Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Καζαμίας 2016

Ηλίας Μυλωνάς* από εδώ


Μια χιουμοριστική ματιά στα μελλούμενα.

ΙΑ­ΝΟΥΑ­ΡΙΟΣ:

-Παρά τους πολ­λούς πρό­σθε­τους φό­ρους του 2015, οι στό­χοι που έθε­σαν στην κυ­βέρ­νη­ση οι δα­νει­στές για τα προ­α­παι­τού­με­να δεν επε­τεύ­χθη­σαν από­λυ­τα. Έτσι, εξαγ­γέλ­λο­νται νέα φο­ρο­μπη­χτι­κά μέτρα, μετά τη μεί­ω­ση των επι­κου­ρι­κών συ­ντά­ξε­ων και την αύ­ξη­ση των ερ­γα­τι­κών ει­σφο­ρών.

Μπαί­νει ει­δι­κό τέλος στους γά­μους και τα βα­φτί­σια ενώ φο­ρο­λο­γού­νται επι­πλέ­ον όσοι δια­θέ­τουν δεύ­τε­ρο WC στην κα­τοι­κία τους, φω­τι­στι­κά swarovski, κα­τοι­κί­δια πα­ντός εί­δους και εξω­τι­κά πτηνά.

-Ο υπουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών Ευ­κλεί­δης Τσα­κα­λώ­τος δη­λώ­νει: « Ο πόνος μας είναι βαρύς και η στε­να­χώ­ρια μας παίρ­νει ανε­ξέ­λεγ­κτες δια­στά­σεις γιατί εί­μα­στε ανα­γκα­σμέ­νοι να εφαρ­μό­σου­με τα συ­γκε­κρι­μέ­να μέτρα, όμως επι­μέ­νω ότι κα­νέ­νας δεν έχει δι­καί­ω­μα να ταυ­τί­ζει αυτή την αρι­στε­ρή κυ­βέρ­νη­ση με όλες τις προη­γού­με­νες».

-Κατά τον επί­ση­μο εορ­τα­σμό των Θε­ο­φα­νί­ων στο λι­μά­νι του Πει­ραιά, τον πρω­θυ­πουρ­γό συ­νο­δεύ­ει η σύ­ζυ­γος του Πε­ρι­στέ­ρα, δί­νο­ντας ένα συμ­βο­λι­κό τόνο στην τε­λε­τή.

ΦΕ­ΒΡΟΥΑ­ΡΙΟΣ:

-Τσου­χτε­ρό κρύο και έκτα­κτα μέτρα ανα­κοι­νώ­νο­νται εξ’ αι­τί­ας της αλό­γι­στης χρή­σης ξυ­λό­σο­μπων, μα­γκα­λιών και τζα­κιών κάθε εί­δους, τα οποία δη­μιουρ­γούν νέφος αι­θα­λο­μί­χλης. Κα­θιε­ρώ­νο­νται τα μο­νά-ζυ­γά και στη θέρ­μαν­ση. Τις μισές μέρες θα καίνε τα σπί­τια που έχουν μονό αριθ­μό διεύ­θυν­σης και τις υπό­λοι­πες όσα έχουν ζυγό. Τα σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα δεν θα καίει κα­νέ­να.

-Ξε­κι­νά­ει η κα­τα­σκευή του γη­πέ­δου της ΑΕΚ. Στα επί­ση­μα εγκαί­νια του έργου, την κυ­βέρ­νη­ση εκ­προ­σω­πούν ο Αλέ­κος Φλα­μπου­ρά­ρης και η Ρένα Δού­ρου, που ανταλ­λάσ­σουν θερ­μούς ασπα­σμούς με τον πρό­ε­δρο του συλ­λό­γου Μι­χά­λη Με­λισ­σα­νί­δη.

Το γή­πε­δο θα είναι χω­ρη­τι­κό­τη­τας 55.000 θε­α­τών, θα δια­θέ­τει εμπο­ρι­κά κα­τα­στή­μα­τα, εστια­τό­ρια, κα­φε­τέ­ριες, μπό­ου­λινγκ, αμ­φι­θέ­α­τρο, κι­νη­μα­το­γρα­φι­κές αί­θου­σες, αί­θου­σα μπίν­γκο, παι­δό­το­πους, κέ­ντρο υγεί­ας, ένα πα­ρεκ­κλή­σι της Αγια-Σο­φιάς καθώς και άνετο παρ­κινγκ που θα βρί­σκε­ται στο χώρο του ση­με­ρι­νού Άλ­σους Ν. Φλα­δέλ­φειας, το οποίο σχε­διά­ζε­ται να με­τα­φερ­θεί σε πα­ρα­πλή­σιο χώρο.

-Ο νε­ο­ε­κλε­γείς πρό­ε­δρος της Ν.Δ. Ευάγ­γε­λος Μεϊ­μα­ρά­κης, κάνει βα­ρυ­σή­μα­ντη δή­λω­ση για την πο­ρεία της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας: «Ε ντε λα μα­γκέν ντε Βο­τα­νίκ και η Αγ­γέ­λω φα­λι­μέ­ντο».


ΜΑΡ­ΤΙΟΣ:

-Κα­θώς ανα­κοι­νώ­νο­νται νέες μειώ­σεις σε συ­ντά­ξεις και μι­σθούς, ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας δη­λώ­νει: «Βρι­σκό­μα­στε σε τρο­χιά ανά­πτυ­ξης». Μετά από αυτή τη δή­λω­ση, ξε­φυ­τρώ­νουν σαν μα­νι­τά­ρια σε όλες τις πε­ριο­χές της χώρας κέ­ντρα ομα­δι­κής ψυ­χο­θε­ρα­πεί­ας και δια­λο­γι­σμού.

-Με άκρα­τη με­γα­λο­πρέ­πεια και πα­ρε­λά­σεις της μα­θη­τιώ­σας νε­ο­λαί­ας, γιορ­τά­ζε­ται και φέτος σε όλη τη χώρα η εθνι­κή πα­λιγ­γε­νε­σία της 25ης Μαρ­τί­ου 1821. Επα­νέρ­χε­ται, πιο ορ­γα­νω­μέ­νο αυτή τη φορά, το γνω­στό έθιμο με τις μούν­τζες προς την εξέ­δρα των επι­σή­μων, το οποίο τεί­νει να γίνει εθνι­κή πα­ρά­δο­ση.

Στην Αθήνα, οι ένο­πλες δυ­νά­μεις πα­ρε­λαύ­νουν στην Πλα­τεία Συ­ντάγ­μα­τος και μι­κρός αριθ­μός πο­λι­τών την πα­ρα­κο­λου­θεί από κά­ποια από­στα­ση, από το ύψος των Προ­πυ­λαί­ων πε­ρί­που την ώρα ακρι­βώς που δια­λύ­ε­ται, κα­θό­τι στην πλα­τεία έχουν ξα­να­το­πο­θε­τη­θεί τα γνω­στά κά­γκε­λα.

Στην εξέ­δρα των επι­σή­μων, δίπλα στον πρω­θυ­πουρ­γό, στέ­κε­ται ευ­θυ­τε­νής ο Βα­σί­λης Λε­βέ­ντης. Ο υπουρ­γός Άμυ­νας Πάνος Καμ­μέ­νος επέ­λε­ξε να μην είναι στην εξέ­δρα αυτή τη φορά και να συμ­με­τά­σχει στην πα­ρέ­λα­ση αυ­το­προ­σώ­πως, κα­θι­σμέ­νος στην πο­λε­μί­στρα ενός τανκ (κα­θό­τι δεν χώ­ρα­γε να μπει μέσα), φο­ρώ­ντας τη γνω­στή στολή του πα­ραλ­λα­γής.

Ει­δι­κά σώ­μα­τα ΟΥΚ και πε­ζο­ναυ­τών περ­νούν μπρο­στά από την εξέ­δρα με άψογο βη­μα­τι­σμό, τρα­γου­δώ­ντας το «Δεν θα γί­νεις Έλ­λη­νας ποτέ, Αλ­βα­νέ, Αλ­βα­νέ», κα­τα­χει­ρο­κρο­τού­με­να από τους επι­σή­μους.

ΑΠΡΙ­ΛΙΟΣ:

-Συ­νε­δριά­ζει το υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο για να πάρει από­φα­ση για τις λί­στες φο­ρο­φυ­γά­δων που έχει στα χέρια του. Από τη συ­ζή­τη­ση εξά­γε­ται ομό­φω­να το συ­μπέ­ρα­σμα ότι η κυ­βέρ­νη­ση δεν έχει τε­λειώ­σει ακόμη με τους μι­σθω­τούς και τους συ­ντα­ξιού­χους και ως εκ τού­του το κυ­νή­γι των πλου­σί­ων Ελ­λή­νων ανα­βάλ­λε­ται για μια ακόμη φορά επ’ αό­ρι­στον.

-Ο υπουρ­γός Εθνι­κής Οι­κο­νο­μί­ας και Ανά­πτυ­ξης Γιώρ­γος Στα­θά­κης δη­λώ­νει: «Η κυ­βέρ­νη­ση θα είναι συ­νε­πής στις υπο­χρε­ώ­σεις της προς τους δα­νει­στές. Η προ­σπά­θεια μας για την πά­τα­ξη της φο­ρο­δια­φυ­γής θα ξε­κι­νή­σει ασφα­λώς από αυ­τούς που δεν μπο­ρούν να απο­κρύ­ψουν τα ει­σο­δή­μα­τα τους. Κάθε άλλη ενέρ­γεια θα ήταν υπο­νο­μευ­τι­κή του έργου της κυ­βέρ­νη­σης».

-Ο υπουρ­γός Ενέρ­γειας και Πε­ρι­βάλ­λο­ντος Πάνος Σκουρ­λέ­της με δή­λω­ση του επί­σης στην εκ­πο­μπή του Γιάν­νη Μπο­γδά­νου ¨Σκάι στις 6¨ στη­ρί­ζει τον κ. Στα­θά­κη λέ­γο­ντας: «Συμ­φω­νώ από­λυ­τα με τον Γιώρ­γο. Είναι ο πιο τί­μιος και ο πιο συ­νε­πής υπουρ­γός Εθνι­κής Οι­κο­νο­μί­ας που πέ­ρα­σε ποτέ από την Ελ­λά­δα».

ΜΑΪΟΣ:

-Η επέ­τειος της Πρω­το­μα­γιάς γιορ­τά­ζε­ται φέτος στην Αθήνα με έξη ξε­χω­ρι­στές συ­γκε­ντρώ­σεις. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ως τόπο της δικής του, επέ­λε­ξε την Πλα­τεία Κα­ρί­τση.

Στη συ­γκέ­ντρω­ση αυτή πα­ρευ­ρί­σκε­ται και ο πρό­ε­δρος της ΓΣΕΕ Γιάν­νης Πα­να­γό­που­λος, φο­ρώ­ντας ερ­γα­τι­κή φόρμα. Απευ­θύ­νει θερμό, τα­ξι­κό, αγω­νι­στι­κό χαι­ρε­τι­σμό στα πλήθη που έχουν σχε­δόν γε­μί­σει την πλα­τεία και τα οποία τον κα­τα­χει­ρο­κρο­τούν. Εκ μέ­ρους της κυ­βέρ­νη­σης χαι­ρε­τί­ζει ο Όλγα Γε­ρο­βα­σί­λη. Τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εκ­προ­σω­πεί η Ευαγ­γε­λία Κα­ρα­κώ­στα.

Μετά το πέρας των ομι­λιών και τα επα­να­στα­τι­κά συν­θή­μα­τα που ρί­χτη­καν από τα με­γά­φω­να, οι συ­γκε­ντρω­μέ­νοι με­τα­φέ­ρο­νται όπως είναι στου Μπαϊ­ρα­κτά­ρη, για χα­λα­ρή συ­ζή­τη­ση και για να χτυ­πή­σουν καμιά με­ρί­δα κε­μπάπ.

-Η Χρυσή Αυγή την ίδια μέρα διορ­γα­νώ­νει με­γά­λη έκ­θε­ση λου­λου­διών στην Πλα­τεία Ατ­τι­κής, με κε­ντρι­κό θέμα «Η Άνοι­ξη είναι μόνο ελ­λη­νι­κή». Απα­γο­ρεύ­ε­ται η προ­σέ­λευ­ση αλ­λο­δα­πών.

-Πρω­τα­θλη­τής Ελ­λά­δας στη Φου­τμπωλ Λινγκ ανα­δει­κνύ­ε­ται ο Ολυ­μπια­κός. Πραγ­μα­το­ποιεί­ται με­γα­λο­πρε­πής φιέ­στα στο Στά­διο Γε­ώρ­γιος Κα­ραϊ­σκά­κης όπου ο κ. Μα­ρι­νά­κης βρα­βεύ­ει με με­τάλ­λια, τα οποία συ­νο­δεύ­ο­νται από ση­μα­ντι­κά χρη­μα­τι­κά ποσά, όσους διαι­τη­τές σφύ­ρι­ξαν τα παι­γνί­δια του Ολυ­μπια­κού τη σεζόν που πέ­ρα­σε, για τον υψη­λού επι­πέ­δου επαγ­γελ­μα­τι­σμό τους, το ήθος και την άψογη και ανε­πη­ρέ­α­στη διαι­τη­τι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά τους.

ΙΟΥ­ΝΙΟΣ:

-Σο­βα­ρές κομ­μα­τι­κές με­τα­κι­νή­σεις και πο­λι­τι­κές εξαγ­γε­λί­ες πραγ­μα­το­ποιού­νται αυτόν το μήνα.

Προ­σχω­ρούν στη Ν.Δ. οι κ.κ. Νι­κο­λό­που­λος, Αμυ­ράς και η κ. Κόλ­λια-Τσα­ρου­χά. Στο κόμμα της Ένω­σης Κε­ντρώ­ων προ­σχω­ρεί ο κ. Μι­χε­λο­γιαν­νά­κης, δη­λώ­νο­ντας ότι πάντα θαύ­μα­ζε τον Βα­σί­λη Λε­βέ­ντη. Ο κ. Κου­βέ­λης υπουρ­γο­ποιεί­ται και ανα­λαμ­βά­νει αντι­πρό­ε­δρος της κυ­βέρ­νη­σης, στη θέση του απελ­θό­ντος Γιάν­νη Δρα­γα­σά­κη, ο οποί­ος διεκ­δι­κεί με αξιώ­σεις τη θέση του Ζαν Κλωντ Γιού­γκερ στην Κο­μι­σιόν.

Η κ. Κων­στα­ντο­πού­λου και ο Γιάν­νης Βα­ρου­φά­κης ανα­κοι­νώ­νουν νέα πο­λι­τι­κή κί­νη­ση με τίτλο ¨Κεϋν­σα­νή Κί­νη­ση Πο­λι­τι­κής Ανα­διάρ­θρω­σης (ΚΕ­ΚΙ­ΠΑ)¨. Η κ. Γεν­νη­μα­τά πα­ρα­μέ­νει στο ΠΑΣΟΚ.

-Κά­θε­τα αντί­θε­το το ΚΚΕ με την υιο­θε­σία παι­διών από ομο­φυ­λό­φι­λα ζευ­γά­ρια, διορ­γα­νώ­νει ημε­ρί­δα για το θέμα στα γρα­φεία του, στον Πε­ρισ­σό, με κε­ντρι­κό σύν­θη­μα «Όχι στην ανε­ξέ­λεγ­κτη υιο­θε­σία». Η κ. Κα­νέ­λη δη­λώ­νει ότι θα απου­σιά­σει για οι­κο­γε­νεια­κούς λό­γους.

ΙΟΥ­ΛΙΟΣ:

-Το θερ­μό­με­τρο έχει ανέ­βει δρα­μα­τι­κά και ο υδράρ­γυ­ρος χτυ­πά­ει σα­ρα­ντά­ρια. Οι βου­λευ­τές δια­μαρ­τύ­ρο­νται για τις συν­θή­κες δου­λειάς και ο πρό­ε­δρος της Βου­λής κ. Βού­τσης απο­φα­σί­ζει να ανα­στεί­λει επ’ αό­ρι­στον τις ερ­γα­σί­ες του σώ­μα­τος, δη­λώ­νο­ντας ότι το κοι­νο­βου­λευ­τι­κό έργο θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται, μέχρι να ανοί­ξει ξανά η Βουλή, με προ­ε­δρι­κά δια­τάγ­μα­τα.

«Άλ­λω­στε», λέει, «δεν θα αλ­λά­ξουν ρι­ζι­κά τα πράγ­μα­τα από το προη­γού­με­νο κα­θε­στώς της ψή­φι­σης με τη μέ­θο­δο του κα­τε­πεί­γο­ντος και των με­τα­με­σο­νύ­κτιων τρο­πο­λο­γιών επάνω σε άσχε­τα νο­μο­σχέ­δια. Στη Δη­μο­κρα­τία δεν υπάρ­χουν αδιέ­ξο­δα».

-Ο υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας Πάνος Καμ­μέ­νος απο­φα­σί­ζει αυτό το χρόνο η άσκη­ση Παρ­με­νί­ων να διε­ξα­χθεί εξ’ ολο­κλή­ρου στην Ικα­ρία, ιδιαί­τε­ρη πα­τρί­δα της συ­ζύ­γου του. Ση­μα­ντι­κές μο­νά­δες πε­ζι­κού και αρ­μά­των μάχης με­τα­φέ­ρο­νται στις Ράχες, την Ακα­μά­τρα και το Καρ­κι­νά­γρι ενώ μοίρα πο­λε­μι­κών σκα­φών κα­τα­πλέ­ει στο λι­μά­νι του Εύ­δη­λου.

-Ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών Τρύ­φων Αλε­ξιά­δης ανα­κοι­νώ­νει με­γά­λη επι­τυ­χία του ΣΔΟΕ κατά της φο­ρο­δια­φυ­γής: Συλ­λαμ­βά­νο­νται επ’ αυ­το­φό­ρω δύο αθίγ­γα­νοι από την πε­ριο­χή της Αγίας Βαρ­βά­ρας, επι­βαί­νο­ντες σε φορ­τη­γά­κι μάρ­κας Ντά­τσουν και χρώ­μα­τος πορ­το­κα­λί, να με­τα­φέ­ρουν χαλιά και πα­τά­κια τουα­λέ­τας χωρίς να δια­θέ­τουν τα­μεια­κή μη­χα­νή και χωρίς φυ­σι­κά να κό­βουν από­δει­ξη, πράξη από την οποία κατά τον υπουρ­γό ζη­μιώ­θη­κε το ελ­λη­νι­κό κρά­τος πολ­λές χι­λιά­δες ευρώ.

ΑΥ­ΓΟΥ­ΣΤΟΣ:

-Τα μπά­νια του λαού μπαί­νουν και αυτά στο στό­χα­στρο της Τρόι­κα. Απαι­τεί να μπει ει­δι­κός φόρος λουο­μέ­νων καθώς και να κό­βο­νται πρό­στι­μα σε όσους φο­ρά­νε αντι­η­λια­κό, για ρύ­παν­ση του θα­λάσ­σιου πε­ρι­βάλ­λο­ντος.

-Σύσ­σω­μα αντι­δρούν τα πο­λι­τι­κά κόμ­μα­τα στις πα­ρά­λο­γες προ­τά­σεις των δα­νει­στών. Ο Βαγ­γέ­λης Μεϊ­μα­ρά­κης δη­λώ­νει: «Ελάτε να μας γλύ­ψε­τε το γκιώ­νη για να δρο­σι­στεί­τε κα­λο­καί­ρι που είναι». Ο Δη­μή­τρης Κου­τσού­μπας εκ μέ­ρους του ΚΚΕ απει­λεί τους Ευ­ρω­παί­ους: «Θα γίνει Πο­τέμ­κιν αν επι­μεί­νε­τε». Ο Πα­να­γιώ­της Λα­φα­ζά­νης ζη­τά­ει άμεσα δη­μο­ψή­φι­σμα.

-Η κυ­βερ­νη­τι­κή εκ­πρό­σω­πος Όλγα Γε­ρο­βα­σί­λη δη­λώ­νει: «Δεν θα απο­δε­χτού­με τέ­τοιες προ­τά­σεις, θα θέ­σου­με κόκ­κι­νες γραμ­μές, όπως κά­να­με μέχρι σή­με­ρα σε όλες τις πε­ρι­κο­πές από το ει­σό­δη­μα των Ελ­λή­νων ερ­γα­ζο­μέ­νων και των συ­ντα­ξιού­χων. Αν δεν υπο­χω­ρή­σει η Τρόι­κα, έχου­με να προ­τεί­νου­με στον ελ­λη­νι­κό λαό την εναλ­λα­κτι­κή λύση των γάρ­γα­ρων ελ­λη­νι­κών πο­τα­μών και των πα­νέ­μορ­φων λι­μνών μας».

ΣΕ­ΠΤΕΜ­ΒΡΗΣ:

-Ξε­κι­νά η νέα σχο­λι­κή χρο­νιά με τα ίδια προ­βλή­μα­τα: όπου έχει κα­θη­γη­τές δεν έχει βι­βλία και όπου έχει βι­βλία δεν υπάρ­χουν κα­θη­γη­τές. Ο υπουρ­γός Παι­δεί­ας Νίκος Φίλης δη­λώ­νει: «Μέχρι το τέλος της θη­τεί­ας μας, θα έχουν επι­λυ­θεί όλα τα ζη­τή­μα­τα που απα­σχο­λούν τον ευαί­σθη­το χώρο της Παι­δεί­ας, στον οποίο απο­δί­δου­με ιδιαί­τε­ρη ση­μα­σία».

-Ξα­να­νοί­γει η Βουλή με μια τε­λε­τή που έχει πα­νη­γυ­ρι­κό χα­ρα­κτή­ρα. Χο­ρο­στα­τεί ο αρ­χιε­πί­σκο­πος Ιε­ρώ­νυ­μος φο­ρώ­ντας τα χρυσά άμφια του ενώ άρι­στες εντυ­πώ­σεις αφή­νουν και οι κομ­ψές εμ­φα­νί­σεις των εκ­προ­σώ­πων του λαού. Δια­κρί­νε­ται ιδιαι­τέ­ρως η κ. Κε­φα­λο­γιάν­νη για το υπέ­ρο­χο τα­γιε­ρά­κι της ενώ εντυ­πω­σιά­ζει και ο κ. Νι­κή­τας Κα­κλα­μά­νης, ο οποί­ος εμ­φα­νί­ζε­ται με ένα κομ­ψό­τα­το ροζ λου­λου­δά­το που­κά­μι­σο.

-Στην εναρ­κτή­ρια ομι­λία του ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας δη­λώ­νει: «Μόλις μας επι­βε­βαιώ­σουν οι εταί­ροι μας ότι ολο­κλη­ρώ­σα­με το πρό­γραμ­μα που μας έχουν προ­τεί­νει, θα φο­ρέ­σω γρα­βά­τα. Αυτό απο­τε­λεί δέ­σμευ­ση».

ΟΚΤΩ­ΒΡΙΟΣ:

-Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η ετή­σια σύ­νο­δος της Λέ­σχης Μπίλ­τε­μπεργκ με κε­ντρι­κό θέμα «Τρό­ποι επι­βί­ω­σης του τρα­πε­ζι­κού συ­στή­μα­τος. Το πα­ρά­δειγ­μα της Ελ­λά­δας». Επί­τι­μος κα­λε­σμέ­νος ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας. Τον συ­νο­δεύ­ει ο βου­λευ­τής Μάκης Μπα­λα­ού­ρας, ει­δι­κός σε τρα­πε­ζι­κά θέ­μα­τα.

-Με από­φα­ση της κυ­βέρ­νη­σης, οι φε­τι­νοί εορ­τα­σμοί για την επέ­τειο του ηρω­ι­κού ΟΧΙ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν μόνο σε κλει­στούς χώ­ρους.

- Το ΣΔΟΕ δη­μο­σιο­ποιεί τη σύλ­λη­ψη 15 κα­στα­νά­δων και 4 ατό­μων υπό­πτων για πώ­λη­ση, χωρίς άδεια, ψη­μέ­νων κα­λα­μπο­κιών. Ο υπουρ­γός εξαγ­γέλ­λει έξτρα μι­σθο­λο­γι­κό πριμ για τους υπαλ­λή­λους της υπη­ρε­σί­ας, επι­βρα­βεύ­ο­ντας τους έτσι για τις ση­μα­ντι­κές επι­τυ­χί­ες που είχαν μέσα στη χρο­νιά που πέ­ρα­σε.

ΝΟ­ΕΜ­ΒΡΙΟΣ:

-Γί­νε­ται όπως κάθε χρόνο η κα­θιε­ρω­μέ­νη πο­ρεία του Πο­λυ­τε­χνεί­ου. Δε­κα­ε­πτά δι­μοι­ρί­ες των ΜΑΤ προ­στα­τεύ­ουν φέτος το μπλοκ του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ενώ και τρία ελι­κό­πτε­ρα πε­τούν ακρι­βώς από πάνω του. Το συ­γκε­κρι­μέ­νο κομ­μά­τι δια­δη­λω­τών δια­κρί­νε­ται ιδιαί­τε­ρα για τον αγω­νι­στι­κό παλμό του καθώς οι συμ­με­τέ­χο­ντες φω­νά­ζουν με πάθος το γνω­στό, παλιό, καλό σύν­θη­μα «Ο αγώ­νας τώρα δι­καιώ­νε­ται».

-Μετά από πολ­λές δια­βου­λεύ­σεις σχη­μα­τί­ζε­ται επί τέ­λους από τα κόμ­μα­τα της Βου­λής, πλην Ν.Δ. και ΚΚΕ, Κυ­βέρ­νη­ση Εθνι­κής Ενό­τη­τας. Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων και πρώ­τος τη τάξει υπουρ­γός ανα­λαμ­βά­νει ο Βα­σί­λης Λε­βέ­ντης. Εκ­πρό­σω­πος Τύπου ορί­ζε­ται ο Σταύ­ρος Θε­ο­δω­ρά­κης. Υπουρ­γός Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των πα­ρα­μέ­νει ο Νίκος Φίλης. Η κ. Γεν­νη­μα­τά πέραν της πρω­θυ­πουρ­γί­ας, δεν δέ­χε­ται άλλο πόστο.

-Ο πρω­θυ­πουρ­γός εξαγ­γέλ­λει τέσ­σε­ρα νέα με­γά­λα έργα που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν μέσω ΕΣΠΑ. Κυ­ριό­τε­ρο από αυτά είναι το νέο χιο­νο­δρο­μι­κό κέ­ντρο που θα πε­ρι­λαμ­βά­νει πο­λυ­τε­λή ξε­νώ­να και επτά πί­στες σκι, στο Αθα­μά­νιο Άρτας. Είναι επί­σης έτοι­μες να ξε­κι­νή­σουν οι ερ­γα­σί­ες για τη διά­νοι­ξη του δρό­μου Ψυ­χι­κού-Φι­λο­θέ­ης χωρίς πα­ρα­καμ­πτη­ρί­ους.

ΔΕ­ΚΕΜ­ΒΡΙΟΣ:

-Κα­τα­τί­θε­ται ο νέος προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός, με τον οποίο ανα­ζη­τού­νται 150 δις ευρώ για τις δα­νεια­κές ανά­γκες του επό­με­νου έτους. Ο κ. Τσα­κα­λώ­τος δη­λώ­νει: «Εί­χα­με μια μικρή, πολύ μικρή, μα πάρα πολύ μικρή υστέ­ρη­ση εσό­δων αυτό το χρόνο, ωστό­σο δεν υπάρ­χει κάτι το ανη­συ­χη­τι­κό, η αρι­στε­ρή κυ­βέρ­νη­ση θα τα κα­τα­φέ­ρει και αυτή τη φορά χωρίς να θίξει τα ερ­γα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα».

-Άν­δρας της χρο­νιάς, σύμ­φω­να με το πε­ριο­δι­κό Βη-Μα­γκα­ζί­νο, ανα­δει­κνύ­ε­ται ο Γιώρ­γος Κα­τρού­γκα­λος. Το βρα­βείο του πα­ρα­λαμ­βά­νει σε μια λα­μπρή τε­λε­τή στην αί­θου­σα Τερ­ψι­χό­ρη του Χίλ­τον, κα­τα­χει­ρο­κρο­τού­με­νος από πλή­θος συ­ντα­ξιού­χων που πα­ρευ­ρί­σκο­νται μα­ζι­κά.

-Δη­μο­σκό­πη­ση που πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο τέλος της χρο­νιάς από την MRB, φέρ­νει πρώτο κόμμα την Ένωση Κε­ντρώ­ων. Ακο­λου­θούν ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και η Ν.Δ. σε με­γά­λη από­στα­ση. Ο Βα­σί­λης Λε­βέ­ντης δη­λώ­νει: «Το ελ­λη­νι­κό κοι­νο­βού­λιο βρί­σκε­ται σε φα­νε­ρή ανα­ντι­στοι­χία με το λαϊκό αί­σθη­μα. Ζη­τού­με εδώ και τώρα εκλο­γές».

Πόσο πιο χα­μη­λά Λόλα;



Άντε, και εις άλλα με υγεία. Καλή χρο­νιά!

*Ει­δι­κός μελ­λο­ντο­λό­γος

1 σχόλιο: