Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Πίνακας με τις εισφορές στον πρώην ΕΛΠΠ, Ειδική Προσαύξηση (1979 - 2015)
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΠΠ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓ. ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓ. ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΓ/ΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΔΡΧ % ΔΡΧ % ΔΡΧ % ΔΡΧ % ΔΡΧ.

01/07/1979 - 31/12/1979 20800 61,04 3,00% 624 1,83 1,00% 208 0,61 9,50% 1976 5,80 4,00% 832 2,44 Ν. 915/79, αρθ. 34 (B.M. Δ.Υ. β' βαθμού)

01/01/1980 - 31/12/1980 23100 67,79 3,00% 693 2,03 1,00% 231 0,68 9,50% 2194 6,44 4,00% 924 2,71 43/3/715/15.04.1981 (εισφορά για αναγνωρίσεις)

01/01/1981 - 30/06/1981 25967 76,21 3,00% 779 2,29 1,00% 260 0,76 9,50% 2468 7,24 4,00% 1039 3,05

01/07/1981 - 30/10/1981 27700 81,29 3,00% 831 2,44 1,00% 277 0,81 9,50% 2632 7,72 4,00% 1108 3,25

01/11/1981 - 31/12/1982 28267 82,96 3,00% 848 2,49 1,00% 283 0,83 9,50% 2686 7,88 4,00% 1131 3,32

01/01/1983 - 31/12/1983 35333 103,69 3,00% 1060 3,11 1,00% 353 1,04 9,50% 3357 9,85 4,00% 1413 4,15 43/3/1062/82

01/01/1984 - 31/03/1985 42400 124,43 3,00% 1272 3,73 1,00% 424 1,24 9,50% 4029 11,82 4,00% 1696 4,98 43/3/3190/12.12.1983 (αύξηση Τ. Μ. 20%)

01/04/1985 - 31/05/1986 53000 155,54 3,00% 1590 4,67 1,00% 530 1,56 9,50% 5036 14,78 4,00% 2120 6,22

01/06/1986 - 31/05/1987 60967 178,92 3,00% 1829 5,37 1,00% 610 1,79 9,50% 5791 16,99 4,00% 2439 7,16

01/06/1987 - 30/06/1988 68267 200,34 3,00% 2048 6,01 1,00% 683 2,00 9,50% 6486 19,03 4,00% 2731 8,01

01/07/1988 - 31/03/1989 88756 260,47 3,00% 2663 7,82 2,00% 1775 5,21 9,50% 8432 24,75 4,00% 3550 10,42

01/04/1989 - 30/04/1990 106507 312,57 3,00% 3195 9,38 3,00% 3195 9,38 9,50% 10118 29,69 4,00% 4260 12,50

01/05/1990 - 30/09/1990 138459 406,34 3,00% 4154 12,19 3,00% 4154 12,19 9,50% 13154 38,60 4,00% 5538 16,25

01/10/1990 - 31/12/1990 138459 406,34 3,00% 4154 12,19 3,00% 4154 12,19 10,50% 14538 42,66 4,00% 5538 16,25

01/01/1991 - 30/06/1991 138459 406,34 4,00% 5538 16,25 4,00% 5538 16,25 10,50% 14538 42,66 5,00% 6923 20,32 43/3/2096/24.12.1990 (Β' 837)

01/07/1991 - 31/12/1991 138459 406,34 5,00% 6923 20,32 5,00% 6923 20,32 11,50% 15923 46,73 5,00% 6923 20,32 43/3/2096/24.12.1990 (Β' 837)

01/01/1992 - 31/12/1992 180000 528,25 5,00% 9000 26,41 5,00% 9000 26,41 11,50% 20700 60,75 5,00% 9000 26,41 43/3/2048/27.12.1991

01/01/1993 - 30/06/1994 200000 586,94 5,00% 10000 29,35 5,00% 10000 29,35 13,33% 26660 78,24 5,00% 10000 29,35

01/07/1994 - 30/06/1995 240000 704,33 5,00% 12000 35,22 5,00% 12000 35,22 13,33% 31992 93,89 5,00% 12000 35,22 43/786/22.06.1994

01/07/1995 - 30/06/1996 252000 739,5451210565 5,25% 13230 38,83 5,25% 13230 38,83 13,33% 33591,6 98,58 5,00% 12600 36,98 43/1673/09.01.1996 (Β' 22)

01/07/1996 - 31/12/1996 264600 776,5223771093 5,67% 15003 44,03 5,67% 15003 44,0293470286 13,33% 35271,18 103,51 8,89% 23523 69,03 43/903/12.7.96 (Β' 638) - 43/1090/30.7.96 (Β' 690)

01/01/1997 - 31/12/1997 287550 843,873807777 6,00% 17253 50,63 6,00% 17253 50,6324284666 13,33% 38330,415 112,49 10,00% 28755 84,39 43/344/02.05.1997 (Β' 409)

01/01/1998 - 31/12/1998 316000 927,366104182 6,00% 18960 55,64 6,00% 18960 55,6419662509 13,33% 42122,8 123,62 10,00% 31600 92,74 43/1974/20.03.1998 (Β' 334)

01/01/1999 - 31/12/2002 328082 962,8231841526 6,00% 19685 57,77 6,00% 19685 57,77 13,33% 43733,3306 128,34 10,00% 32808 96,28 43/653/20.05.1999 (Β' 899 + διορθ. Β'354)

01/01/2003 - 31/12/2003
977,26 6,00%
58,64 6,00%
58,64 13,33%
130,27 10,00%
97,73 20043/17961/865/12.2.04 (Β' 354)

01/01/2004 - 31/12/2006
1004,62 6,00%
60,28 6,00%
60,28 13,33%
133,92 10,00%
100,46 20043/16314/730/23.7.04 (Β' 1186)

01/01/2007 - 31/12/2007
659,95 12,00%
79,19 12,00%
79,19 0,00%
0,00

100,46 Ν. 3518/2006 (12% επί της 1ης Α.Κ.)

01/01/2008 - 30/09/2008
679,75 12,00%
81,57 12,00%
81,57 0,00%
0,00

100,46

01/10/2008 - 30/06/2011
693,35 12,00%
83,20 12,00%
83,20 0,00%
0,00

100,46

07/07/2011 - 31/12/2015
693,35 12,00%
83,20 12,00%
83,20 0,00%
0,00

100,46 Ν.3986/2011, αρθ.44, παρ. 14γ' (+2%)

693,35 2,00% 13,867 2,00% 13,87ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
Από 01/07/1979 έως 31/12/2006: Ο βασικός μισθός δημοσίου υπαλλήλου β' βαθμού όπως διαμορφωνόταν κάθε φορά μετά από σχετικές υππουργικές αποφάσεις (τεκμαρτός μισθός).
Από 01/01/2007: Η 1η ασφαλιστική κατηγορία.
2. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΝ
α) Για τους συνταξιοδοτηθέντες πριν τη 01/07/1979: 2%
β) Για τους υπαχθέντες και όσους θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΛΠΠ από 1/7/1979 και εφεξής και για όσους άσκησαν το επάγγελμα στο εξωτερικό (ή και στο εσωτερικό για τους υπομ/κους): 4%
γ) Για όσους έχουν ασκήσει ή θα ασκήσουν το επάγγελμα στο εξωτερικό μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και για όσους δεν δικαιώθηκαν συντάξεως από άλλο κύριο φορέα:
η εκάστοτε εργοδοτική εισφορά του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ προσαυξημένη κατά την εισφορά του μισθωτού ασφαλισμένου στον ΕΛΠΠ
3. Από 1/7/1979 έως 31/12/1990 η εισφορά είναι ενιαία για πρόσθετη σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα. Σύμφωνα με την Υ.Α. 43/3/715/1981 οι προβλεπόμενοι πόροι του ΕΛΠΠ
(προσοχή: όχι μόνο οι εισφορές) αφού αφαιρεθεί 10% για έξοδα διοικήσεως και αποθεματικό, κατανέμονται κατά 90% για καταβολή προσθετων συντάξεων και βοηθημάτων
και κατά 10% για την καταβολή εφάπαξ βοηθημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου