Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση στο ΔημόσιοΣτη Βουλή, κατατέθηκε στις 3 Φλεβάρη το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια - Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)». Το νομοσχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη:
Το πρώτο, αφορά στη σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, προβλέπει τη διαδικασία ένταξης ή διαγραφής από αυτό, τις θέσεις των φορέων της κεντρικής διοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που καλύπτονται από τα μέλη του Μητρώου, τη διαδικασία επιλογής τους, τις υποχρεώσεις τους και την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση.
Το δεύτερο, ορίζει το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στην αξιολόγηση των υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα, τα κριτήρια, τη διαδικασία, τον τρόπο που τίθενται οι στόχοι σε ατομικό και υπηρεσιακό επίπεδο και επιδιώκει να ενισχύσει τη λογοδοσία και τον κοινωνικό έλεγχο της δημόσιας διοίκησης με τη σύσταση του Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης (ΠΑΔΔ) στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.
Το τρίτο μέρος, αντικαθιστά τα άρθρα 80, 82, 83 και 98 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ του ν. 3528/2007 (Α'26), καθώς και τα άρθρα 83, 85, 86 και 102 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ν. 3584/2007 (Α'143) για τη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, τις προαγωγές από βαθμό σε βαθμό, τους πίνακες προακτέων και το σύστημα βαθμολογικής ένταξης. Επίσης, προβλέπονται η επαναφορά σε ισχύ των διατάξεων των άρθρων 40, 89 έως 95 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), των διατάξεων των άρθρων 45 και 91 έως 97 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) και προβλέπεται η κατάργηση διατάξεων ως προς το σύστημα βαθμολογικής κατάταξης και εξέλιξης και τη διαδικασία προαγωγών του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A'/27-10-2011), εκτός των διατάξεων που αφορούν στον υπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου στον κατά περίπτωση βαθμό ένταξης.
Το τέταρτο μέρος, τέλος, επιφέρει μεταβολές στο σύστημα επιλογής των προϊσταμένων της δημόσιας διοίκησης. 

ΕΔΩ για την Αιτιολογική Έκθεση, την Έκθεση του ΓΛΚ κτλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου