, οι οποί­ες εμπλέ­κο­νται, σχε­τί­ζο­νται ή είναι αρ­μό­διες για τη συλ­λο­γή των φο­ρο­λο­γι­κών εσό­δων και την επο­πτεία του τρα­πε­ζι­κού και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού συ­στή­μα­τος της Ελ­λά­δας καθώς και την αγορά ενέρ­γειας ή αγα­θών (πχ ΡΑΕ και Επι­τρο­πή Αντα­γω­νι­σμού). 

2. Δια­λύ­ο­νται τα υπο­λείμ­μα­τα του κοι­νω­νι­κού κρά­τους, καθώς κυ­νι­κά σχε­διά­ζε­ται η κα­τάρ­γη­ση ακόμη και των επι­δο­μά­των ανα­πη­ρί­ας, ενώ επι­λέ­γο­νται μέτρα ανα­δρο­μι­κής πε­ρι­κο­πής ακόμη και των κύ­ριων συ­ντά­ξε­ων που ήδη κα­τα­βάλ­λο­νται στους δι­καιού­χους τους.

3. Στην ανα­ζή­τη­ση εσό­δων από το σύ­στη­μα υγεί­ας, επι­διώ­κε­ται η επα­να­φο­ρά του ει­σι­τη­ρί­ου των 5 ευρώ ή η επι­βο­λή άλλου, ισο­δύ­να­μου, ει­σπρα­κτι­κού μέ­τρου, πάντα στον χώρο της υγεί­ας, μέσα στον Μάιο του 2016.


4. Επι­διώ­κε­ται η πλή­ρης ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση, άμεση ή έμ­με­ση, όλων των ΔΕΚΟ και των εται­ριών κοι­νής ωφέ­λειας, που πα­ρέ­χουν ρεύμα, νερό, πε­τρέ­λαιο και τη­λε­πι­κοι­νω­νια­κές υπη­ρε­σί­ες (ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΔΑΘ, ΟΤΕ).

5. Το (νέο) ΤΑΙ­ΠΕΔ με­τε­ξε­λίσ­σε­ται σε «υπερ­κυ­βέρ­νη­ση» και ανώ­τα­τη αρχή της χώρας προ­τε­κτο­ρά­του, καθώς περνά υπό τον πλήρη και απο­κλει­στι­κό έλεγ­χο του, κάθε δη­μό­σιο ή κρα­τι­κό πε­ριου­σια­κό στοι­χείο προς άμεση εκ­ποί­η­ση και ρευ­στο­ποί­η­ση, ώστε να απο­πλη­ρω­θούν τα δά­νεια στον Ευ­ρω­παϊ­κό Μη­χα­νι­σμό Στα­θε­ρό­τη­τας.

6.Τερ­μα­τί­ζε­ται το όποιο πλαί­σιο προ­στα­σί­ας για όλους τους δα­νειο­λή­πτες, ιδιο­κτή­τες πρώ­της κα­τοι­κί­ας έως τον Δε­κέμ­βριο του 2016. 

7. Ομο­λο­γεί­ται η αδυ­να­μία εί­σπρα­ξης φο­ρο­λο­γι­κών εσό­δων από τους Έλ­λη­νες εφο­πλι­στές, λόγω και της γνω­στής συ­νταγ­μα­τι­κής πρό­βλε­ψης! Ταυ­τό­χρο­να, σχε­διά­ζε­ται η στα χαρ­τιά επέ­κτα­ση της πε­ρι­βό­η­της «εθε­λο­ντι­κής» φο­ρο­λο­γι­κής συ­νει­σφο­ράς τους συ­νο­λι­κού ύψους 400 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, η οποία από το 2012, ου­δέ­πο­τε έχει ει­σπρα­χθεί!

8. Την ίδια στιγ­μή, και μπρο­στά στη φο­ρο­λο­γι­κή ασυ­λία των Ελ­λή­νων εφο­πλι­στών, προ­τεί­νε­ται άγρια φο­ρο­ε­πι­δρο­μή (με ρητή ανα­φο­ρά) σε συ­ντα­ξιού­χους και μι­σθω­τούς, προ­κει­μέ­νου να αυ­ξη­θεί η «από­δο­ση» των δικών τους φο­ρο­λο­γι­κών επι­βα­ρύν­σε­ων, ενώ συ­ντρί­βε­ται το αφο­ρο­λό­γη­το όριο και αυ­ξά­νε­ται ο ΦΠΑ.

9. Επα­νέρ­χο­νται «εμπρο­σθο­βα­ρώς» (όπως ίσως θα έλεγε και ο Γιάν­νης Δρα­γα­σά­κης...) οι ομα­δι­κές απο­λύ­σεις και η απορ­ρύθ­μι­ση του ερ­γα­τι­κού δι­καί­ου, ακο­λου­θώ­ντας τις «βέλ­τι­στες πρα­κτι­κές» της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης.

Αυτά είναι ορι­σμέ­να μόνο από τα καρ­φιά στον σταυ­ρό, στον τα­ξι­κό Γολ­γο­θά, που σχε­διά­ζουν από κοι­νού η κυ­βέρ­νη­ση του Αλέξη Τσί­πρα και το κουαρ­τέ­το των δα­νει­στών, προσ­δο­κώ­ντας δήθεν μια... σύ­ντο­μη Ανά­στα­ση! 

Χρειά­ζε­ται συ­ντο­νι­σμέ­νη, συ­μπα­γής και μα­ζι­κή αντί­στα­ση και πάλη προ­κει­μέ­νου τα σχέ­δια των υπο­κρι­τών φα­ρι­σαί­ων στην Αθήνα, τις Βρυ­ξέλ­λες, το Βε­ρο­λί­νο και την Ουά­σιγ­κτον, να μεί­νουν ασκή­σεις επί χάρ­του. Φέτος, Πάσχα, θα κά­νου­με στις συ­γκε­ντρώ­σεις και τις πλα­τεί­ες... Τον δρόμο, τον γνω­ρί­ζου­με, τον έδει­ξε και πρό­σφα­τα η Γαλ­λία. Αυτά τα μέτρα δεν πρέ­πει να πε­ρά­σουν και δεν θα πε­ρά­σουν, με στόχο την ανα­τρο­πή όλου του μνη­μο­νια­κού μπλοκ εξου­σί­ας εντός και εκτός κυ­βέρ­νη­σης, Βου­λής, οι­κο­νο­μι­κής και τρα­πε­ζι­κής ολι­γαρ­χί­ας. 

Σκίτο του Πάνου Ζά­χα­ρη από "Το Πο­ντί­κι".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου