Ενώ το 2013 η εται­ρεία είχε δη­λώ­σει πα­ρά­στα­ση πο­λι­τι­κής αγω­γής στη δίκη, στη σύ­ντο­μη δια­δι­κα­σία της Πέμ­πτης 9 Ιου­νί­ου όπου η υπό­θε­ση εκ­φω­νή­θη­κε για να ανα­βλη­θεί αμέ­σως λόγω απο­χής των δι­κη­γό­ρων, ως πο­λι­τι­κή αγωγή πα­ρου­σιά­στη­κε ένας συ­νερ­γα­ζό­με­νος με αυτήν ερ­γο­λά­βος. Τυ­πι­κά λοι­πόν, η συμ­με­το­χή της εται­ρεί­ας στη δια­δι­κα­σία θα πε­ριο­ρί­ζε­ται στα στε­λέ­χη και τους υπαλ­λή­λους της που θα κα­τα­θέ­σουν ως μάρ­τυ­ρες και στους δι­κη­γό­ρους που θα πα­ρέ­χει στους πο­λι­τι­κώς ενά­γο­ντες.
Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός εμπλέ­κε­ται άμεσα σε αυτή τη δίκη διότι είχε ου­σια­στι­κό ρόλο στη σκευω­ρία που πλέ­χτη­κε με στόχο να φύ­γουν από τη μέση οι αντί­πα­λοι της «επέν­δυ­σης». Δια­βά­στε τι κα­ταγ­γέλ­λει επι­σή­μως, με δελ­τίο τύπου, δι­κη­γό­ρος που είχε ανα­λά­βει την υπό­θε­ση δύο εκ των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων κα­τοί­κων (πηγή: vasilinos):
«Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι σε Αστυ­νο­μι­κό Τμήμα της πε­ριο­χής που υπά­γο­νται οι Σκου­ριές, την ημέρα των επει­σο­δί­ων στις 17-2-2013 συ­ντά­χθη­κε έκ­θε­ση αυ­το­ψί­ας μέσα στο Αστυ­νο­μι­κό Τμήμα από αστυ­νο­μι­κό (που πήγε μά­λι­στα με πο­λι­τι­κά ρούχα!) και υπε­γρά­φη από υπάλ­λη­λο της εται­ρεί­ας, και εντός της έκ­θε­σης αυ­το­ψί­ας έβα­λαν αντι­κεί­με­να ενο­χο­ποι­η­τι­κά, ως δήθεν ευ­ρε­θέ­ντα στον χώρο του ερ­γο­τα­ξί­ου την ημέρα του εμπρη­σμού, ενώ απε­δεί­χθη ότι τα αντι­κεί­με­να αυτά βρέ­θη­καν ένα μήνα πριν την ημέρα του εμπρη­σμού και μά­λι­στα σε άλλη το­πο­θε­σία, εκτός του χώρου του ερ­γο­τα­ξί­ου.»
Να το επα­να­λά­βου­με: την νύχτα του εμπρη­σμού, δεν πήγε αμέ­σως το Τμήμα Εγκλη­μα­τι­κών Ερευ­νών της Ασφά­λειας για να απο­κλεί­σει το χώρο και να συλ­λέ­ξει τα όποια αντι­κεί­με­να υπήρ­χαν εκεί, με την εν­δε­δειγ­μέ­νη νό­μι­μη δια­δι­κα­σία. Τα «πει­στή­ρια», τα αντι­κεί­με­να δη­λα­δή που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν για να ενο­χο­ποι­ή­σουν τους συ­να­γω­νι­στές μας, τα πα­ρέ­δω­σαν στην αστυ­νο­μία οι υπάλ­λη­λοι της εται­ρεί­ας, απε­δεί­χθη δε ότι είχαν πε­ρι­συλ­λε­γεί σε άλλο χρόνο και από άλλο ση­μείο, μα­κριά από το ερ­γο­τά­ξιο!
Εξ’αι­τί­ας αυτών των πλα­στών «ενο­χο­ποι­η­τι­κών αντι­κει­μέ­νων», τέσ­σε­ρις άν­θρω­ποι μπή­καν στη φυ­λα­κή για έξι και τέσ­σε­ρις μήνες. 
Ο ίδιος δι­κη­γό­ρος έχει κα­τα­θέ­σει μή­νυ­ση «κατά πα­ντός υπευ­θύ­νου ανα­κρι­τι­κού ορ­γά­νου και αστυ­νο­μι­κού μάρ­τυ­ρος κα­τη­γο­ρί­ας και κατά πα­ντός υπευ­θύ­νου ηθι­κού αυ­τουρ­γού ή συ­ναυ­τουρ­γού, για διε­ρεύ­νη­ση και από­δο­ση ποι­νι­κών ευ­θυ­νών και ακύ­ρω­ση της προ­α­να­κρι­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας και εξαί­ρε­ση των επί­ορ­κων αστυ­νο­μι­κών μαρ­τύ­ρων» ενώ­πιον της Ει­σαγ­γε­λί­ας Πλημ/κων Πο­λυ­γύ­ρου, με κοι­νο­ποί­η­ση στον Ει­σαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου. Στη μή­νυ­ση αυτή κα­ταγ­γέλ­λο­νται με απο­δεί­ξεις ως επί­ορ­κοι και ψευ­δο­μάρ­τυ­ρες οι αστυ­νο­μι­κοί της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Θεσ­σα­λο­νί­κης που διε­νήρ­γη­σαν την προ­α­νά­κρι­ση και είναι οι κύ­ριοι μάρ­τυ­ρες κα­τη­γο­ρί­ας στην υπό­θε­ση των 21 που κα­τη­γο­ρού­νται για τον εμπρη­σμό στις Σκου­ριές (πηγή: vasilinos).
Στους αγω­νι­στές που μετά την ανα­βο­λή θα δι­κα­στούν τε­λι­κά στις 13 Μαρ­τί­ου 2017 έχουν απο­δο­θεί βα­ρύ­τα­τες κα­κουρ­γη­μα­τι­κές κα­τη­γο­ρί­ες, με πλέον εξορ­γι­στι­κή αυτήν της «εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης» (άρθρο 187 Π.Κ.). Επει­δή, κατά το άρθρο 187, η εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση πρέ­πει να έχει “διαρ­κή δράση”, η δι­κο­γρα­φία συν­δέ­ει με πε­ρί­ερ­γο τρόπο όλες τις δια­δη­λώ­σεις κατά της εξό­ρυ­ξης και άλλα επει­σό­δια που έχουν γίνει στην πε­ριο­χή και στα οποία οι κά­τοι­κοι αντι­με­τώ­πι­σαν αστυ­νο­μι­κή κα­τα­στο­λή (π.χ. την Τσι­κνο­πέμ­πτη με την ει­σβο­λή των ΜΑΤ στην Ιε­ρισ­σό). Για τα πε­ρι­στα­τι­κά αυτά υπάρ­χουν σε εξέ­λι­ξη άλλες δι­κο­γρα­φί­ες, σε πολ­λές από τις οποί­ες οι κά­τοι­κοι έχουν ήδη αθω­ω­θεί, αλλά στο σκε­πτι­κό της δι­κο­γρα­φί­ας για τον εμπρη­σμό του ερ­γο­τα­ξί­ου χρη­σι­μο­ποιού­νται για να στοι­χειο­θε­τη­θεί πως ο,τι γι­νό­ταν στην πε­ριο­χή γί­νο­νταν στα πλαί­σια λει­τουρ­γί­ας και δρά­σης μιας εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης. Είναι φα­νε­ρό πως πρό­κει­ται για μια φρο­νη­μα­τι­κή δίκη, αφού όλοι όσοι αντι­στέ­κο­νται στην εξό­ρυ­ξη και συμ­με­τέ­χουν στις κι­νη­το­ποι­ή­σεις αντι­με­τω­πί­ζο­νται εκ προ­οι­μί­ου από τις δυ­νά­μεις ασφα­λεί­ας ως «εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση».
Αξί­ζει να ση­μειω­θεί ότι η δι­κο­γρα­φία θε­ω­ρεί δε­δο­μέ­νο πως όλες οι δρα­στη­ριό­τη­τες της εται­ρεί­ας στις οποί­ες αντι­δρού­σαν οι κά­τοι­κοι ήταν απο­λύ­τως νό­μι­μες, ενώ αυτό δεν αλη­θεύ­ει σή­με­ρα και δεν αλή­θευε ούτε το 2013. Οι εγκα­τα­στά­σεις του ερ­γο­τα­ξί­ου των Σκου­ριών που κά­η­καν εκεί­νη τη νύχτα ήταν πα­ρά­νο­μες,σύμ­φω­να με την 1538/5.12.2012 «ΕΚ­ΘΕ­ΣΗ ΑΥ­ΤΟ­ΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ­ΒΟ­ΛΗ ΠΡΟ­ΣΤΙ­ΜΩΝ ΑΥ­ΘΑΙ­ΡΕ­ΤΩΝ ΚΑ­ΤΑ­ΣΚΕΥΩΝ» της Πο­λε­ο­δο­μί­ας και την με αρ. πρωτ. 1018/3/3256-β/27.10.2012 μή­νυ­ση του Α.Τ. Αρ­ναί­ας κατά της Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός για πα­ρά­νο­μες κα­τα­σκευ­ές. Επί­σης, με την 788/2012 από­φα­ση του Mο­νο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Χαλ­κι­δι­κής είχε ασκη­θεί ποι­νι­κή δίωξη στους νό­μι­μους εκ­προ­σώ­πους της Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός, για το κλεί­σι­μο δη­μό­σιων δα­σι­κών δρό­μων με συρ­μα­το­πλέγ­μα­τα και μπά­ρες.
Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι το πλή­θος των πα­ρα­βιά­σε­ων των δι­καιω­μά­των μαρ­τύ­ρων και υπό­πτων στη διάρ­κεια των ερευ­νών για τον εμπρη­σμό οδή­γη­σαν σε κα­ταγ­γε­λί­ες των δι­κη­γό­ρων για «συ­νταγ­μα­τι­κή εκτρο­πή» και για «νο­μι­κό Γκουα­ντά­να­μο». Οι ακραί­ες πρα­κτι­κές των Αστυ­νο­μι­κών Αρχών (νυ­χτε­ρι­νές έφο­δοι στα σπί­τια, ει­σβο­λή ΜΑΤ στην Ιε­ρισ­σό, απα­γω­γές κα­τοί­κων, πα­ρά­νο­μη λήψη DNA ακόμα και με τη βία κλπ) και η κα­τά­φω­ρη πα­ρα­βί­α­ση στοι­χειω­δών αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των προ­κά­λε­σαν την πα­ρέμ­βα­ση της Διε­θνούς Αμνη­στί­ας που ζή­τη­σε «έγκαι­ρη, αμε­ρό­λη­πτη και απο­τε­λε­σμα­τι­κή έρευ­να της συ­μπε­ρι­φο­ράς της αστυ­νο­μί­ας απέ­να­ντι στους κα­τοί­κους πόλης που αντι­τί­θε­ται στην εξό­ρυ­ξη χρυ­σού».
Και για την πε­ρί­πτω­ση που κά­ποιος απο­ρεί για τον υπερ­βάλ­λο­ντα ζήλο που επέ­δει­ξαν τα αστυ­νο­μι­κά όρ­γα­να στην κα­τα­στο­λή των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων κατά της εται­ρεί­ας και στην κα­τα­σκευή ενό­χων με χαλ­κευ­μέ­να στοι­χεία, μία απά­ντη­ση βρί­σκε­ται σί­γου­ρα στη δή­λω­ση του τότε Πρω­θυ­πουρ­γού Σα­μα­ρά «η επέν­δυ­ση θα γίνει, με κάθε κό­στος». Άλλη μία εξή­γη­ση μας δίνει η ίδια η Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός στο πε­ριο­δι­κό της «Με­ταλ­λευ­τι­κά Νέα», που είναι αναρ­τη­μέ­νο στην επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα της (τεύ­χος 7, σελ. 10):
«Στο πνεύ­μα της αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τος (!) πα­ρέ­χει (η εται­ρεία) στα Σώ­μα­τα Ασφα­λεί­ας οι­κο­νο­μι­κή και υλι­κο­τε­χνι­κή υπο­στή­ριξη σε κάθε επί­πε­δο»
Να το επα­να­λά­βου­με και αυτό γιατί είναι σο­βα­ρό: η αστυ­νο­μία παίρ­νει «χο­ρη­γί­ες» από την Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός. Στη δια­μά­χη που υπάρ­χει στη Χαλ­κι­δι­κή ανά­με­σα στην εται­ρεία που κα­τα­στρέ­φει και στους αν­θρώ­πους που αγω­νί­ζο­νται, η αστυ­νο­μία δεν είναι ο ου­δέ­τε­ρος διά­με­σος, δεν είναι το αμε­ρό­λη­πτο όρ­γα­νο του κρά­τους, είναι ένας ορ­γα­νι­σμός που χρη­μα­το­δο­τεί­ται από τη μία πλευ­ρά και ανα­πό­φευ­κτα αλ­λη­θω­ρί­ζει.
Στη Χαλ­κι­δι­κή η αστυ­νο­μία, με την «οι­κο­νο­μι­κή υπο­στή­ρι­ξη» της Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός, έχει πολ­λα­πλό ρόλο: προ­στα­τεύ­ει τις πα­ρα­νο­μί­ες της εται­ρεί­ας, κα­τα­στέλ­λει με βάρ­βα­ρο τρόπο τις δια­δη­λώ­σεις, μπου­κά­ρει με δα­κρυ­γό­να στα χωριά, διε­νερ­γεί τις προ­α­να­κρί­σεις και ανα­κρί­σεις, συ­ντάσ­σει τα κα­τη­γο­ρη­τή­ρια. Τέλος, οι αστυ­νο­μι­κοί υπάλ­λη­λοι της χο­ρη­γού­με­νης αστυ­νο­μί­ας είναι οι βα­σι­κοί μάρ­τυ­ρες κα­τη­γο­ρί­ας στις δίκες των κα­τοί­κων που αντι­δρούν στα έργα της εται­ρεί­ας-χο­ρη­γού. Και όπως με στοι­χεία κα­ταγ­γέλ­λε­ται, στην υπό­θε­ση των Σκου­ριών, ήδη από την προ­α­νά­κρι­ση, οι μάρ­τυ­ρες αυτοί έχουν κα­τα­θέ­σει ενόρ­κως ψεύδη.
Τώρα η Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός δια­κρι­τι­κά απο­σύ­ρε­ται από τη θέση της πο­λι­τι­κής αγω­γής και προ­σπα­θεί να το εκ­με­ταλ­λευ­τεί επι­κοι­νω­νια­κά: “ΑΞΙΕ­ΠΑΙ­ΝΗ & ΥΠΕΡ­ΒΑ­ΤΙ­ΚΗ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΟΣ ΧΡΥ­ΣΟΣ Α.Ε. ΑΠΕ­ΝΑ­ΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ANTIGOLD ΣΤΟ ΠΛΑΙ­ΣΙΟ ΤΗΣ ΣΧΕ­ΤΙ­ΚΗΣ ΔΙΚΗΣ” γρά­φουν τα ιστο­λό­για ...της ίδιας της εται­ρεί­ας. Η αλή­θεια είναι οτι σε αυτή τη δίκη που θα πάρει με­γά­λη δη­μο­σιό­τη­τα, με την το­πι­κή κοι­νω­νία στο εδώ­λιο, η Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός προ­σπα­θεί να απο­φύ­γει την ανά­δει­ξη της “ει­δι­κής” της σχέ­σης με τα σώ­μα­τα ασφα­λεί­ας που θα βρί­σκο­νται στη θέση των μαρ­τύ­ρων κα­τη­γο­ρί­ας. Γιατί τότε θα κα­ταρ­ρεύ­σει όλο το σχέ­διο ενο­χο­ποί­η­σης των συ­να­γω­νι­στών μας.
*Μέλος του Πα­ρα­τη­ρη­τη­ρί­ου Με­ταλ­λευ­τι­κών Δρα­στη­ριο­τή­των & της Επι­τρο­πής Αγώνα Θεσ­σα­λο­νί­κης ενά­ντια στην εξό­ρυ­ξη χρυ­σού