Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με 8 τμήματα μηχανικών


Κατατέθηκε χθες στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείο Παιδείας με θέμα 

​«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις»


Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το Π.Δ.Α. απορροφά το ΤΕΙ Αθήνας και το ΤΕΙ Πειραιά και θα αποτελείται από 5 νέες σχολές και 26 νέα τμήματα.

Μια από τις πέντε σχολές είναι η Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:

α) το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
β) το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής, 
γ) το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,
δ) το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
ε) το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής,
στ) το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,
ζ) το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών,
η) το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Οι φοιτητές εντάσσονται στα νέα τμήματα του Π.Δ.Α. κατά ​αντιστοιχία αυτών στα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά 
Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ισχύουν τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΙ.
​Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ​διαμορφώνονται νέα προγράμματα σπουδών για τα τμήματα του Π.Δ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/11
Σημαντική λεπτομέρεια: Ν.4009/11 = ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ​

Άρθρο 32 Πρόγραμμα σπουδών 

1. α) Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Περιέχει, επίσης, τα προσόντα και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρμογή του και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του. 
β) Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάθε πρόγραμμα σπουδών περιέχει επίσης τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επί μέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό, τις πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Φ.5/89656/Β3/13.8.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1466) «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» , καθώς και το επίπεδο των προσόντων σε αντιστοίχησή του με εκείνα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αρμόδια όργανα για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών είναι η κοσμητεία της οικείας σχολής, ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης του οικείου τμήματος σε περίπτωση προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, και η κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από εισήγηση της οικείας ομάδας διδασκόντων σε περίπτωση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών

Μερικά ρητορικά ερωτήματα: 
1. Θυμάστε τι έλεγαν οι σημερινοί κυβερνώντες στο παρελθόν για το νόμο Διαμαντοπούλου ??
2. Η Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση που έλεγαν κάποτε, αφορά στην Ενιαία ​ισοπέδωση πτυχίων και επαγγελματικών δικαιωμάτων​??​
3. Οι νέοι απόφοιτοι Μηχανικοί του Π.Δ.Α. θα εγγραφούν τελικά στο ΤΕΕ στο νέο παράρτημα αποφοίτων ΤΕΙ ή θα ενταχθούν ​απευθείας ​στο μητρώο μελών ΤΕΕ ??

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου