Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για το Σ/Ν για τις μετακινήσεις εντός-εκτός έδρας στο Δημόσιο

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα, 2-6-2015

Αρ. Πρωτ. :6836


Προς : 1. Τον Υπ. Επικρατείας για τον

Συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

κ. Αλ. Φλαμπουράρη.

2. Τον Αναπλ. Υπ. ΥΠΜΕΔΙ

κ. Χρ. Σπίρτζη.Κοιν.: Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣΘέμα : Σ/Ν για μετακινήσεις εντός-εκτός έδρας στο Δημόσιο.
Με έκπληξη και αγανάκτηση, ανακαλύψαμε την χωρίς καμιά ουσιαστική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους Φορείς του Δημοσίου και σε ότι μας αφορά ιδιαίτερα, αφού η φύση του έργου των Διπλ. Μηχανικών το επιβάλλει, πρωτοβουλία του κ. Μάρδα να καταθέσει σχέδιο νόμου για τις μετακινήσεις στο Δημόσιο.
Φυσικά εκτός του απαράδεκτου περιεχομένου που στην ουσία καταργεί την κάλυψη των εξόδων κατά την εκτός έδρας μετακίνηση των Διπλ. Μηχανικών, επιβάλλεται να σχολιαστεί και η " δημοκρατική ευαισθησία " του υπουργού να το θέσει σε Δημόσια διαβούλευση για περίπου πέντε (5) ολόκληρες μέρες, εκ των οποίων οι τρεις (3) επίσημες αργίες.
Σ΄ ότι αφορά το περιεχόμενο καταγράφουμε τις απόψεις μας στο συνημμένο κείμενο.
Τέλος προκειμένου να περιφρουρήσουμε ότι απέμεινε από τις λεηλατημένες αποδοχές μας, (από τον συγκεκριμένο υπουργό είχαμε και προηγούμενο πλήγμα με την κατάργηση της υπερβάλλουσας του 25% μείωσης των αποδοχών, που επέβαλλε με εγκύκλιό του, σε όσους έκαναν το " λάθος " να μετακινηθούν) και κυρίως την αξιοπρέπειά μας και τον επιστημονικό μας ρόλο καθώς και την διαχρονική συμβολή μας στις τεχνικές υποδομές της χώρας που συνδέονται αυτονόητα με την ανάπτυξη αυτού του τόπου, εάν δεν αποσυρθεί το σ/ν, θα ξεκινήσουμε αγωνιστικές κινητοποιήσεις αφού αυτή η κυβερνητική πολιτική δεν μας αφήνει κανένα άλλο περιθώριο.
Καλούμε όλα τα μέλη μας να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα.Συνημμένο: Σχόλια στο Σ/Ν.Σχόλια στο σχέδιο νόμου

για την εκτός έδρας αποζημίωση Μηχανικών.

Για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε ο ιδιαίτερος ρόλος του μηχανικού και καθορίστηκαν ξεχωριστές αποζημιώσεις για τα εκτός έδρας το 2007:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ Α΄ 80), η ημερήσια αποζημίωση και οι λοιπές συναφείς δαπάνες των μόνιμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) …..Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.).
Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, εκδόθηκε η κάτωθι ΚΥΑ:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/52971/0022/31.08.2007 (ΦΕΚ 1781/05.09.2007 τεύχος Β’):
«1. Η ημερήσια αποζημίωση των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και των ισότιμων με αυτό σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους στο ποσό των εβδομήντα (70)€.
Η ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινήσεις ορίζεται στο ποσό των εβδομήντα € (70) €.
Για την ημέρα επιστροφής η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των πενήντα πέντε € (55 €).
2. Η δαπάνη διανυκτέρευσης στον τόπο της εκτός έδρας μετακίνησης καθορίζεται στο ποσό των ογδόντα € (80 €).
Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.
3. Η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα καθορίζεται στο ποσό των 0,15 € για κάθε χιλιόμετρο.
4.Για κάθε θέμα που δεν ορίζεται στην απόφαση, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/18.2.1999).
5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. την 5/9/2007».
Το 2011 τροποποιείται η παραπάνω ΚΥΑ :
Η με αρ. πρωτ. 2/52971/0022/31-08-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1753/Β/03-09-07) περί «Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών των διπλωματούχων μηχανικών….», όπως διορθώθηκε στη διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1202/Β/19-06-2009) όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. απόφασης 2/33481/0022/27-04-11 (ΦΕΚ 1069/Β/31-05-2011),
με αποτέλεσμα : Τροποποιούμε την περ. γ της παρ. Α του άρθρου 2 της ανωτέρω πρώτης απόφασης, ως εξής:«γ. Ημερήσια αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης) πενήντα έξι (56) ευρώ.». «β. Δαπάνη διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄).

Επισημαίνουμε ότι η εκτός έδρας αποζημίωση έως σήμερα καταβάλλεται για μετακινήσεις > 40 χιλιομέτρων, και με χιλιομετρική αποζημίωση χωρίς περιορισμό.


Με το σχέδιο νόμου του Μάρδα:

ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (<50 b="">

1) ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
με εντολή προϊσταμένου και με βεβαίωση ότι δεν υπάρχει υπηρεσιακό μπορούμε να μετακινηθούμε με δικό μας αυτοκίνητο και δική μας ευθύνη μέχρι 250 χλμ/μήνα
2) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Καμία


ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (>50 ΧΛΜ)

1) ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
με βεβαίωση ότι δεν υπάρχει υπηρεσιακό μπορούμε να μετακινηθούμε με δικό μας αυτοκίνητο και δική μας ευθύνη (χωρίς περιορισμό χλμ/μήνα)και μας πληρώνουν χιλιομετρική αποζημίωση καθοριζόμενη από την ΥΑ.
2) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
40€ όταν
 1. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης (τα οποία τα δικαιούμαστε σε περιπτώσεις μετακίνησης 160χλμ)
 2. Όταν αποκλειστείς σε καράβι, τρένο, στην ύπαιθρο ή σε φιλικό σπίτι.
 3. για την ημέρα επιστροφής όταν συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών
20€ όταν
 1. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης με ημιδιατροφή
 2. Όταν επιστρέφεις αυθημερόν και η απόσταση είναι >160χλμ αν πήγες με υπηρεσιακό ή με δικό σου και >120χλμ αν πήγες με συγκοινωνία (περιλαμβάνεται και το αεροπλάνο?) ή >20 ναυτικά μίλια
 3. για την ημέρα επιστροφής όταν συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών0€ όταν

 1. Όταν επιστρέφεις αυθημερόν και η απόσταση είναι <160 b="">

Συμπεράσματα – διαπιστώσειςΤο 90% των μετακινήσεων στις Περιφέρειες είναι αυθημερόν μετακινήσεις, χωρίς διανυκτέρευση και σε αποστάσεις από 40 έως 120 χιλιόμετρα (χωρίς την επιστροφή).

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι μηχανικοί θα επιβλέπουν τα έργα τους χωρίς καμιά αποζημίωση.

Πρακτικά το σχέδιο νόμου μηδενίζει το ποσό της εκτός έδρας αποζημίωσης.Το σχέδιο νόμου δεν λαμβάνει υπόψη του την περιφέρεια όπου οι αποστάσεις των 40 χλμ για να διανυθούν απαιτούν μια ώρα. Στην Κρήτη π.χ. ακόμα και η Εθνική οδός έχει όρια ταχυτήτων τα 40,50,60 χλμ.

Δεν λαμβάνει υπόψη του το είδος της δουλειάς (άλλο είναι να μεταφέρεις ένα έγγραφο ή να κάνεις μια σύσκεψη και άλλο να είσαι μέσα στο κρύο και να επιβλέπεις, ή να ελέγχεις μια νέα χάραξη από το πρωί μέχρι πολλές φορές αργά το βράδυ).

Ενδεικτικό παράδειγμα, για να πάς από το Ηράκλειο στη Σητεία (150 χλμ) θέλεις 4 ώρες με επιστροφή. Προφανώς γυρνάς αργά το βράδυ και βέβαια έχεις ξοδέψει και μέρος του μισθού σου για τα έξοδα της μετακίνησής σου. Αποζημίωση κατά το νέο σχέδιο: 0 ευρώ.Οι 60 μέρες δεν επαρκούν ποτέ και στα 15 τουλάχιστον τελευταία χρόνια στο δημόσιο ουδέποτε εκδόθηκε ΥΑ για παραπάνω ημέρες. Θα πρέπει να αυξηθούν οι μέρες για τους μηχανικούς .Τι να πούμε τώρα;Ότι μας αναγνώρισε την ιδιαιτερότητα της δουλειάς μας ο Σουφλιάς επί ΝΔ , κρατήθηκε το ποσό αυτό επί μνημονίου και τώρα έρχεται η κυβέρνηση της αριστεράς να μειώσει ακόμα περισσότερο το εισόδημα του μηχανικού , αλλά και όχι μόνο το εισόδημα αλλά και το ρόλο του και το ηθικό του;Πώς να εξηγήσουμε ότι δίνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά 200 μέρες , για ελέγχους που επιβάλλονται από την ΕΕ, ενώ στα έργα απαιτούνται και οι επιβλέψεις και οι έλεγχοι;Τι να πούμε για τη διαβούλευση επί κυβέρνησης αριστεράς (3 μέρες και αυτές μέσα σε επίσημη αργία!)

4 σχόλια:

 1. Υπάρχει αντίδραση και μάλιστα ΠΟΛΥ ΑΠΛΗ:

  Μαζικές αιτήσεις μετατάξεων απο ΠΕ Μηχανικών σε ΠΕ1. Άλλωστε ο μισθός είναι ο ίδιος.
  Καφεδάκι, γραφειάκι και αραλίκι.
  Και αν αυτό δεν πιάσει (γιατί και αυτό έγινε δύσκολο με το μνημόνιο) υπεύθυνη δήλωση ότι λόγω ΣΥΝΕΧΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.
  Στο φινάλε ΙΧ είναι ΟΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΜΕΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ. Του βάζουμε φωτιά και το καίμε στην τελική ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΜΕ και έτσι λέει το Σύνταγμα και οι Νόμοι.
  Δεν είναι του Δημόσιου το ΙΧ ΜΑΣ!
  Οπότε απλά ΔΕΝ θα γίνονται επιβλέψεις γιατί αν θυμάστε καλά, τα ΔΧ πάνε για πούλημα.
  Και αν επίσης θυμάστε καλά χρήματα για κάυσιμα και συντήρηση ΔΧ δεν υπάρχουν.
  Οπότε ας πάνε να γαμηθούνε.
  ΥΓ Η πορεία των αποδοχών των μηχανικών με τα κάθε λογής επιδόματα και τα εκτός έδρας ήταν ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ.
  Χρόνια φωνάζαμε μέσα στην ΕΜΔΥΔΑΣ ότι πρέπει να δίνεται στους μηχανικούς ένας ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ μισθός, ανάλογος των ευθυνών τους και του είδους της εργασίας που καλούνται να επιτελέσουν.
  Δυστυχώς οι επιδοματικές λογικές και ο ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ με το ΣΥΣΤΗΜΑ των ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ, των γαλαζοπασόκων και των λοιπών νεοταξίτικων δυνάμεων έφερε τα ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
  Να τους χαιρόμαστε..
  Πρώτη φορά αριστερά και του ΚΩΛΟΥ ΤΑ ΕΝΝΙΑΜΕΡΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το δικο μας αυτοκινητο θα ειναι μονιμως 'χαλασμενο'.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. δεν είναι η ώρα να ξεκινήσουμε μια μόνιμη αποχή από τα εκτός έδρας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κατ' αρχάς πρέπει ναγίνει αντιληπτό στους κυβερνώντες κάθε απόχρωσης ότι το ΙΧ είναι ΙΧ και μπορούνε να πάνε να γαμηθούνε όταν εκδίδουν αποφάσεις μετακίνησης με ΙΧ.
  Μπορούμε απλούστατα ως υπάλληλοι να τις αποδεχθούμε αλλά να δηλώσουμε αδυναμίας εκτέλεσης λόγω μη λειτουργίας του ΙΧ μας.
  Και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για αυτό νομικά.
  Τράβα παιδί μου Λαμία για έλεγχο, για επίβλεψη, για μελέτη,
  Δεν έχω αμάξι κύριε. Τέλος. Είναι ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ.
  Απαγορεύεται απο το νόμο;!! Είναι χαλασμένο και δεν το έχω πάει συνεργείο γιατί ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΕΦΤΑ,
  Τέλος.
  Βρες μου άλλο τρόπο να πάω.
  Θες υπηρεσιακό αυτοκίνητο; Βρες μου το.
  Είναι συντηρημένο; Έχω αδεια κατ΄εξαίρεσης οδήγησης;
  Είναι ΓΕΜΑΤΟ ΒΕΝΖΙΝΗ για όλη την διαδρομή;
  Είναι ασφαλισμένο;
  Ναι; Έχει καλώς. Όχι; Τι λέει η άδεια κατ' εξαίρεσης οδήγησης; ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΟΔΗΓΗΣΩ.
  Βρες άλλον.
  Δεν είναι άρνηση εκτέλεσης καθήκοντος.
  Αυτά έπρεπε να κάνει κανονικά η ΕΜΔΥΔΑΣ.
  Αντό να γράφψ εγώ εδώ να υπάρχει δικηγόρος να μας γράψει ένα ωραίο χαρτάκι για να ΜΗΝ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ εκτός έδρας και να αρνούμαστε μετάβαση ακόμα και σε "εντός έδρας" μετακινήσεις, εάν δεν υπάρχει μεταφορικό μέσο ή δημόσια συγκοινωνία που να μας καλύπτει.
  Ένα ρημάδι έγγραφο είναι που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που ανέφερα παραπάνω.
  Διαφορετικά ετοιμαστείτε για Αθήνα - Θήβα και Ηράκλειο - Σητεία αλε ρετούρ χωρίς καμιά αποζημίωση.
  Δεν χρειάζονται απεργίες και αποχές. Εξώδικα χρειάζονται και πρότυπα έγγραφα να μας προστατεύουν απο τις νομικές αυθαιρεσίες του κάθε προιστάμενου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή