Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

Χωρική Κατανομή των έργων ΕΣΠΑ ενταγμένων στον άξονα Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών


ΠΕΠ Αττική 2007 – 2013: Χωρική Κατανομή των Ενταγμένων Έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 04: Αναζωογόνηση (Regeneration) Αστικών Περιοχών. Πρόταση Μεθοδολογίας Παρακολούθησης Ενταγμένων Έργων
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΗ
Αρχιτέκτων ΑΠΘ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, ΕΜΠ ΔΠΜΣ «Χωροταξία – Πολεοδομία»

Περίληψη

Η εργασία εξετάζει την χωροθέτηση των ενταγμένων έργων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2007 – 2013, και ειδικότερα του Άξονα Προτεραιότητας 04: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών, ως παράδειγμα εφαρμογής πολιτικών για τον χώρο. Η βασική υπόθεση εργασίας είναι ότι οι τελικές επιλογές του μοναδικού χρηματοδοτικού μέσου που διέθετε η χώρα σε περίοδο ισχυρής κρίσης, το ΕΣΠΑ 2007 – 2013, δεν συνέβαλλε στην άρση των ανισοτήτων, αλλά τις ενέτεινε. Βασική αρχή είναι η χρήση ανοικτών δεδομένων διαθέσιμα στο διαδίκτυο όπως ορίζουν οι κανόνες δημοσιότητας. Τελική διαπίστωση είναι ότι ένα μεγάλο ΠΕΠ, με σχετικό με την χωρική διάσταση προϋπολογισμό, εμφανίζει ανεπάρκεια στην διαδικασία σχεδιασμού του, υλοποιώντας δράσεις – έργα τα οποία τονίζουν το ζήτημα του διαχωρισμού του χώρου, διασπώντας την ζητούμενη κοινωνική και χωρική συνοχή.

Χωρική Κατανομή των έργων ΕΣΠΑ ενταγμένων στον άξονα Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου