Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

ΚΕΑΟ: αρχίζει το κυνήγι εργοδοτών (ΙΚΑ) και ασφαλισμένων (ΟΑΕΕ) που χρωστούν στα Ταμεία

Ποιοι κινδυνεύουν με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης και κατασχέσεις. Αναδημοσίευση από ΕφΣυν

Ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες για την είσπραξη όσων οφείλονται από εργοδότες (στην περίπτωση του ΙΚΑ) και από ασφαλισμένους (στην περίπτωση του ΟΑΕΕ) στα ασφαλιστικά ταμεία. Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) έχει ήδη κατατάξει τις οφειλές ανάλογα με την εισπραξιμότητά τους και στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.

Οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ έχουν δώσει προτεραιότητα στις οφειλές που χαρακτηρίζονται άμεσα εισπράξιμες, και προχωρούν στην ενημέρωση του οφειλέτη για την ύπαρξη της οφειλής, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών. Ο οφειλέτης ενημερώνεται από τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ για το σύνολο της οφειλής του ως εξής: i) Μέσω τηλεφωνικού κέντρου (call center). ii) Μέσω μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms). iii) Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). iv) Μέσω του διαδικτυακού ηλεκτρονικού λογαριασμού του ΚΕΑΟ, κατόπιν πιστοποίησης. v) Μέσω γραπτής ειδοποίησης που αποστέλλεται στην επαγγελματική του διεύθυνση ή στη διεύθυνση κατοικίας του. Ο οφειλέτης καλείται να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο της οφειλής του άμεσα, εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης, με την υπενθύμιση ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του θα ακολουθήσει η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι οφειλέτες που δεν ανταποκριθούν στις ειδοποιήσεις του ΚΕΑΟ θα αντιμετωπίζουν κατασχέσεις των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τους, ενώ όσοι εργοδότες οφείλουν ακόμη και αν προβούν σε μερική εξόφληση της οφειλής χωρίς να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης δεν θα γλιτώνουν τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Αυτές που έχουν λάβει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος είναι οι οφειλές που έχουν κριθεί επισφαλείς. Για τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και το ΚΕΑΟ, «επισφαλής κρίνεται η απαίτηση, για την οποία, από διάφορα πραγματικά περιστατικά, προκύπτει αβεβαιότητα για τη μερική ή ολική εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη». Από την άλλη για να επέμβει στην περιουσία των οφειλετών το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) θα πρέπει να είναι βεβαιωμένες αυτές οι οφειλές.

Για να κριθεί επισφαλής μία οφειλή θα πρέπει να υπάρχει μία εκ των κάτωθι περιπτώσεων:


• Το είδος της δραστηριότητας του οφειλέτη

• Η νομική μορφή της επιχείρησης

• Ο χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης

• Η διατήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στην Ελλάδα

• Η αξία των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης

• Η δημιουργία νέων οφειλών

• Η συνέπεια στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης ή του ασφαλιστικού βίου εάν πρόκειται για ασφαλισμένο

• Ο κίνδυνος παραγραφής της απαίτησης

• Η συχνή μεταβολή του αριθμού και των προσώπων που απασχολούνται στην επιχείρηση

• Οι μαζικές μετακινήσεις του προσωπικού

• Οι συχνές αλλαγές των υπευθύνων της επιχείρησης

• Η ηλικία του υπεύθυνου της επιχείρησης

• Η τοποθέτηση ως υπευθύνων, προσώπων που δεν συμμετέχουν στο κεφάλαιο της επιχείρησης

• Η συχνότητα υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών και η τήρηση ή μη των όρων τους

• Η μερική καταβολή της οφειλής χωρίς υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών

• Η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών ή των υπευθύνων της επιχείρησης

• Η μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών ή των υπευθύνων της επιχείρησης

• Η επικείμενη μετεγκατάσταση της επιχείρησης εκτός Ελλάδας

• Η κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση ή η υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα

• Η ποινική δίωξη του οφειλέτη για οφειλόμενους προς το Δημόσιο φόρους

• Κάθε άλλο περιστατικό που μπορεί να επηρεάσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη

Ποιοι γλιτώνουν την καταβολή

Από την άλλη υπάρχουν και πολλοί οφειλέτες που θα γλιτώσουν την καταβολή δεδομένου ότι υπάρχουν βεβαιωμένες μεν οφειλές αλλά αυτές έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης. Για να συμβεί αυτό με βάση τις σχετικές εγκυκλίους θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) έχει κινηθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη.

β) έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων φυσικών προσώπων για τα αδικήματα που αφορούν τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και εφόσον το ύψος των οφειλών εμπίπτει στα όρια που προβλέπει ο νόμος για το αξιόποινο και έχει κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου στις περιπτώσεις που μπορούν να ενεργοποιηθούν οι αυτόφωρες διαδικασίες.

γ) δεν κατέστη δυνατή η ικανοποίηση της απαίτησης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) στο σύνολό της ή εν μέρει, για έναν ή περισσότερους από τους εξής λόγους:

i) έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή των υπευθύνων της επιχείρησης (ή άλλων περιουσιακών στοιχείων εκτός αυτών που εκποιήθηκαν αναγκαστικά)

ii) διαπιστώθηκε η καθ” οποιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή των υπευθύνων της επιχείρησης που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη των πράξεων εκποίησης

iii) πρόκειται για οφειλέτη αγνώστου διαμονής ή για αλλοδαπό μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, για τον οποίο οι προσπάθειες ανεύρεσης του τόπου διαμονής του και είσπραξης του χρέους έχουν αποβεί χωρίς αποτέλεσμα

iv) ο οφειλέτης απεβίωσε χωρίς να αφήσει οποιαδήποτε περιουσία και οι κληρονόμοι του αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομία, ή αυτή περιήλθε στο Δημόσιο ως κληρονόμο με το ευεργέτημα της απογραφής

v) πρόκειται για οφειλέτη σε καθεστώς πτώχευσης και έχει περατωθεί η πτώχευση και ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της μεταπτωχευτικής περιουσίας χωρίς αποτέλεσμα

vi) πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης

vii) πρόκειται για περιπτώσεις που:

- το ποσόν της κύριας οφειλής από εισφορές δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξη μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν

- το ποσόν της οφειλής από οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει τα εκατό ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξη μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου