Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Δεν υποβάλλουμε υπεύθυνες δηλώσεις για την εφεδρεία

Αναδημοσιεύουμε από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία άρθρο για την εφεδρεία το οποίο επαναφέρει αυτό που σε προηγούμενη ανάρτηση περιγράψαμε ως εγκλωβισμό των δημοσίων υπαλλήλων μηχανικών. Η ΕΜΔΥΔΑΣ έχει εκδόσει την ανακοίνωση που ακολουθεί παρακάτω καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία καλεί όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς να μην υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις που θα τους ζητηθούν για να εφαρμοστεί η εργασιακή εφεδρεία.
Αθήνα, 18 /11/ 2011


Αρ. Πρωτ. :6276                                                      
Προς : Μέλη ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ


Θέμα : Υπεύθυνη δήλωση συντάξιμης προϋπηρεσίας για ένταξη σε εργασιακή εφεδρεία,

Συνδελφοι,

Πληροφορηθήκαμε ότι, κατ’ επίκληση της εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΙΔΔ/Β.10 Ε.Ε./2/οικ. 22225 περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 και εργασιακής εφεδρείας, καλούνται οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, μέλη της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, που συνδέονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς της εν λόγω διάταξης (ήτοι του άρθρου 34 του ν. 4024/2011) να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις από τις οποίες να προκύπτει ο ακριβής συντάξιμος χρόνος ασφάλισης όχι μόνο στο φορέα που υπηρετεί αλλά και τυχόν συντάξιμη προϋπηρεσία που διαθέτει σε άλλους φορείς. Στην εν λόγω εγκύκλιο μάλιστα με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι περαιτέρω αναγράφεται, προφανώς στο πλαίσιο παράνομου εξαναγκασμού και εκφοβισμού των υπαλλήλων, ότι (θα) υπάρξει πρόβλεψη ώστε συντάξιμη υπηρεσία που δεν θα αναφερθεί με τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις να μην προσμετρηθεί στον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου του υπαλλήλου κατά τη μελλοντική συνταξιοδότησή του.

Έτσι λοιπόν επιχειρείται να μετατεθεί στους εργαζόμενους, οι οποίοι μάλιστα επανειλημμένα έχουν επιδείξει την αντίθεσή τους στο παράνομο μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, η μέριμνα για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 34. Με την προαναφερόμενη εγκύκλιο ζητούναι στοιχεία και δεδομένα τα οποία όφειλε η Διοίκηση να έχει στη διάθεσή σας, μετά και από την πρόσφατη απογραφή που πραγματοποιήθηκε. Προκειμένου δε να εξαναγκαστούν οι υπάλληλοι και να διευκολυνθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, προβλέφθηκε στην εγκύκλιο παντελώς παράνομα – δεδομένου μάλιστα ότι όπως πάγια γίνεται δεκτό από τα Δικαστήρια, οι εγκύκλιοι είναι εσωτερικά έγγραφα της διοίκησης χωρίς καμία νομική δεσμευτικότητα και δεν μπορούν ως εκ τούτου ούτε να θέτουν κανόνες δικαίου, πολύ δε λιγότερο μπορούν να προβλέπουν και να επιβάλλουν κυρώσεις – ότι τυχόν μη δηλωθείσα προϋπηρεσία δεν θα συνυπολογισθεί κατά τη συνταξιοδότηση (!).
Η αξίωση της Δημόσιας Διοίκησης να υπογραφεί μια τέτοια δήλωση και μάλιστα με στόχο την εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας, ξαναφέρνει στη μνήμη μας πέτρινα χρόνια, τα οποία είχαμε πιστέψει ότι είχαν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Καλούμαστε να συνηγορήσουμε και να συμπράξουμε στην υλοποίηση της εργασιακής εφεδρείας, μολονότι εξαρχής οι υπάλληλοι έχουν διατυπώσει σοβαρές επιφυλάξεις για τη νομιμότητα του νέου «θεσμού», κατά παράβαση του δικαιώματος που έχει κάθε πολίτης να αντιτεθεί σε παντός είδους ενέργειες, που αποσκοπούν και έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και που προσβάλουν τη προσωπικότητα. Σε κάθε περίπτωση, είναι ηθικά ανεπίτρεπτη η διατύπωση απειλών για την διαγραφή του χρόνου ασφάλισης, που τυχόν δεν θα συμπεριληφθεί σ’ αυτές τις δηλώσεις, που καλούνται να υπογράψουν οι Μηχανικοί.
Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς να μην υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις που θα τους ζητηθούν για να εφαρμοστεί η εργασιακή εφεδρεία.
 
Αθήνα, 21/11 2011
Αρ. Πρωτ. : 6282                                                          
Προς : Μέλη ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ


ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ

Του/της …


Με την παρούσα ζητώ να εξαιρεθώ από τον κατάλογο των προσώπων που θα τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, καθώς, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 33 του ν. 4024/2011.

Όπως γνωρίζετε, η υπόψη διάταξη εφαρμόζεται, στους υπαλλήλους που συγκεντρώνουν, έως την 31.12.2013, 35 έτη ασφάλισης στο Δημόσιο (και είναι τουλάχιστον 55 ετών), με δεδομένο και με κύριο κριτήριο, σύμφωνα με τον διακηρυγμένο σκοπό του νομοθέτη, ότι η κατηγορία αυτή των υπαλλήλων θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης κατά την ημερομηνία αυτή.

Ενόψει όμως της υποχρεωτικής υπαγωγής μου στην ασφάλιση και των δύο φορέων – Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ – δεν συγκεντρώνω, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έως την 31.12.2013 τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής μου και από τους δύο φορείς.

Ως εκ τούτου ζητώ με την παρούσα, επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου, να μην τεθώ σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.

 Εφεδροι χωρίς προοπτική σύνταξης

Μία εβδομάδα πριν λήξει η προθεσμία για την κατάρτιση καταστάσεων εφέδρων, η κυβέρνηση διαπιστώνει ότι η εφαρμογή της έχει πολλά προβλήματα.
Το πρώτο είναι ότι το μέτρο δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν καθεστώς προσυνταξιοδότησης για όλο το φάσμα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα με τα ίδια κριτήρια, λόγω διαφορετικών ασφαλιστικών ταχυτήτων. Το δεύτερο, σημαντικό για τη λειτουργία των υπηρεσιών, είναι ότι, εάν εφαρμοστεί σαρωτικά, η χώρα μπορεί να μείνει δίχως αερομεταφορές, αστικές συγκοινωνίες, ασφαλιστικά ταμεία. Και το τρίτο είναι το πρόβλημα του πολιτικού κόστους, που, όπως φάνηκε και πάλι στην προχθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, κανείς υπουργός δεν θέλει να αναλάβει προσωπικά.
Σύμφωνα με τον βασικό σχεδιασμό, σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς θα ενταχθούν περίπου 15.000 υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει το 53ο έτος και συμπληρώνουν το 2013 δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης, δηλαδή 35ετία. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι αυτή η γενική αρχή βρίσκει κενά στο ασφαλιστικό σύστημα. Για τους μηχανικούς των δημοσίων υπηρεσιών, κατώφλι συνταξιοδότησης είναι τα 60, ενώ για τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου ή με προηγούμενη εργασία στον ιδιωτικό τομέα, το ΙΚΑ έχει κατώφλι τα 58 και γι' αυτούς τους υπαλλήλους η εφεδρεία στα 53 δεν μπορεί να αποτελέσει προσυνταξιοδοτικό καθεστώς. Το θέμα θα διευκρινιστεί με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας.
Η άλλη όψη αυτού του προβλήματος είναι οι συνέπειες που θα έχει η εφεδρεία σε κρίσιμους τομείς της κρατικής μηχανής. Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δ. Ρέππας παραδέχθηκε ότι δημιουργούνται μεγάλα κενά και στις συγκοινωνίες όπου είχε προηγηθεί το κύμα των αναγκαστικών μετατάξεων αλλά και στην πολιτική αεροπορία, όπου η εφεδρεία θα αποψιλώσει την υπηρεσία από έμπειρα στελέχη. Ανάλογες επισημάνσεις έγιναν και από άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου για τους τομείς της ευθύνης τους (Κουτρουμάνη, Σκανδαλίδη, Βορίδη κ.ά.). Το συμπέρασμα ήταν ότι πρέπει να επανεξεταστούν αυτές οι παράμετροι και τις επόμενες μέρες αναμένεται σύσκεψη των συναρμοδίων υπουργών υπό τον Ευ. Βενιζέλο προκειμένου να επισπευστεί η διαδικασία ανασυγκρότησης όλων των δημόσιων υπηρεσιών. Αποφασίστηκε επίσης να συνυπολογιστεί ο αυξημένος αριθμός των υπαλλήλων που θα βγουν σε σύνταξη, ίσως και περισσότεροι από 50.000. Πάντως, ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που θα βγουν στην εφεδρεία, εκτιμάται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει από την τρόικα. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά τις 27 Νοεμβρίου και την κατάρτιση των καταστάσεων και τις εισηγήσεις των επιτροπών αναδιοργάνωσης των υπουργείων.
Κύμα ενστάσεων αναμένεται στην κατηγορία υπαλλήλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης με μικρή προϋπηρεσία. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι χιλιάδες υπάλληλοι δεν έχουν δώσει στοιχεία προϋπηρεσίας στην επικαιροποίηση της απογραφής. Καταιγιστικές είναι και οι αντιδράσεις από τις ειδικές κατηγορίες (υπάλληλοι με αναπηρία ή με προστατευόμενα μέλη ανάπηρα, πολύτεκνοι, προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών) που, ενώ εξαιρούνται από το μέτρο, πρέπει να υποβάλουν στοιχεία μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου