Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Μητρώα Τεχνικών Έργων: μερικά στοιχεία

Α. Με το άρθρο 118 του Ν.4472/2017 που ψηφίστηκε στις 19/05/2017
"Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), που περιλαμβάνει: 
α) το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) και 
β) το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε)."

Εδώ φαίνονται όλες οι κατηγορίες των Μητρώων που ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 118: Β. Με την Υπουργική Απόφαση 35753/709/Φ2 του Χ. Σπίρτζη, Υπουργού Υποδομών&Μεταφορών στις 30-05-17 σε εφαρμογή του άρθρου 118 αποφασίστηκε:

Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη Προσχεδίου Π.Δ, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α΄74) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων των συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.).”

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι: 
1. Η επεξεργασία και σύνταξη Προσχεδίου Π.Δ. που θα περιλαμβάνει τις κανονιστικές διατάξεις των Μητρώων των συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) λαμβάνοντας υπόψη α) την Πρόταση της Ομάδας Εργασίας των 5 Μητρώων Κατασκευαστών - Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών η οποία συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΔΝΣ α/οικ.47660/ΦΝ464/30-7-2015) απόφαση, με συντονιστή τον κ. Α. Κοτσώνη για σχέδιο νόμου «Μητρώα Συντελεστών Τεχνικών Έργων» και β) τις διατάξεις των άρθρων 118 και 119 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». 
2. Η μέριμνα για τροποποιήσεις επί του προσχεδίου του Π.Δ. που τυχόν προκύψουν έως και την έκδοση του Π.Δ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η υποβολή του προσχεδίου του Π.Δ. στον Υπουργό θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την ανάρτηση στη Διαύγεια της παρούσας απόφασης, με μέριμνα του Συντονιστή.

Γ. Στις 18-10-2015 είχε δημοσιευθεί το "προσχέδιο εργασίας" του Σχεδίου Νόμου για τα "ΜΗΤΡΩΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" από Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου και Μητρώων Εργοληπτών-Κατασκευαστών- Μελετητών με απόφαση αρ.πρωτ. ΔΝΣα/οικ.47660/ΦΝ464/30-07- 2015

Δ. Οι εργαζόμενοι της Γενικής Γραμματείας Υποδομών έχουν προκηρύξει απεργία - αποχή από όλες τις εργασίες που σχετίζονται με τις λειτουργίες των Μητρώων

Συνεχίζουμε την απεργία - αποχή από κάθε διαδικασία, που συνδέεται με τη λειτουργία των Επιτροπών της Διεύθυνσης Μητρώων της Γ.Γ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου