Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019

Γνωμοδότηση ΝΣΚ: Κατάργηση κρατήσεων ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠΚατάργηση κρατήσεων ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ

Εκδόθηκε η αναμενόμενη τελική Γνωμοδότηση της πλήρους Ολομέλειας του ΝΣΚ σχετικά με το θέμα της κατάργησης των κρατήσεων υπερ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. 129/2019 γνωμοδότησή του το ΝΣΚ γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία τα εξής:

Ερώτημα 1. Η κατάργηση της υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κρατήσεως, με τον ν.4254/2014, αφορά μόνο στις συμβάσεις δημοσίων έργων που έχουν συναφθεί από την 01.01.2015 και εφεξής και, συνεπώς, για όσες συμβάσεις συνήφθησαν πριν από την 01.01.2015 ισχύει υποχρέωση παρακρατήσεως της εν λόγω κρατήσεως επί παντός ανεξαιρέτως λογαριασμού πληρωμής εργολάβου επί των εκτελουμένων έργων του Δημοσίου και λοιπών φορέων;

Νέα γνωμοδότηση ΝΣΚ: Η κατάργηση της προβλεπόμενης με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 περ. β' του α.ν. 2326/1940 κράτησης [1% υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ], ισχύει για τους λογαριασμούς πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος που υποβάλλονται από τον εργολάβο μετά την ημερομηνία ισχύος της αντίστοιχης κατάργησης, δηλαδή από 1-1-2015, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάρτισης της σχετικής εργολαβικής σύμβασης ή υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού, εφαρμοζομένης, όμως, από την αρμόδια υπηρεσία της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008, κατά την έγκριση και εξόφληση των λογαριασμών, που αφορούν συμβάσεις συναφθείσες πριν την ανωτέρω ημερομηνία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 25 (βλ. παρακάτω)Ερώτημα 2. Η κατάργηση των υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κρατήσεων, με τον ν.4393/2016, αφορά μόνο στις συμβάσεις δημοσίων έργων που έχουν καταρτιστεί από 12.05.2016 (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ν.4387/2016) και εφεξής και, συνεπώς, ισχύει υποχρέωση παρακρατήσεως των εν λόγω κρατήσεων για τις συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από τις 12.05.2016;

Νέα γνωμοδότηση ΝΣΚ: Η κατάργηση των προβλεπόμενων πόρων στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 περ. β1 και ιη' του α.ν. 2326/1940 [6% και 2% υπερ ΤΣΜΕΔΕ], αντίστοιχα, ισχύει για τους λογαριασμούς πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος που υποβάλλονται από τον εργολάβο μετά την ημερομηνία ισχύος της αντίστοιχης κατάργησης, δηλαδή από 12-05-2016, τόσο για την πρώτη (περ. β1), όσο και για τη δεύτερη (περ. ιη') που ανακύπτει σε σχέση με τεκμαρτά κέρδη του εργολάβου, εξαιτίας της εκτέλεσης εργολαβικών εργασιών, ανεξάρτητααπό τον χρόνο κατάρτισης της σχετικής εργολαβικής σύμβασης ή υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού, εφαρμοζομένης, όμως, από την αρμόδια υπηρεσία της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008, κατά την έγκριση και εξόφληση των λογαριασμών, που αφορούν συμβάσεις συναφθείσες πριντην ανωτέρω ημερομηνία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 25 (βλ. παρακάτω.).

Ερώτημα 3. Η κατάργηση των υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κρατήσεων, συνεπάγεται την κατάργηση και της αντίστοιχης κράτησης υπέρ ΕΜΠ και εάν ναι με ποια νομοθετική διάταξη θεωρείται ότι επέρχεται η σχετική κατάργηση (ήτοι τον ν.4254/2014 ή τον ν. 4393/2016);

Νέα γνωμοδότηση ΝΣΚ: Η κατάργηση της κράτησης του άρθρου 7 παρ. 1 περ. β' του ν. 2326/1940 υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ συνεπάγεται και την κατάργηση των αντίστοιχων προβλέψεων των ν. 546/1943 και 440/1945 για την επιβολή της πρόσθετης υπέρ ΕΜΠ κράτησης εφαρμοζομένης, όμως, από την αρμόδια υπηρεσία της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008, κατά την έγκριση και εξόφληση των λογαριασμών, που αφορούν συμβάσεις συναφθείσες πριντην ημερομηνία κατάργησης των παραπάνω διατάξεων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 25(βλ. παρακάτω)

Προσοχή! Σύμφωνα με τη σκέψη 25 της γνωμοδότησης, την οποία καλούνται να εφαρμόζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου η κατάργηση των συγκεκριμένων κρατήσεων να αποβεί πράγματι ουδέτερη, όπως επιβάλλεται και να μην διαταραχθεί η οικονομική ισορροπία της σύμβασης, θα πρέπει κατ’ αυτόθροη εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008, να πιστωθεί μεν το εργολαβικό αντάλλαγμα στον οικείο λογαριασμό με την αξία των κρατήσεων που καταργήθηκαν, ταυτόχρονα όμως και προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν αδικαιολόγητος πλουτισμός του αναδόχου, να χρεωθεί(μειωθεί) ισόποσα, ώστε αυτό (το εργολαβικό αντάλλαγμα) να παραμείνει στο ύψος που είχε υπολογιστεί από τον εργολάβο κατά την υποβολή της προσφοράς του.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω γνωμοδότησης φαίνεται να δίνεται τέλος στο ζήτημα του χρόνου κατάργησης των εν λόγω κρατήσεων που εκκρεμεί από το έτος 2015! Η αποδοχή της γνωμοδότησης από τον αρμόδιο Υπουργό εκκρεμεί. Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για σχετική αποδοχή που θα ακολουθήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου