Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Προσφυγή κατά εκκαθαριστικού της ΔΟΥΤην κάνατε τη δήλωση σας; Δείτε και αυτό τότε, εφόσον έχετε την υπομονή. Από την ΠΕΔ
 
Δημοσιεύουμε ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ.
Ευχαριστούμε τη Ζωή Γεωργοπούλου για τη πρωτοβουλία και το συντονισμό, την κα Μαχαίρα για τα αρτιότατα δικόγραφα, καθώς και τον κ Κ. Παπακασόλα για την παροχή στοιχείων και την αμέριστη βοήθεια, αλλά και όλα τα παιδιά της ομάδας. Σκοπός μας είναι να διαδοθεί το δικόγραφο ώστε να ληφθούν μέσα αντίδρασης μαζικά, προκειμένου σοβαρά και με υπευθυνότητα τα δικαστήρια να κρίνουν να επιχειρήματα που καταδεικνύουν την παράλογη αφαίμαξη των ελεύθερων επαγγελματικών.
ΟΔΗΓΙΕΣ
Προσαρμόστε την προσφυγή σε εσάς. Δηλαδή πχ αν εχετε μέσο εισόδημα και όχι μηδενικό συμφωνα με την παρούσα προσφυγή, αντιστοίχως αφαιρέστε τις προτάσεις που κάνουν λόγο για μηδενικό και βάλτε το εισόδημά σας. Επίσης αν δεν υπαγεστε σε τεκμαρτό συστημα φορολόγησης λόγω της προσωπικής σας φορολογικής κατάστασης, επίσης αφαιρέστε τα σημεία που στρεφονται κατά του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης
Συμφωνα με το άρθρο 64 εχετε 30 μέρες προθεσμία να προσφύγετε από την στιγμή που εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό σας. Η κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής γίνεται στην οικεία ΔΟΥ σας. Το πιο πιθανό ειναι στις 60 μέρες από την κατάθεση να μην σας απαντήσουν οπότε προσοχή τότε θα πρέπει να προσφυγετε στα διοικητικά δικαστήρια. Είναι το ίδιο δικόγραφο, το οποίο ομως εχει τη μορφή Ενώπιον του Διοικητικού δικαστηρίου κλπ. Τέτοιο δικόγραφο θα δημοσιευθεί εν καιρό για την διευκόλυνσή σας. Μετά την πάροδο των 60 ημερών από την κατάθεση της προσφυγής στην ΔΟΥ, ειτε λάβετε απορριπτική απόφαση είτε δεν λάβετε τίποτα (το οποίο ισοδυναμεί με απορριπτική) εχετε ένα μήνα προθεσμία να προσφύγετε στα διοικητικά δικαστήρια. Επισημαίνουμε οτι εαν κριθεί αναγκαίο, τα κείμενα των δικογράφων θα εμπλουτισθούν και δημοσιευθούν από εμάς εντός διμήνου, προκειμένου να προσφύγετε στα διοικητικά δικαστήρια.
Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση, ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν.
2. Η Φορολογική Διοίκηση αποστέλλει την ενδικοφανή προσφυγή του υπόχρεου, συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα και τις απόψεις αυτής, εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή, στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης, προκειμένου η τελευταία να αποφανθεί.
3. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%).
4. Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου.
5. Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στη Φορολογική Διοίκηση, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση, την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο, λαμβάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες που έλαβε από τον υπόχρεο και τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι σχετική με την υπόθεση. Αν η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης το κρίνει απαραίτητο, δύναται να καλέσει τον υπόχρεο σε ακρόαση. Σε περίπτωση που προσκομισθούν νέα στοιχεία στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης ή γίνει επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών, ο υπόχρεος πρέπει να καλείται σε ακρόαση. Αν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δεν εκδοθεί απόφαση τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής. Στην περίπτωση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται στην αρμόδια φορολογική αρχή μέχρι τις 28.2.2014 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου επεκτείνεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
6. Αν με την απόφαση ακυρώνεται, μερικά ή ολικά, ή τροποποιείται η πράξη της φορολογικής αρχής, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης οφείλει να αιτιολογεί την απόφαση αυτή επαρκώς με νομικούς ή και πραγματικούς ισχυρισμούς. Σε περίπτωση απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, η αιτιολογία μπορεί να συνίσταται στην αποδοχή των διαπιστώσεων της οικείας πράξης προσδιορισμού φόρου. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου, το καταλογιζόμενο ποσό και την προθεσμία καταβολής αυτού. Η φορολογική αρχή, της οποίας η πράξη ακυρώνεται για τυπικές πλημμέλειες, εκδίδει νέα πράξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.
7. Η Φορολογική Διοίκηση δεν έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.
8. Κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσμίας προς έκδοση της απόφασης, ο υπόχρεος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απευθείας κατά οποιασδήποτε πράξης που εξέδωσε η Φορολογική Διοίκηση είναι απαράδεκτη.
9. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει τις αναγκαίες κανονιστικές πράξεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ιδίως να καθορίζει τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεών της.

Το έγγραφο θα το βρείτε εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου