Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Πρότυπο εξώδικο κατά του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Σε συνέχεια της χθεσινής ανάρτησης δημοσιεύουμε πρότυπο εξώδικο κατά του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για τη μη διατήρηση της υπερβάλλουσας μείωσης σε περίπτωση μετάταξης – μεταφοράς του υπαλλήλου.

Συνημμένο 2:
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών (ΠΟ. ΕΜΔΥΔΑΣ)» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 17, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΚΑΤΑ
Του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εδρεύει ως εκ της ιδιότητάς του, στην Αθήνα.
***********************
Όπως ήδη γνωρίζετε, με ιδιαίτερη έκπληξη και έντονο προβληματισμό λάβαμε γνώση – μέσω διαδικτύου – της αιφνιδιαστικής δημοσίευσης εγκυκλίου (με ΑΔΑ 7ΤΡΛΗ-ΥΙ8), με την οποία επιχειρείται – παρά την αντίθετη, σαφή ρύθμιση των οικείων νομοθετικών διατάξεων – η έτι περαιτέρω μείωση των αποδοχών (και) των Μηχανικών του Δημοσίου. Τούτο δε καθώς με το εν λόγω εσωτερικό έγγραφο και χωρίς κανένα έννομο έρεισμα, καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες μισθοδοσίας να μη διατηρούν και να μην αποδίδουν στους υπαλλήλους που μετατάσσονται ή μετακινούνται το ποσό που αντιστοιχεί στην «υπερβάλλουσα μείωση» που προέκυψε από την εφαρμογή του ν. 4024/2011.
Παρότι τον παράνομο χαρακτήρα της ως άνω «οδηγίας», τον έχει ήδη διαγνώσει Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (μάλιστα η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία προκλήθηκε να εκφέρει τη γνώμη της επί του θέματος από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, απέφυγε να λάβει θέση στο ζήτημα αυτό) και παρότι ήδη πριν από την έκδοσή της από εσάς, σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις μας, σας είχαμε αναλυτικά εκθέσει τους λόγους για τους οποίους οφείλατε να μην συνεχίσετε τη σχετική προσπάθεια της προηγούμενης Κυβέρνησης, εντούτοις προβήκατε στην έκδοση της προαναφερόμενης εγκυκλίου, υποκαθιστώντας παράνομα το νομοθέτη.
Όπως έχει ήδη κριθεί από το οικείο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. υπ’ αριθμ. 211/2013 πράξη του Ι τμήματος), το ποσό της «υπερβάλλουσας μείωσης» που προέκυψε λόγω της ένταξης του προσωπικού του Δημοσίου στις διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου και της πρώτης εφαρμογής των νέων αυτών ρυθμίσεων στους υπηρετούντες υπαλλήλους, ουδόλως συνδέεται με τις επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι στη θέση που κατείχαν. Συνεπώς δεν συγκαταλέγεται στις αποδοχές που δεν δικαιούνται να διατηρούν μετά την μετάταξη – μεταφορά τους σε νέα θέση, ώστε να τίθεται ζήτημα περικοπής ή αναπροσαρμογής αυτών, κατά τις ρυθμίσεις του ν. 3845/2010, όπως τροποποιημένος ισχύει. Αντίθετα, όπως ρητά προκύπτει από τον ίδιο το ν. 4024/2011, η ως άνω υπερβάλλουσα μείωση διαμορφώθηκε προκειμένου να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες που είχε, για το σύνολο του υπηρετούντος την 1-11-2011 προσωπικού, η αναπροσαρμογή των αποδοχών τους βάσει των διατάξεων του Ενιαίου Μισθολογίου, ως εκδήλωση της μέριμνας του νομοθέτη να αποτρέψει την βίαιη και αιφνίδια ανατροπή του οικονομικού τους προγραμματισμού. Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, το ποσό αυτό δεν συνδέεται με τη θέση που κατείχαν αλλά προέκυψε ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ενιαίου Μισθολογίου.
Επειδή ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι οι νομοθετικές διατάξεις που επικαλείστε στη σχετική εγκύκλιο, ουδόλως ρυθμίζουν το ζήτημα αυτό κατά τον περιγραφόμενο τρόπο.
Επειδή κατά συνέπεια, με την προαναφερόμενη εγκύκλιο εισάγεται απαράδεκτα νέα ρύθμιση, καθ’ υποκατάσταση της νομοθετικής εξουσίας.
Επειδή πάντως, όπως πάγια γίνεται δεκτό, οι εγκύκλιοι αποτελούν εσωτερικά έγγραφα της Διοίκησης, στερούμενα νομικής δεσμευτικότητας και δεν δύνανται να τροποποιούν το νόμο.
Επειδή η ως άνω παράνομη συμπεριφορά σας ενέχει σε κάθε περίπτωση κινδύνους και δυναμιτίζει και την επιτυχία του μέτρου της «εσωτερικής κινητικότητας», αφού κανένας υπάλληλος δεν θα εκδηλώσει επιθυμία μετακίνησης – ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που οι προσωπικές και οικογενειακές του συνθήκες το επιβάλλουν – όταν θα ξέρει ότι μία τέτοια ενέργεια θα επιφέρει ριζική μείωση των μηνιαίων του αποδοχών. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να πυροδοτήσει απρόβλεπτες συνέπειες, δυνάμενες να θέσουν υπό διακινδύνευση την ορθή κατανομή των υπαλλήλων στις Υπηρεσίες και προκειμένου να καταστούν επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών και ταυτόχρονα να επιτευχθεί εξορθολογισμός των δημοσίων δαπανών.
Επειδή, παρά τα ως άνω, έως και σήμερα δεν έχετε ανακαλέσει την ως άνω εγκύκλιο.
Επειδή εξάλλου, η ενέργειά σας αυτή, να εκδώσετε εγκύκλιο με την οποία παρέχονται οδηγίες περαιτέρω μείωσης των αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων, έρχεται σε ευθεία αντίθεση ακόμα και με τις διακηρύξεις του Πρωθυπουργού, τις οποίες επαναλαμβάνει τακτικά και επιβεβαιώνει σταθερά ακόμα και όλως πρόσφατα, περί μη περαιτέρω μείωσης των ήδη πολλάκις περικεκομμένων αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.
Επειδή ήδη η Ένωση Μηχανικών Δημοσίου της Αττικής έχει προκηρύξει στάση εργασίας για την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να ανακαλέσετε ΑΜΕΣΑ την εγκύκλιο με ΑΔΑ 7ΤΡΛΗ-ΥΙ8 περί μη διατήρησης της υπερβάλλουσας μείωσης σε περίπτωση μετάταξης – μεταφοράς του υπαλλήλου.
ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ σας δηλώνουμε ότι θα παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια ώστε οι πληττόμενοι υπάλληλοι να προσφύγουν ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και Αρχής διεκδικώντας το μέρος των αποδοχών τους που παράνομα τους περικόπτεται λόγω της προαναφερόμενης εγκυκλίου.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται νόμιμα και εμπρόθεσμα να κοινοποιήσει την παρούσα στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενος όπως αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.
Γίνεται μνεία ότι επικολλήθηκε ένσημο ΤΠΔΑ 1,15 €.
Αθήνα, 19-6-2015
Για το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
Συνημμένο 3:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ήδη από την πρώτη στιγμή που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ η με ΑΔΑ 7ΤΠΛΗ-ΥΙ8 εγκύκλιος του κ. Μάρδα, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί μη διατήρησης του ποσού που αντιστοιχεί στην «υπερβάλλουσα μείωση» του Ενιαίου Μισθολογίου σε περιπτώσεις μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού, κατ’ επίκληση δήθεν του ν. 3845/2010 (όπως τροποποιημένος ισχύει), η Ομοσπονδία αντέδρασε έντονα. Τούτο διότι η ενέργεια αυτή όχι μόνο δεν στηρίζεται σε καμία διάταξη νόμου και είναι παντελώς παράνομη, αλλά κυρίως διότι έλαβε χώρα όλως αιφνιδίως και κατ’ ουσία επικύρωσε και ολοκλήρωσε τη σχετική προσπάθεια της προηγούμενης Κυβέρνησης, η οποία ομοίως επιχείρησε με κάθε τρόπο (ακόμα και προκαλώντας τη γνώμη της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαδικασία όμως που δεν τελεσφόρησε) να «νομιμοποιήσει» την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης. Εγκύκλιο πάντως δεν εξέδωσε.
Σε μία περίοδο που σύσσωμο το Κυβερνόν Κόμμα αλλά και προσωπικά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Χώρας, τακτικά και διαρκώς τονίζει και διακηρύττει προς πάσα κατεύθυνση, ότι δεν θα υπάρξουν νέες περικοπές των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών μονομερώς προέβη στην έκδοση της εγκυκλίου αυτής η οποία επιφέρει δραματική μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων … ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΕΙΣΜΑ.
Το ποσό της «υπερβάλλουσας μείωσης» δεν συνιστά μέρος των αποδοχών του υπαλλήλου λόγω κατοχής μίας θέσης, αλλά προέκυψε κατά την πρώτη εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου (βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 4024/2011), στο πλαίσιο μέριμνας του νομοθέτη, ως αντιστάθμισμα στην βίαιη και δραστική μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων. Ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3845/2010 (όπως τροποποιημένος ισχύει) και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η περικοπή του κατ’ επίκλησή του.
Όλα τα ανωτέρω αναλυτικά εκθέσαμε στον κ. Μάρδα όχι μόνο προφορικά - σε συναντήσεις που επιδιώξαμε και πραγματοποιήσαμε μαζί του αλλά και με εξώδικο που αποστείλαμε (το οποίο επισυνάπτουμε στην παρούσα) αιτούμενοι την άμεση ανάκληση της εν λόγω εγκυκλίου.
Ενόψει όμως του ότι έως σήμερα, ουδέν έχει γίνει προς την κατεύθυνση αυτή, και δεδομένου ότι οι μειώσεις που προέκυψαν από την εφαρμογή της ως άνω εγκυκλίου αντιστοιχούν σε σημαντικό μέρος των αποδοχών των πληττόμενων υπαλλήλων, απευθυνθήκαμε στο νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας μας ώστε να πληροφορήσουμε έγκυρα και έγκαιρα τα μέλη μας που θίγονται από την ενέργεια αυτή, τον ενδεδειγμένο τρόπο απόκρουσης της παράνομης αυτής συμπεριφοράς και διεκδίκησης των μη καταβληθέντων ποσών.
Ενόψει της φύσης της διαφοράς, οι θιγόμενοι υπάλληλοι πρέπει να προσφύγουν ΑΤΟΜΙΚΑ, καθώς η Ομοσπονδία ή οι εκάστοτε Ενώσεις, δεν νομιμοποιούνται να αξιώσουν, για λογαριασμό των μελών τους, το σεβασμό των σχετικών τους δικαιωμάτων και την απόδοση με το νόμιμο τόκο των παρανόμως περικεκομμένων αποδοχών.
Όσοι επομένως ενδιαφέρονται να προσφύγουν ενώπιον της Δικαιοσύνης και να διεκδικήσουν τα ποσά που αντιστοιχούν στην «υπερβάλλουσα μείωση» που παρανόμως δεν τους αποδίδονται μπορούν να αξιοποιήσουν ως τεκμηρίωση, την επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται στον εξώδικο προς τον κ. Μάρδα καθώς και στην παρούσα ανακοίνωση. Επίσης μπορούν να απευθυνθούν στην δικηγορική εταιρεία Α. Πετρόπουλος και Συνεργάτες (Α. Πετρόπουλος σε αναστολή) που συνέταξε τα σχετικά κείμενα και συνεργάζεται με την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ή σε οποιοδήποτε άλλο δικηγορικό γραφείο επιθυμούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου