Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ : Θέσεις ευθύνης στην τεχνική υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α.

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 12/6/2017
Αρ. Πρωτ.: 7106
Προς: 1. Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.κ. Αθανάσιο Μπακαλέξη
2. Μέλη ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α.
(με ευθύνη γραμματείας Προέδρου).

Κοιν.: 1. Πρόεδρο και Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων του ΕΦΚΑ
2. Πρόεδρο και ΔΕ Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
3. ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής.

Θέμα : Θέσεις ευθύνης στην τεχνική υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α.
Κύριε Διοικητά

Η Ομοσπονδία μας ενημερώθηκε πρόσφατα ότι στη νεοσύστατη και «συρρικνωμένη» πλέον Διεύθυνση Στέγασης και τεχνικών υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τις θέσεις των προϊσταμένων δύο Τμημάτων από τα τρία συνολικά (Τμήμα Μελετών και Τμήμα Συντήρησης) τις έχετε αναθέσει σε απόφοιτους ΚΑΤΕΕ (διετούς φοίτησης) οι οποίοι προΐστανται ΠΕ μηχανικών (πενταετούς φοίτησης), κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών.
Σας επισημαίνουμε ότι οι τοποθετήσεις αυτές δε συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία και είναι σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 97 του Ν.3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/9-2-2007) και με το άρθρο 99 του Ν.3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007), που είναι σε ισχύ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.3528/2007 και του άρθρου 99 του Ν.3584/2007 : «Το προβάδισμα μεταξύ των Υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ».
Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί η ως άνω διάταξη το δίχως άλλο, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την αληθινή βούληση του νομοθέτη, η οποία δεν είναι άλλη από την πρόθεση του να αναγνωρίσει σαφές προβάδισμα στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ, που με τη σειρά τους προηγούνται σε σχέση με τους υπαλλήλους ΔΕ κ.ο.κ.

Το προβάδισμα αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο και δεν καθιερώνεται τυχαία από τον νομοθέτη, αφού είναι δεδομένο το ευρύτατο τεχνικό γνωστικό τους αντικείμενο, το οποίο καθορίζεται με τα Προγράμματα Σπουδών όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας κατά την πενταετή διάρκεια αυτών, αντιστοιχίζεται δε με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα προβλεπόμενα από την υφιστάμενη Τεχνική Νομοθεσία.
Πρόσθετα όμως από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, την επιστημονική γνώση και την δεοντολογία που επιβάλλουν την επανεξέταση αυτής της απόφασης, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το ζήτημα της ασφάλειας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όχι μόνο για το προσωπικό που υπηρετεί σ’ αυτούς τους χώρους αλλά και για το σύνολο των πολιτών που τους επισκέπτονται ως χρήστες.

Κύριε Διοικητά, σύμφωνα με όσα παραπάνω συνοπτικά σας αναφέραμε, ζητούμε να επανεξετάσετε τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις, αποκαθιστώντας αφενός μεν την νομιμότητα αφετέρου δε την διασφάλιση ουσιαστικής και αξιόπιστης λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα.

Επιπρόσθετα και με δεδομένο τον προσωρινό χαρακτήρα του Οργανισμού του ΕΦΚΑ, εκτιμούμε ότι τα όσα αναφέραμε σχετικά με την οργανωτική δομή της Τεχνικής Υπηρεσίας θα ληφθούν υπόψη κατά την σύνταξη της τελικής του μορφής.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις απαιτηθούν για το θέμα, εκτιμούμε δε, ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να προσδιορίσετε για το αμέσως επόμενο διάστημα συνάντηση με την Ομοσπονδία κατά την οποία θα έχουμε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε αναλυτικότερα τις θέσεις μας για την αποτελεσματική λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης να θέσουμε και ζητήματα ασφαλιστικού περιεχομένου που απασχολούν μεγάλο μέρος των δέκα χιλιάδων (10.000) μελών μας, Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου