Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

Εξώδικο στον πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ από την ΕΣΤΑΜΕΔΕ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΕΣΤΑΜΕΔΕ – ΕΣΜΕΔΕ – ΠΕΤΟΜ

ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΠΡΟΣ

τον Κύριον Ιωάννη Γαμβρίλη

Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ τομέας του ΕΤΑΑ

Ενταύθα

Θέμα:Ενέργειες για την αναπλήρωση των χαμένων αποθεματικών λόγω PSI.

Κύριε Πρόεδρε,

Σας είναι γνωστό ότι τα διαθέσιμα του ΤΣΜΕΔΕ προέρχονται από την συνεισφορά των ασφαλισμένων στο Ταμείο οι οποίοι φθάνουν στην σύνταξη αφού διανύσουν 40 και 45 χρόνια στην ενεργό παραγωγή και εξέρχονται του επαγγέλματος μετά τα 65 τους αναμένοντας να λάβουν από το ταμείο μια αξιοπρεπή σύνταξη ,και την άμεση πληρωμή των παροχών τους σε μετρητά, χωρίς καμιά απώλεια αφού αυτοί σε μετρητά κατέβαλαν τις εισφορές τους για να δημιουργηθεί αυτό το αποθεματικό του ταμείου το οποίο αποκλειστικά την διαχείριση την έχει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι κατατεθειμένοι από ετών τεράστιοι αυτοί πόροι από τις εισφορές εν συνδυασμό με την αναλογία 1:7 το κατέστησαν πριν το PSI το πιο υγιές, εύρωστο και ισχυρό ταμείο πλην όμως ,από πολλά χρόνια πριν ,αντί κρατικής επιχορήγησης (όπως λαμβάνουν και οι άλλοι ΦΚΑ ),δέχεται την Κρατική απαξίωση ,και υλοποιεί την συμπεριφορά του με αντισυνταγματικούς και αντικοινωνικούς νόμους όπως οι διατάξεις του Νόμου πού του στέρησε, την διοικητική του αυτοτέλεια ( ν.3655/2008 ίδρυση ΕΤΑΑ ) και συνεχίζει με τους κατωτέρω νόμους, για να του στερήσει και την οικονομική του αυτοτέλεια για το αποδυναμώσει οπότε να το εξαφανίσει καθόσον :

Α. Με τους νόμους ΑΝ 1611/50, ν. 2216/1994 και ν. 2469/1997 τα διαθέσιμα των Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεωτικώς κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και συνιστούν το «κοινό κεφάλαιο των Ν.Π.Δ.Δ. και Φ.Κ.Α.» που υπάγονται στην αρμοδιότητα Γ.Γ.Κ. Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας άμεσα και αποκλειστικά με ευθύνη ΤτΕ σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου (ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου).

Β. Με τον Ν. 4050/2012 που προβλέπει την διαδικασία αντικατάστασης των τίτλων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με νέους τίτλους και με αντικατάσταση αυτών που την διαχειρίστηκε η ΤτΕ. Με τους νόμους αυτούς η ΤτΕ νομιμοποιείται ως η μόνη αποκλειστική διαχειρίστρια των αποθεματικών του ταμείου, και με την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά των οργάνων της ,χωρίς να επιτρέψουν στους εντεταλμένους θεματοφύλακες των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων να συμμετάσχουν στις αποφάσεις για την επένδυση και διασπορά των αποθεματικών του ταμείου σε Ομόλογα του Δημοσίου, προκάλεσαν ιδιαιτέρως σοβαρή περιουσιακή απώλεια στο ταμείο όπως ειδικότερα αναλύεται κατωτέρω :

. Με τα στατιστικά στοιχεία που υποβάλλονται από το ΤΣΜΕΔΕ προς την ΤτΕ με βάση το άρθρο 41 του ν. 26761/1999 και το άρθρο 17§ 2 του ν. 2954/2001 η περιουσιακή κατάσταση του ταμείου πριν το PSI μετά το PSI και η τρέχουσα τότε αξία σε ευρώ ανάγεται ως κατωτέρω:

α) Πριν την εφαρμογή του PSI (τέλος Φεβρουαρίου 2012 – ποσά σε ευρώ κατά προσέγγιση)

Τράπεζα Ελλάδος μετρητά 3.300.000.000

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 157.000.000

Τράπεζα Αττικής σε προθεσμιακή κατάθεση 353.000.000

Μετοχές – Αμοιβαία Εσωτερικού – Ακίνητα σε τρέχουσα αξία 121.000.000

————————

3.931.000.000

Οφειλή επιχορήγησης Ελλην. Δημοσίου από τριμερή χρηματοδότηση 600.000.000

———————–

Σύνολο 4.531.000.000

β) Μετά την εφαρμογή του PSI και κουρέματος ομολόγων (μέσα Μαρτίου – ποσά κατά προσέγγιση με ονομαστική αξία σε Ευρώ)

Τράπεζα Ελλάδος μετρητά 1.900.000.000

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 73.000.000

Τράπεζα Αττικής σε προθεσμιακή κατάθεση 353.000.000

Μετοχές – Αμοιβαία Εσωτερικού – Ακίνητα σε τρέχουσα αξία 121.000.000

———————–

Σύνολο 2.447.000.000

0

Μείωση περιουσίας με ονομαστική αξία ομολόγων και χωρίς οφειλή τριμερούς κατά 37,75% ή κατά 1.484.000.000Ευρώ, ενώ με την οφειλή που μηδενίζεται κατά 46% ή κατά 2.084.000.000Ευρώ.

γ) Μετά την εφαρμογή του PSI και κουρέματος ομολόγων (τέλος Μαρτίου 2012 – ποσά κατά προσέγγιση με τρέχουσα αξία άμεσης ρευστοποίησης σε Ευρώ)

Τράπεζα Ελλάδος μετρητά 1.000.000.000

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 47.000.000

Τράπεζα Αττικής σε προθεσμιακή κατάθεση 353.000.000

Μετοχές – Αμοιβαία Εσωτερικού – Ακίνητα σε τρέχουσα αξία 121.000.000

——————————

Σύνολο 1.521.000.000

Μείωση περιουσίας με τρέχουσα αξία νέων ομολόγων και χωρίς οφειλή τριμερούς κατά 61,30% ή κατά 2.410.000.000 Ευρώ ενώ με την οφειλή που μηδενίζεται κατά 66,43% ή κατά 3.010.000.000

Από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι η μείωση της περιουσίας με ονομαστική αξία των ομολόγων και με οφειλή του κράτους τα 600εκ. από την τριμερή χρηματοδότηση φθάνει στο 46% ήτοι κατά 2.084 εκατ. ευρώ. Πλην όμως μετά την εφαρμογή του PSI και του κουρέματος των ομολόγων στα τέλη του Μαρτίου 2012 ή κατά προσέγγιση αξία άμεση ρευστοποίηση των νέων ομολόγων χωρίς την οφειλή της τριμερούς φθάνει στο 61,30% ήτοι κατά 2.400εκατ. ευρώ και με την τριμερή του 66,40% ήτοι κατά 3.010 εκατ. ευρώ.

Οι κυρίως υπεύθυνοι για αυτή την ιδιαιτέρως μεγάλη και σοβαρή περιουσιακή απώλεια, απρόσφορη, μη αναγκαία και υπέρμετρη είναι τα όργανα της ΤτΕ και ιδιαιτέρως ο πρώην πρόεδρος της καθόσον ο ίδιος αλλά και τα όργανα της διοικήσεως είχαν πλήρη γνώση της επικείμενης βλάβης της περιουσιακής κατάστασης του ταμείου καθόσον:

Η ΤτΕ ως θεσμικό όργανο του κράτους (Ν. 3424/1927) ασκούσα δημόσια εξουσία (βλέπε.: ΑΠ 1425/2004) γνώριζε από τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της, την τραγική κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεύθυνε προς το Συμβούλιο (SEC – 2009 564 final) σύσταση για έκδοση απόφασης υπερβολικού ελλείμματος της Ελλάδος και ότι το Συμβούλιο δύο φορές εξέδωσε τον Απρίλιο 2009 τις υπ’ αριθ. 7900/09 και 2009/415/ΕΚ αποφάσεις για το έλλειμμα της Ελλάδος.

Πλην όμως η ΤτΕ προέβαινε παρά το κατρακύλισμα της Ελληνικής οικονομίας σε επενδύσεις και τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου με χρήση των αποθεματικών του ταμείου με προφανή βλάβη του, το ύψος της οποίας αναφέρεται στα ανωτέρω στοιχεία.

Η βλάβη από την ανωτέρω κακή διαχείριση των αποθεματικών του ταμείου είναι μεγάλη και στην βλάβη αυτή θα προστεθούν : 1) η απώλεια από την υστέρηση των εσόδων του από τις εισφορές των ασφαλισμένων λόγω ανεργίας 2)η απώλεια εσόδων μετά την κατάργηση από 1/7/2014 των πόρων του ταμείου, 1,2% από τα εκτελούμενα δημόσια έργα ,1‰ από τα ιδιωτικά έργα και από την εισαγωγή μηχανημάτων, την κατάργηση των μηχανοσήμων κ.λπ. θα υπάρξει στο μέλλον πρόβλημα ρευστότητας με συνέπεια την μείωση των παροχών υγείας, και την μείωση των συντάξεων, μέτρα απεχθή αντισυνταγματικά και αντικοινωνικά, Ακόμη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αρθρ. 37 ν3863/2010 από 1/1/2015 το ΕΤΑΑ έχει εξαιρεθεί από την Κρατική Χρηματοδότηση της Βασικής Σύνταξης και από 1/1/2015 θα είναι αδύνατη η κρατική επιχορήγηση προς το ταμείο για αναπλήρωση των χαμένων και οφειλόμενων και θα υπάρξει μεγάλη αγωνία για την δυνατότητα του ταμείου να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις του Για αυτό σας καλούμε εσάς και τα μέλη της Δ.Ε, να δημοσιοποιείται, μέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου τα ανωτέρω και άμεσα :. Κατόπιν όλων των ανωτέρω Σας καλούμε όπως μέσα στις νόμιμες εναπομένουσες πλέον προθεσμίες να προβείτε

Εάν δεν έχετε αναλάβει ενέργειες μέχρι σήμερα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος να κινηθείτε στα αρμόδια Ελληνικά και Διεθνή δικαστήρια (αστικά, ποινικά, διοικητικά και πειθαρχικά) για την άσκηση πειθαρχικών – ποινικών κ.λπ. διώξεων αρμοδίων Εισαγγελέων ως και για την διεκδίκηση των απωλειών των

Θέμα: Επιστροφή – Αναπλήρωση Αποθεματικών

του ΤΣΜΕΔΕ που χάθηκαν λόγω PSI

4/3/2014

ΕΣΜΕΔΕ Αριθ. Πρωτ. 40

Α΄ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΤΣΜΕΔΕ τομέας ΕΤΑΑ – ΤΠΕΔΕ (ταμείο προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων)

Α Ι. Διοικητικά

 1. Ίδρυση το 1940 ΑΝ 2326/1940 (ΦΕΚ Α΄ 145) ασφαλίζει από το 1934 Ε.Δ. Έργων Β.Δ. 2011/4-12-1940 <<περί εκτελέσεώς του ΑΝ 2326/1940 >>
 2. Τροποποίηση με Ν915/1979 (ΦΕΚ Α 103/1979)
 3. Τροποποίηση Ν2084/1992
 4. Βασικός Νόμος αναδιάρθρωση κλάδων ΤΣΜΕΔΕ σε ισχύ από 1/1/2007 Νόμος Τσιτουρίδη Ν3518/2006 ΦΕΚ Α΄ 272/21-12-2006
 5. Ίδρυση το 1946 με ΝΔ 75/2-9-1946 του ΤΠΕΔΕ
 6. Σύσταση ΕΤΑΑ – Ένταξη ΤΣΜΕΔΕ Ν3655/2008 και του ΤΠΕΔΕ στο ΕΤΑΑ

Α ΙΙ. Επένδυσης Ταμειακών Διαθεσίμων Ταμείου

 1. Επένδυση διαθέσιμων ΦΚΑ ΑΝ1611/1950 (ΦΕΚ 304 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με ΝΔ 2999/1954 (ΦΕΚ 211 Α΄)
 2. οι ΦΚΑ επενδύουν με άρθρα 3 και 4 Ν3586/10-7-2007 (ΦΕΚ 151 Α΄)
 3. H Τράπεζα Ελλάδος επενδύει με 3ον άρθρο Ν2216/1994 και της §11α άρθρου 15 Ν2469/1997 περί <<Κοινού Κεφαλαίου της τράπεζας ΝΠΔΔΚΦΚΑ >>

4. Ν4046/20112 άρθρο 3 § 8 (ΦΕΚ Α΄ 28/12) Απαλλαγή Ποινικής, Αστικής, Διοικητικής ευθύνης στελεχών τηςΤτΕ

Τα πλεονάζοντα κεφάλαια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) που υπάγονται αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ. Ασφαλίσεων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που λειτουργούν με την μορφή ΝΠΔΔ όπως το ΤΣΜΕΔΕ, πέραν από τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους μεταφέρονται στο λογαριασμό διαθεσίμων της ΤτΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν ως ανωτέρω ΑΙΙ1.

Οι ΦΚΑ δύνανται να επενδύουν με αποφάσεις του Δ.Σ. μέρος των κατατεθειμένων κεφαλαίων στη ΤτΕ σε προϊόντα σύμφωνα με το Ν ως ανωτέρω ΑΙΙ2.

Η διαχείριση των υπολοίπων διαθεσίμων γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τον Νόμο ως ανωτέρω ΑΙΙ3. Η Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του Νόμου αυτού δημιούργησε ένα τμήμα στο οποίο περιλαμβάνονται τα διαθέσιμα των ΝΠΔΔ, το κοινό κεφάλαιο νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ.) το οποίο διαχειρίζεται τα διαθέσιμα σύμφωνα με την § 11α,β,γ του άρθρου 15 του Ν2469/1997.

Β Πράξεις επενδυτικές

Οι επενδυτές των διαθεσίμων του ΤΣΜΕΔΕ και ΤΠΕΔΕ είναι το Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΠΕΔΕ και η ΤτΕ. Η πολιτική που ακολουθήθηκε από τους επενδυτές ήτανε λανθασμένη προεξέχων ρόλο έπαιξε η Τράπεζα της Ελλάδος γιατί ΤΣΜΕΔΕ και το ΤΠΕΔΕ δεν μπορούσαν να προβούν σε επενδύσεις σε ακίνητα και κινητές αξίες αλλά μόνο σε μια από αυτές και σύμφωνα με την §1 του άρθρου 11 του Ν2469/1997 το ποσό που θα διαθέτανε δεν μπορούσε να υπερβαίνει το 40% ή 60% αντίστοιχα του ενός δεκάτου των διαθέσιμων κεφαλαίων, ακόμη δε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 νεωτέρου Νόμου 3586/2007 ( ΦΕΚ 151 Α ) η διαχείριση των πλεοναζόντων κεφαλαίων από τα ΔΣ των ΦΚΑ δυσκολεύτηκε και κατέληξε να εχουν τόν πρωταρχικό ρόλο στις επενδύσεις τα στελέχη της ΤτΕ και τα οποία μέχρι μιας χρονικής περιόδου εγγυούνταν την ασφάλεια των καταθέσεων των Ταμείων και μεταβίβαζε σε αυτά τόκους.

Τα τελευταία όμως χρόνια τα στελέχη του τμήματος αυτού της τράπεζας μάλλον από κυβερνητική εντολή άρχισαν να επενδύουν τα κατατεθειμένα ταμειακά διαθέσιμα σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Μετά το κούρεμα των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο οποίο η ΤτΕ δήλωσε εθελοντική συμμετοχή η ΤτΕ μεταβιβάζει για πρώτη φορά στην ιστορία αυτή την απώλεια από τα ομόλογα του Δημοσίου στα κατατεθειμένα διαθέσιμα των ταμείων.

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα Α πριν την εφαρμογή του PSI μέσα Φεβρουαρίου 2011

Β1. Τα περιουσιακά στοιχεία του ΤΣΜΕΔΕ σε κινητή αξία ήτανε 3,931 δις ευρώ

οφειλή επιχορήγησης Ελληνικού Δημοσίου από τριμερή χρηματοδότηση 0,600 δις ευρώ

ενώ του ΤΠΕΔΕ τα περιουσιακά πλην ακίνητα ήτανε 148εκατ.

Β2. Μετά την εφαρμογή του PSI και κουρέματος ομολόγων (μέσα Μαρτίου 2011) ποσά κατά προσέγγιση με ονομαστική αξία σε ευρώ 2,447 δις ευρώ

Οφειλή επιχορήγησης Ελληνικού Δημοσίου Ø

Ήτοι επήλθε μείωση περιουσίας με ονομαστική αξία ομολόγων κατά 1,484 δις ήτοι 37,75% ενώ με την οφειλή που μηδενίσθηκε κατά 2,084 δις ήτοι 46% ενώ του ΤΠΕΔΕ ήτανε 91,3 εκατ. ήτοι μείωση 38,31% ή κατά 56,7 εκατ.

Β3. Μετά την εφαρμογή του PSI και κουρέματος ομολόγων (μέσα Μαρτίου 2011) ποσά κατά προσέγγιση με τρέχουσα αξία άμεσης ρευστοποίησης σε ευρώ 1,521δις

Οφειλή επιχορήγησης Ø

Μείωση περιουσίας με τρέχουσα αξία ομολόγων και χωρίς οφειλή τριμερούς χρηματοδότησης κατά 61,30% κατά 2,.41δις και με οφειλή 66,43% κατά 3,01 δις ενώ του ΤΠΕΔΕ ήτανε 59 εκατ. ήτοι μείωση της περιουσίας χωρίς ανίκητα κατά 60,13% ή κατά 89εκατ.

Αυτή η καταστροφική πολιτική της ΤτΕ ακολουθήθηκε και στην αγορά μετοχών από το ταμπλό του χρηματιστηρίου όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα Β, Τραπεζών του Δημοσίου τομέα και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων και Α.Ε. ως και στην αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων της ATTICABANK (μετοχικό) τα οποία δεν διαπραγματεύτηκε, καταλλήλως μάλλον για να υποστηρίξουν την χρηματιστηριακή αγορά που κατρακυλούσε με αποτέλεσμα η τρέχουσα αξία αυτών κατά του Απρίλιο 2013 να είναι 50% κάτω της αξίας κτήσεως.

Γ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. Η εξαίρεση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό της βασικής σύνταξης από 1/1/2015 άρθρο 37 Ν 3863/2010 των τομέων του ΕΤΑΑ η υστέρηση των εισφορών των ασφαλισμένων λόγω της ανεργίας, η σημαντική αύξηση των συνταξιοδοτήσεων είναι φανερό ότι το ΕΤΑΑ θα χρειαστεί στο μέλλον αυξημένη ρευστότητα για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες.

2. Ειδικότερα στο ΤΣΜΕΔΕ μετά την Ειδική Αναλογιστική Μελέτη Βιωσιμότητας (Φεβρουάριος 2013) όπως καταγγέλλει το ΤΕΕ Ελλάδος έχει μειωθεί η ζωή του ταμείου από τα 26 έτη σε λιγότερο από 10 έτη καθόσον τα έσοδα του ταμείου από τις εισφορές των ασφαλισμένων, από τις προμήθειες εγγυητικών επιστολών, από την κρατησεις στα δημόσια έργα, από τις κρατήσεις στα ιδιωτικά έργα λόγω της οικονομικής κρίσης ήτοι οι δείκτες εισπραξιμώτητας έχουν ελεύθερη πτώση από 50% έως 64%.

3. Μπροστά στους ανωτέρω κινδύνους το ΕΤΑΑ δια του προέδρου του έστειλε το από 25/10/2011 έγγραφο στον πρόεδρο ΤτΕ να συμβάλλει για την διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων αντί βοήθεια από την ΤτΕ έλαβε την από 3/11/2011 επιστολή καταγελαστική, παράνομη, υπερβατική, αλαζονική.

4. Μετά από αυτά οι επιστημονικοί φορείς του ΕΤΑΑ προσέφυγαν με την αριθ. πρωτ. 63016/25-11-2011 αναφορά προς την Εισαγγελία Εφετών για την δικαστική διερεύνηση της διαχείρισης του αποθεματικού του ΕΤΑΑ.

5. Πλην όμως είναι άγνωστο σε εμάς τι έχει αποκαλυφθεί από την ανάκριση εάν έχει γίνει ανάκριση σημείο που πρέπει μαζί με τα κατωτέρω να διερευνηθεί.

Τα ανωτέρω έγγραφα των § 3 και 4 προσαρτώνται στον συνημμένο πίνακα Β.

Δ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

1. Το πρώτο που μπορείτε να διερευνήσετε από όλη αυτή την διαδικασία ποίοι είναι υπεύθυνοι ως διαχειριστές κατά την άσκηση της αρμοδιότητος των λόγω της θέσεως που κατείχαν να διαχειριστούν τα αποθεματικά του Ταμείου και εάν υπέχουν ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη που δεν καλύπτονται από τις διατάξειςτου §8 του άρθρου 3 Ν4046/2012 ΦΕΚ Α΄ 28/14-2-2012 λόγω διαφαινόμενης Κυβερνητικής παρέμβασης ( δια πάσαν εξ αμελείας των η δόλου πράξεις )

2. εάν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης των χαμένων με δωρεάν παραχώρηση για εκμετάλλευση ή πώληση από το ΤΑΙΠΕΔ ακίνητα του Δημοσίου ως είχε υποσχεθεί ο πρώην ΥΠΟΙΚ κυρ. Βενιζέλος και σημερινός αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης;

3. Μπορεί το ΤΣΜΕΔΕ να προσφύγει στα Ελληνικά Δικαστήρια ή τα Διεθνή να διεκδικήσει τα χαμένα!!! Εάν δεν το έχει πράξει έχει χάσει το δικαίωμα!!!

Με εκτίμηση

Ο Γεν. Γραμματέας της ΕΣΜΕΔΕ

Νικόλαος Πετράτος

1 σχόλιο:

 1. Παπακωνσταντίνου Μαγδαληνή του Ιωαν3 Ιανουαρίου 2017 στις 2:17 μ.μ.

  Δεν θεωρώ νόμιμη την χρησιμοποίηση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ και συμφωνώ να κινηθούμε δικαστικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή