Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Κινητοποίηση στα γραφεία της ΕΕ και συνέντευξη τύπου (αλληλέγγυων και βάσκων) στη Βουλή 04/01/2017


Κάτω τα χέρια από τους πρόσφυγες - Να σταματήσει η ποινικοποίηση της αλληλεγγύης

13:00: Συ­γκέ­ντρω­ση στα γρα­φεία της ΕΕ (Βασ. Σο­φί­ας) και πο­ρεία στη Βουλή

14:00: Συ­νέ­ντευ­ξη Τύπου μπρο­στά στη Βουλή, κι­νη­μά­των αλ­λη­λεγ­γύ­ης & Βά­σκων ακτι­βι­στών που συ­νε­λή­φθη­σαν στην Ηγου­με­νί­τσα

Την Τε­ταρ­τη 4 Γε­νά­ρη, αντι­ρα­τσι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις, κι­νή­μα­τα αλ­λη­λεγ­γύ­ης, κοι­νω­νι­κές και πο­λι­τι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες δια­δη­λώ­νου­με και ορ­γα­νώ­νου­με συ­νέ­ντευ­ξη τύπου στην Αθήνα μαζί με τους Βά­σκους συ­ντρό­φους μας που είχαν συλ­λη­φθεί στην Ηγου­με­νί­τσα και αντι­με­τω­πί­ζουν βα­ριές κα­τη­γο­ρί­ες για την επι­χεί­ρη­ση με­τα­φο­ράς 8 προ­σφύ­γων από την Ελ­λά­δα στη χώρα των Βά­σκων. Οι δύο ακτι­βι­στές κάτω από την πίεση του κι­νή­μα­τος, τη διε­θνή και εγ­χώ­ρια αλ­λη­λεγ­γύη που ανα­πτύ­χθη­κε από την πρώτη στιγ­μή της σύλ­λη­ψής τους, αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ροι την Πα­ρα­σκευή 30/12 με την υπο­χρέ­ω­ση κα­τα­βο­λής χρη­μα­τι­κής εγ­γύ­η­σης. Το ίδιο και οι 2 από τους 8 πρό­σφυ­γες που κρα­τού­νταν μέχρι σή­με­ρα. Απαι­τού­με την παύση κάθε κα­τη­γο­ρί­ας σε βάρος τους.

Εκ­φρά­ζου­με την αλ­λη­λεγ­γύη μας στην έμπρα­κτη αμ­φι­σβή­τη­ση της Ευ­ρώ­πης – Φρού­ριο που επι­χεί­ρη­σαν οι διε­θνείς ακτι­βι­στές και οι πρό­σφυ­γες και ενώ­νου­με τη φωνή και τις δυ­νά­μεις μας με το διε­θνές κί­νη­μα πο­λι­τι­κής ανυ­πα­κο­ής – κα­ταγ­γε­λί­ας της απάν­θρω­πης ρα­τσι­στι­κής πο­λι­τι­κής της ΕΕ που υλο­ποιούν κατά γράμ­μα η Ελ­λη­νι­κή και η Ισπα­νι­κή Κυ­βέρ­νη­ση. Δη­λώ­νου­με πως θα συ­νε­χί­σου­με να αγω­νι­ζό­μα­στε μαζί με τα θύ­μα­τα της φτώ­χειας και του πο­λέ­μου, μέχρι να πέ­σουν όλοι οι φρά­χτες, να στα­μα­τή­σουν οι πνιγ­μοί στη Με­σό­γειο, να κλεί­σουν τα προ­σφυ­γι­κά στρα­τό­πε­δα-φυ­λα­κές. Έως ότου εξα­σφα­λί­σου­με την ελεύ­θε­ρη με­τα­κί­νη­ση προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών από τις χώρες προ­έ­λευ­σής τους προς οποια­δή­πο­τε Ευ­ρω­παϊ­κή χώρα επι­θυ­μούν οι ίδιοι να εγκα­τα­στα­θούν, καθώς και την ισό­τι­μη πρό­σβα­σή τους σε κάθε κοι­νω­νι­κό δι­καί­ω­μα εντός της ΕΕ. Την ώρα που στο εσω­τε­ρι­κό της ΕΕ οι Ευ­ρω­παϊ­κές κυ­βερ­νή­σεις υλο­ποιούν τα πιο σκλη­ρά μέτρα λι­τό­τη­τας και φτω­χο­ποί­η­σης των κα­τοί­κων της, οι ίδιοι παρέα με ακρο­δε­ξιούς και φα­σί­στες δια­φό­ρων ειδών επι­χει­ρούν να μας πεί­σουν πως εχθρός μας δεν είναι αυτές οι πο­λι­τι­κές αλλά τα θύ­μα­τα της φτώ­χειας και του πο­λέ­μου που ανα­ζη­τούν κα­τα­φύ­γιο στις Ευ­ρω­παϊ­κές χώρες. Από τη δική μας μεριά αντα­πα­ρα­τάσ­σου­με την αλ­λη­λεγ­γύη και την ενό­τη­τα ΟΛΩΝ των θυ­μά­των της λι­τό­τη­τας και του ρα­τσι­σμού, απέ­να­ντι στις κυ­βερ­νή­σεις και τους μη­χα­νι­σμούς επι­βο­λής τους. Η αλ­λη­λεγ­γύη θα νι­κή­σει!

Antinazi Zone – YRE

Αντι­πο­λε­μι­κή Διε­θνι­στι­κή Κί­νη­ση / Δί­κτυο Ελεύ­θε­ρων Φα­ντά­ρων Σπάρ­τα­κος

Αντι­φα­σι­στι­κός Συ­ντο­νι­σμός επι­τρο­πών – πρω­το­βου­λιών – συλ­λο­γι­κο­τή­των Αθή­νας-Πει­ραιά

ΑΡΕΝ

Δί­κτυο για τα Πο­λι­τι­κά και Κοι­νω­νι­κά Δι­καιώ­μα­τα

Δί­κτυο Κοι­νω­νι­κής Υπο­στή­ρι­ξης Προ­σφύ­γων και Με­τα­να­στών

Δί­κτυο Πο­λι­τών Χο­λαρ­γού – Πα­πά­γου

Επι­τρο­πή Αλ­λη­λεγ­γύ­ης στου Πο­λι­τι­κούς Κρα­τού­με­νους στην Τουρ­κία και το Κουρ­δι­στάν

Κί­νη­ση Απε­λά­στε τον Ρα­τσι­σμό

Κοι­νω­νι­κό Ια­τρείο/Φαρ­μα­κείο Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Ιλίου

Κοι­νω­νι­κό Ια­τρείο/Φαρ­μα­κείο Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Κ. Πα­τη­σί­ων /Αχαρ­νών

Κυ­ρια­κά­τι­κο Σχο­λείο Με­τα­να­στών

Πίσω Θρα­νία – Μια Πρω­το­βου­λία για την Εκ­παί­δευ­ση Χωρίς Δια­κρί­σειςΣτην κι­νη­το­ποί­η­ση και τη συ­νέ­ντευ­ξη τύπου συμ­με­τέ­χουν/στη­ρί­ζουν:

Αντιε­ξου­σια­στι­κή Κί­νη­ση

Αναρ­χο­συν­δι­κα­λι­στι­κή Πρω­το­βου­λία Ρο­σι­νά­ντε

Ανα­σύν­θε­ση ΟΝΡΑ

ANTAΡ­ΣΥΑ

ΑΡΑ­ΓΕΣ/ Αρι­στε­ρή Αγω­νι­στι­κή Ενω­τι­κή Συ­σπεί­ρω­ση

Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση (ΑΡΚ)

Δι­κτύ­ω­ση για τη Ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά

ΕΕΚ

Λαϊκή Ενό­τη­τα (ΛΑΕ)

NAΡ

Ξε­κί­νη­μα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου