Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Η απόφαση του ΤΣΜΕΔΕ για τη διαδικασία επιστροφής εισφορών Ειδικής Προσαύξησης από 01.01.2016 και μετά στους δικαιούχους μισθωτούς

                             
       ΘΕΜΑ 22Ο   

ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ. 1540

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ


Ο Προϊστάμενος Διαχείρισης Εισφορών κ. Κ. Παπαδόπουλος θέτει υπόψη της Δ.Ε. την πιο κάτω γραπτή εισήγηση που έχει ως εξής:

«Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 46237 / 30.06.2016 έγγραφό της η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. θέτει τις απόψεις της για την επιστροφή εισφορών Ειδικής Προσαύξησης από 01.01.2016 και μετά στους δικαιούχους μισθωτούς, σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 4 του Ν. 4387 / 2016.

Μετά από ερώτηση στο αρμόδιο Τμήμα Μηχανογράφησης προτάθηκε η εξής διαδικασία :

1 ) όσον αφορά τους μισθωτούς των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα ( 10.494 ασφαλισμένοι ) όπου η μισθοδοσία και η καταβολή των εισφορών γίνεται μέσω Ε.Α.Π. προτείνονται τα εξής :

« Για την διευθέτηση της επιστροφής της Ειδικής Προσαύξησης και της πρόσθετης Ειδικής Προσαύξησης για το διάστημα από 01.01.2016 έως και σήμερα θα πρέπει να δημιουργηθεί ( εκ μέρους της αντίστοιχης υπηρεσίας ) μια συμψηφιστική εγγραφή ανά περίοδο με διάστημα από έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες και ποσό το της Ειδικής Προσαύξησης + το ποσό της πρόσθετης Ειδικής Προσαύξησης, της συγκεκριμένης μισθοδοτικής περιόδου με κωδικό της κυρίας σύνταξης ( Κ.Σ. ) ( κωδ. Ε.Α.Π. 4033500 ).

2 ) όσον αφορά τους μισθωτούς των ιδιωτικών εταιρειών ( 13.451 ασφαλισμένοι ) προτείνονται τα εξής :

« Για την διευθέτηση της επιστροφής της Ειδικής Προσαύξησης και της πρόσθετης Ειδικής Προσαύξησης για το διάστημα από 01.01.2016 έως και σήμερα θα πρέπει να δημιουργηθεί ( εκ μέρους της εταιρείας ) μια συμψηφιστική εγγραφή ( είδος αποδοχών 07 ) ανά περίοδο με διάστημα από έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες, της συγκεκριμένης μισθοδοτικής περιόδου και τύπος εγγραφής 07.

Επισημαίνεται και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις το άθροισμα των ποσών των συμψηφιστικών εγγραφών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το τελικό ποσό πληρωμής του αρχείου. Αν προκύψει τέτοια περίπτωση μοιράζονται οι συμψηφιστικές εγγραφές και σε άλλες μισθοδοτικές περιόδους.

Από την παραπάνω εφαρμογή είναι προφανές ότι πιθανότατα η επιστροφή να γίνει τμηματικά σε περισσότερες από μία μισθοδοτικές περιόδους.Ωστόσο η επιστροφή με προσωπικές αιτήσεις είναι ανέφικτη αν ληφθεί υπόψη το πλήθος των δικαιούχων, όσο και το ποσό που πρέπει να επιστραφεί το οποίο είναι της τάξης των 8,5 – 9  εκατομμυρίων ευρώ ( μέχρι το Μάιο 2016 ) και για το οποίο θα πρέπει να ζητηθεί τροποποίηση του υπάρχοντος προϋπολογισμού.

Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση που εν τω μεταξύ έχει αποχωρήσει ο ασφαλισμένος από την υπηρεσία ή εταιρεία στην οποία δούλευε η επιστροφή θα γίνει με προσωπική αίτησή του, εφόσον έχει καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα η αποχώρηση.

Παρακαλείται η Δ.Ε. να αποφασίσει.

Tέλος παρακαλείται να εγκριθεί η επιστροφή των μισθωτών του Ε.Τ.Α.Α. ( κεντρική υπηρεσία και των τομέων με ατομικές αιτήσεις των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε περίπου 120 άτομα.


Η Δ.Ε. μετά από συζήτηση των μελών της και μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας της Υπηρεσίας, αποδέχεται ως έχει την εισήγηση της Υπηρεσίας προκειμένου να γίνει επιστροφή της ειδικής προσαύξησης από 01-01-2016 λόγω κατάργησης της με το Ν. 4387/16 άρθρο 94. Θα βγει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ με ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο επιστροφής της ειδικής προσαύξησης.

Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.     
                                        Ακριβές αντίγραφο
Εκ της Συνεδρ.433/18-07-2016
Αθήνα 19-07-2016
Γραμματέας της Διοικ.Επιτρ.  


Θ.ΜΑΚΡΗ                                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου