Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

Στη Βουλή οι ρυθμίσεις για τους Μηχανικούς και το ΤΕΕ

Το ΤΕΕ ετοιμάζεται να πιστοποιήσει τα διάφορα κολλέγια εσωτερικού και εξωτερικού μέσω της "πιστοποίησης" τεχνικών επαγγελμάτων, να υπακαταστήσει τις δημόσιες τεχνικές και ελεγκτικές υπηρεσίες, να συμμετέχει σε διάφορα ιδιωτικά σχήματα.

Optimized-IMG_4214
Τέσσερις νομοθετικές ρυθμίσεις για τους Μηχανικούς και το ΤΕΕ
Κατατέθηκε χθες τη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, στο οποίο περιλαμβάνονται σε τέσσερα ξεχωριστά άρθρα, ρυθμίσεις, που δίνουν άμεση λύση σε πάγια αιτήματα, πολλών ετών, των Μηχανικών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Οι ρυθμίσεις, που παρουσιάστηκαν στις αρχές Νοεμβρίου 2013, σε κοινή συνέντευξη Τύπου του υπουργού Υποδομών Μιχάλη Χρυσοχοίδη και του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη, όπως ήταν αναμενόμενο παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης, καθώς το νομοσχέδιο για την «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις», όπου περιλαμβάνονται οι σχετικές διατάξεις προγραμματίζεται να ψηφιστεί άμεσα και από τις αρχές του νέου χρόνου να είναι νόμος του κράτους. Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν στη στήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας, τον εξορθολογισμό κρίσιμων τομέων του συστήματος παραγωγής έργων, την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τον έλεγχο όλων των συντελεστών παραγωγής έργων. Ειδικότερα οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν:
- Το ΤΕΕ φορέας πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων:
Eίναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μητρώων όλων των τεχνικών επαγγελμάτων σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, καθώς επίσης ότι το μέτρο θα συμβάλει στην ποιότητα των κατασκευών, την ασφάλεια των πολιτών και στην αντιμετώπιση παθογενειών, όπως η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή.
- Το ΤΕΕ φορέας τιμολογίων και τιμών τεχνικών έργων:
H λειτουργία από το ΤΕΕ, ενός αξιόπιστου μηχανισμού τιμολόγησης των έργων είναι το πρώτο βήμα για ενιαίες προδιαγραφές, προϋπολογισμούς και διαφάνεια στα δημόσια έργα.
- Ένταξη του ΤΕΕ ως υπηρεσίας μιας στάσης στο Γ.Ε.ΜΗ:
Αντιμετωπίζεται η γραφειοκρατία, ενώ θα μειωθούν τα διοικητικά βάρη τόσο για τον τεχνικό κόσμο, όσο και για τις δεκάδες υπηρεσίες, αφού η διεκπεραίωση θα γίνεται με ταχύτητα, οικονομία και διαφάνεια.
-Ίδρυση νέων τμημάτων εντός ΤΕΕ:
Απόφοιτοι ανωτάτων σχολών Πληροφορικής, Περιβαλλοντολόγοι κλπ θα μπορούν να συμμετέχουν από κοινού και ισότιμα με τους Μηχανικούς σε επαγγελματικά και επιστημονικά τμήματα, με αιρετή διοίκηση.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν
Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις
Οι νέες ρυθμίσεις που συμφώνησαν ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μ. Χρυσοχοΐδης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χ. Σπίρτζης αφορούν στη στήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας, τον εξορθολογισμό κρίσιμων τομέων του συστήματος παραγωγής έργων, την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τον έλεγχο όλων των συντελεστών παραγωγής έργων. Αναλυτικά οι νέες ρυθμίσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» του ΥΠΟΜΕΔΙ, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου προβλέπουν:
Το ΤΕΕ φορέας πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων
Άρθρο 24.
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1943/1991. Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η παροχή δυνατότητας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να συμμετέχει σε ανώνυμες εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, από κοινού με φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, με επαγγελματικούς φορείς, με σκοπούς:
• Την πιστοποίηση, την τήρηση μητρώων μελών και μη μελών του, τα οποία όμως έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το τεχνικό δυναμικό της χώρας, την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία
• Τη λειτουργία και την αναβάθμιση ψηφιακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας
• την υποστήριξη κρατικών υπηρεσιών σε θέματα ελέγχων, αδειοδοτήσεων, μηχανισμών πρόληψης ή αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
• τη σύνταξη κανονισμών και προδιαγραφών
• τη μεταφορά τεχνογνωσίας
• τη διασύνδεση της έρευνας και καινοτόμων τεχνολογιών με την παραγωγή
• τη σύνταξη προδιαγραφών και κανονισμών
• τη σύνταξη αναλυτικών τιμολογίων
• τη συγκέντρωση τιμών αγοράς
Στόχος είναι να αναληφθούν ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της Χώρας από όλους τους Φορείς που είναι δυνατόν να συνεισφέρουν σε αυτή.
Το ΤΕΕ φορέας τιμολογίων και τιμών τεχνικών έργων
Άρθρο 27.
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3669/2008. Για τη σχετική διάταξη στην αιτιολογική έκθεση του ν/σ αναφέρεται ότι:
1. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναλαμβάνει τη δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος των Μητρώων που αναφέρονται στον νόμο 3639/2008, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Προς τούτο θα ορισθεί μία Υπηρεσία ως ο Διαχειριστής του συστήματος.
Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να καθορίσει με απόφασή του όλα τα σχετικά θέματα για τη διαχείριση της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων και τον διαχειριστή.
2. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων στην οποία υπάγονται τα Μητρώα θα συνεργαστεί με το Διαχειριστή.
3. Για εξοικονόμηση χρόνου και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, με το παρόν δίνεται η δυνατότητα στο Διαχειριστή να συλλέγει και να καταχωρεί στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα, εφόσον συμφωνούν οι ενδιαφερόμενοι. Τα στοιχεία αυτά αφορούν κυρίως έγγραφα και παραστατικά που απαιτούνται για την ενημερότητα των πτυχίων και την α ́ φάση των διαγωνισμών μελετών και έργων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως ποινικά μητρώα κλπ.
Εφόσον ανατεθεί στο Διαχειριστή η συλλογή των στοιχείων αυτών απαλλάσσονται οι κατασκευαστές, οι μελετητές και τα φυσικά πρόσωπα από την υποχρέωση προσκόμισης των στοιχείων αυτών. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να καθορίσει επακριβώς το είδος των στοιχείων που συλλέγονται και καταχωρούνται, στην ηλεκτρονική βάση, ο τρόπος συγκέντρωσης των στοιχείων η αμοιβή που θα καταβάλλεται προς το διαχειριστή του συστήματος από τους ενδιαφερόμενους που θα του αναθέσουν να κάνει τη συγκέντρωση των στοιχείων για λογαριασμό τους, η οποία μπορεί να αναπροσαρμόζεται αναλόγως, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της απαλλαγής των ενδιαφερόμενων από την προσκόμιση των στοιχείων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Ένταξη του ΤΕΕ ως υπηρεσίας μιας στάσης στο Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 26.
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2081/1992 και ν.3419/2005.
Στην αιτιολογική έκθεση του ν/σ αναφέρεται ότι:
Στο μητρώο τεχνικών επωνυμιών του Τ.Ε.Ε. γίνεται αναγγελία από το 1926 όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων συντελεστών έργων, καθώς και των εταιρειών που ασχολούνται τόσο ως μελετητές όσο και ως κατασκευαστές δημόσιων και ιδιωτικών έργων και εγγράφονται οι ασκούντες το επάγγελμα του μελετητή και του κατασκευαστή, φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε ειδικό μητρώο. Η νομοθεσία περί δημοσίων έργων θέτει ασυμβίβαστα στους ασκούντες το επάγγελμα του μελετητή και των μετόχων μελετητικών εταιρειών στην κατεύθυνση της διασφάλισης της διαφάνειας, της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, της ασυμβατότητας στην μελετητική επιστημονική εργασία και της μη εμπλοκής που δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μελετητών και εργοληπτών στα δημόσια έργα.
Είναι προφανές ότι τόσο για λόγους που άπτονται των ελέγχων στελέχωσης όσο και για πειθαρχικούς λόγους των ασκούντων το τεχνικό επάγγελμα πρέπει το αρμόδιο επιμελητήριο για τις τεχνικές εταιρείες τόσο να ελέγχει τη στελέχωση σε σχέση με τις δραστηριότητες των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν τεχνικά έργα όσο και να ασκεί τον προβλεπόμενο πειθαρχικό έλεγχο. Με τη θέσπιση του ΓΕΜΗ τα φυσικά πρόσωπα αλλά και οι εταιρείες αυτές παρότι είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος δεν μπορούν να απογραφούν γιατί δεν έχει δοθεί πρόσβαση στο Τ.Ε.Ε. να λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης. Με την παρούσα τροπολογία επιχειρείται να αρθεί αυτή η στρέβλωση. Αντίστοιχο πρόβλημα υπήρξε με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και ξεπεράστηκε με τη θέσπιση αντίστοιχης διάταξης.
Ίδρυση νέων τμημάτων εντός ΤΕΕ
Άρθρο 25.
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1486/1984. Στην αιτιολογική έκθεση του ν/σ αναφέρεται ότι: Σε πολλά πεδία της επιστήμης και επιστημονικές δραστηριότητες τεχνικού αντικειμένου εμπλέκονται ειδικότητες επιστημόνων, που δεν είναι διπλωματούχοι μηχανικοί. Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει ένας ενιαίος φορέας τόσο για την επιστημονική όσο και την επαγγελματική προώθηση θεμάτων αλλά και για θέματα που αφορούν την αδειοδότηση, την πιστοποίηση, την κατάρτιση και γενικότερα θέματα του κάθε επιστημονικού και επαγγελματικού χώρου.
Συνέπεια των παραπάνω είναι η μη συμμετοχή μεγάλου πλήθους επιστημόνων σε έναν επιστημονικό φορέα και η δημιουργία στρεβλώσεων και παραλείψεων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την μη ενιαία επιστημονική έκφραση στους χώρους της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της χωροταξίας, του περιβάλλοντος κα.
Η προσθήκη έρχεται να καλύψει αυτά τα κενά συμμετοχής, έκφρασης και εκπροσώπησης με την δυνατότητα ίδρυσης επιστημονικών και επαγγελματικών τμημάτων από το Τ.Ε.Ε.
Στόχοι:
• Η συνολική έκφραση εντός του Τ.Ε.Ε. της εκπροσώπησης, συμμετοχής και παρακολούθησης της προόδου των τεχνικών και τεχνολογικών εφαρμογών στη χώρα
• Η διασφάλιση της λειτουργίας τμημάτων χωρίς αποκλεισμούς όλων των επιστημόνων, που δεν είναι μέλη αντίστοιχου επιστημονικού φορέα.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ ΚΑΙ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ
Πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη τα νέα μέτρα
Σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μ. Χρυσοχοΐδης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χ. Σπίρτζης στις αρχές Νοεμβρίου παρουσίασαν τα δεδομένα και τις κατευθύνσεις εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι:
1. Η ίδρυση ενός φορέα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων στο πλαίσιο του ΤΕΕ, ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχoϊδης έρχεται ως συνέχεια του νόμου 3982/2011, για την αδειοδότηση και πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί κτλ), τον οποίο είχε ο ίδιος προωθήσει ως υπουργός Ανάπτυξης. Ο νόμος αυτός, αφού έχουν ετοιμαστεί τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα μπορεί τώρα να προχωρήσει στο στάδιο της εφαρμογής. Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης τόνισε στις δηλώσεις του ότι «η δυνατότητα ίδρυσης του φορέα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων είναι το κύριο βήμα για τη δημιουργία Μητρώου Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων και συνδέεται με το στόχο που έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο για ενιαίες προδιαγραφές σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Ο στόχος μας είναι συνέχισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ «να συνεργαστούμε και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, τη ΓΣΕΒΕΕ, τη ΓΣΕΕ, και τις εργοληπτικές οργανώσεις, ώστε κανείς να μην έχει δεσπόζουσα θέση και να διασφαλίζεται η αμεροληψία και η διαφανής λειτουργία των φορέων».
2. «Ο στόχος είναι τα δημόσια έργα να μην κοστίζουν παραπάνω από ό,τι πραγματικά πρέπει, αλλά να μην κοστίζουν και λιγότερο καταστρέφοντας το τεχνικό δυναμικό», τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης αναφερόμενος στη λειτουργία από το ΤΕΕ ενός αξιόπιστου μηχανισμού τιμολόγησης των έργων. Ο υπουργός πρόσθεσε ότι «δυστυχώς, τα τιμολόγια των δημοσίων έργων είναι αναχρονιστικά, βασίζονται σε υπολογισμούς, που αναφέρονται σε χρόνους που δεν έχουν σχέση με τις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις, ούτε με τις επιστημονικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα όλη η διαδικασία κοστολόγησης των έργων να μην είναι επίκαιρη και πολλές φορές να δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο δημόσιο και στους εργολάβους».
3. «Η δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την τήρηση των μητρώων δημοσίων έργων και η ένταξη του ΤΕΕ ως υπηρεσίας μιας στάσης στο Γ.Ε.ΜΗ.(Γενικό Εμπορικό Μητρώο) εξυπηρετεί την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας» τόνισε ο υπουργός Μ. Χρυσοχοίδης. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ είπε από την πλευρά του ότι «είναι πολύ σημαντική η υλοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος για την τήρηση των Μητρώων Δημοσίων Έργων». Ο Χρ. Σπίρτζης σημείωσε ακόμη ότι «η υλοποίηση τέτοιων μηχανισμών από το Τεχνικό Επιμελητήριο συμβάλει σε μία ισχυρή, διαφανή και παραγωγική δημόσια διοίκηση, βοηθώντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες του υπουργείου και ταυτόχρονα μειώνει τα διοικητικά βάρη στον τεχνικό κόσμο, όσο και στις δεκάδες δημόσιες υπηρεσίες».
4. Από κοινού ο πρόεδρος του ΤΕΕ και ο υπουργός Υποδομών ανακοίνωσαν ότι συμφωνήθηκε να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα ίδρυσης επιστημονικών και επαγγελματικών τμημάτων εντός του ΤΕΕ. Η νέα ρύθμιση αναφέρθηκε ότι δίνει τη δυνατότητα σε επιστήμονες που δεν είναι μηχανικοί, έχουν τελειώσει Πανεπιστήμια, να ενταχθούν σε κάποιο φορέα που δεν μπορούν να ενταχθούν, όπως είναι οι απόφοιτοι Ανώτατων Σχολών πληροφορικής, περιβαλλοντολόγοι, να μπορούν να συμμετάσχουν από κοινού και ισότιμα με τους μηχανικούς στο πλαίσιο λειτουργίας στο ΤΕΕ, με αιρετή διοίκηση στο τμήμα τους που θα ενταχθούν, αυτό εξοστρακίζει συντεχνιακές λογικές του παρελθόντος και εντός του ΤΕΕ και δίνει την ευκαιρία συνεργασιών σε επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο, θέσπισης κανόνων, ορθολογικών προτάσεων και διαδικασιών, ώστε το ΤΕΕ να παίξει πιο ουσιαστικά το ρόλο του ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου