Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Αμμοχάλικο η παραλία! Πρωτοφανής βαρβαρότητα στην Κοκκάλα !

“ Πρωτοφανής βαρβαρότητα κατά του περιβάλλοντος και του αιγιαλού, στην παραλία της Κοκκάλας. ”
Γράφει η Ελένη Κούβαρη*΄από εδώ
Από την Τρίτη 7/6/2016 άρχισαν να εκτελούνται εκτεταμμένες εργασίες με βαριά οχήματα (σκαπτικά μηχανήματα, φορτηγά, μπουλντόζες και σπαστήρας λίθων) στην παραλία  Σολοτερίου της κοινοτητας Κοκκάλας, του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Συγκεκριμένα, τα σκαπτικά μηχανήματα και οι μπουλντόζες μπήκαν στην παραλία και αφαίρεσαν σχεδόν όλα τα βότσαλα ( λαλούδες ).

Εν συνεχεία, έκαναν εκβάθυνση της παραλιας, σκάβοντας, σπάζοντας τα βότσαλα, που είχαν απομείνει και πακτώνοντας τα θρίψαλα των βοτσάλων. Μετά τη συντριπτική ισοπέδωση των λαλούδων, ξεκίνησαν με φορτηγά τις εργασίες επιχωματωσης, δηλαδή μετέφεραν και τοποθέτησαν άμμο στην παραλία, μετατρέποντας τη χαλικιά σε αμμουδιά.!!!

Οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν κυρίως βραδινές ώρες με την φυσική  παρουσία του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, κου Ανδρεάκου Πέτρου και του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κοκκάλας, κου Μπουραζάνη Γεωργίου του Παναγιώτη.
Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, κος Ανδρεάκος Πέτρος με την υπ.αριθ. 257/2016 από 18-04-2016  Απόφαση Δημάρχου, ενέκρινε την υπ’ αρ. 16/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Ν.ΟΙΤΥΛΟΥ, ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ»  και έδωσε την εργολαβία, με απευθείας ανάθεση, στο Μιχαήλ Καρυδόγιαννη, από το Κρυονέρι Οιτύλου Λακωνίας, με συνολικό κόστος 24.600 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Μάλιστα, ήταν τέτοια η σπουδή να τελειώσουν το έργο τους που κατέβαλαν στις 14/6/2016 και χρήματα (12.399 € έναντι αμοιβής στον εργολάβο Μιχαήλ Καρυδόγιαννη), όπως αποδεικνύεται από το χρηματικό ένταλμα πληρωμής που έχει αναρτηθεί στο διαύγεια.

Σημειωτέον ότι το φυσικό τοπίο αποτελεί προστατευτέο έννομο αγαθό.!!! Προστατεύεται από το άρθρο 24 του Συντάγματος και από ειδικούς νόμους του Ελληνικού και Ευρωπαικού Δικαίου. Η αλλοίωση του περιβάλλοντος και του φυσικού κάλλους του αιγιαλού απαγορεύονται..!!!
Ο τόπος μας έχει μοναδική ομορφιά, την οποία εμείς οφείλουμε να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε.!!! Η οποιαδήποτε τεχνητή επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, για τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων, οφείλει να είναι ήπια, με σεβασμό στη φύση και να στοχεύει στη διατήρηση της φυσιογνωμίας του Μανιάτικου τοπίου.
Ειδικότερα οι λαλούδες θα έπρεπε να έχουν κηρυχθεί προστατευόμενο αγαθό ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που συναντάται, με αυτή τη μορφή, αποκλειστικά στη Μάνη.
Οι δύο παραλίες της Κοκκάλας ουδέποτε είχαν άμμο.!!! Αντιθέτως, διαχρονικά ήταν γεμάτες άσπρα μεγάλα βότσαλα ( λαλούδες ή κροκκάλες ) όπως φαίνεται και σε πλήθος εικόνων, που αποτελούν τμήματα δημοσιευμάτων, βιβλίων και τουριστικών οδηγών. Άλλωστε, η ετυμολογία του ονόματος του χωριού μαρτυρά την ύπαρξη ανέκαθεν της Λαλούδας, η οποία αλλιώς ονομάζεται και Κροκκάλα. Φαίνεται, μάλιστα, πως είχε δεσπόζουσα θέση και για το λόγο αυτό, το χωριό ονομάστηκε έτσι.           Οι παραπάνω ενέργειες επί του αιγιαλού και της παραλίας, στην περιοχή Σολοτέρι της τοπικής κοινότητας Κοκκάλας του Δήμου Ανατολικής Μάνης, είναι ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ  και ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ.
Ο Νόμος 2971/2001 “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις”, (ΦΕΚ Α-285/19-12-2001) εξειδικεύει τα ζητήματα προστασίας και διαχείρισης των ακτών της χώρας.
Με το νόμο αυτό κατοχυρώνεται ο αιγιαλός, η παραλία, η ζώνη λιμένα, η θάλασσα, ο πυθμένας αυτής, η μεγάλη λίμνη, ο πλεύσιμος ποταμός, η όχθη και η παρόχθια ζώνη αυτών. Για κάθε επέμβαση στους χώρους αυτούς, απαιτείται άδεια από το καθ`ύλην αρμόδιο όργανο. Τίθενται δε ποινικές και διοικητικές κυρώσεις κατά των παραβατών της νομοθετικής αυτής επιταγής.
Σύμφωνα με τις Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που θέτει το άρθρο 29 του Ν.2971/2001, ισχύουν τα εξής: παρ. 1. Όποιος χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής ή με άδεια που εκδίδεται κατά παράβαση του νόμου αυτού επιφέρει στον αιγιαλό, την παραλία, τη θάλασσα, τον πυθμένα, τη ζώνη λιμένα, .... , οποιαδήποτε μεταβολή με την κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή έργων ή του εδάφους ή του πυθμένα, με τη λήψη χώματος, λίθων ή άμμου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ανεξάρτητα αν με τον τρόπο αυτόν επήλθε ζημιά σε οποιονδήποτε, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με τα πρόστιμα που επιβάλλονται, διοικητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 3 του Ν.2242/1994, που εφαρμόζεται κατά τα λοιπά. ..... παρ. 2 Με την ποινή της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται και όσοι υπάλληλοι εκδίδουν άδεια κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου.
Με την Υπουργική Απόφαση Δ 10Β1053970/1672ΕΞ 2013/ (ΦΕΚΒ/801/05.04.2013) και το Άρθρο 7, που αφορά στις υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α., θεσπίζονται τα ακόλουθα:
«Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.» Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 2 και 13 του ν.2971/2001, επιτρέπονται, αποκλειστικά προς διευκόλυνση της πρόσβασης και κυκλοφορίας των λουομένων και για την ασφάλεια αυτών κατά την παραμονή τους εντός των προαναφερθέντων κοινοχρήστων χώρων, κατασκευές μη μόνιμου χαρακτήρα που περιοριστικά προβλέπονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ», (ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001) 1. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: «……Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος ( π.χ. πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντόστρωση, επιχωμάτωση κλπ ) ……….. 
Σε κάθε περίπτωση, δεν διενεργούνται διαμορφώσεις, ώστε να διατηρείται η μορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραμμής. Δεν επιτρέπονται επιχωματώσεις ή άλλες διαμορφώσεις με τη χρήση μηχανημάτων πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμός της άμμου.» Το παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/2011).
* Καθηγήτρια φιλόλογος, MSc στη Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας και της Αξιολόγησης, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, θέμα διδακτορικής διατριβής: «η Ιστορία της Μάνης και η Διδακτική της Τοπικής Ιστορίας»

2 σχόλια:

  1. Αυτό που έγινε στην παραλία της Κοκάλλας από οτι καταλαβαίνω από την περιγραφή σου, Ελένη , έγινε υποτίθεται για εμπλουτισμό παραλίας ενάντια στη διάβρωση (και καλα) ή ήταν τελειως παράνομη κίνηση? αν έγινε για τον πρώτο λόγο , δεν υπάρχει πιο λάθος μεθοδος εμπλουτισμού από το να τοποθετείς διαφορετικής διατομής πέτρες (αμμο δηλαδη σε περτινη παραλια) ,,, υπάρχει κάποιος εκεί τουλάχτιστον που μπορεί να διακόψει αυτές τις φρικαλεοτητες??

    ΑπάντησηΔιαγραφή